Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
336 plankorsning 600px
1x1 338 Skadad potatistransport efter p%c3%a5k%c3%b6rning
1x1
Där väg och järnväg möts – du chansar väl inte?
Varje år anordnas den internationella plankorsningsdagen, i år för 15:e gången. Syftet med dagen är att göra alla som färdas i trafiken där väg och järnväg möts att vara extra uppmärksam, inte bara den dagen utan alla 365 dagarna om året. Att som trafikant vara uppmärksam och försiktig när man passerar en plankorsning är därför centralt för att förhindra olyckor. Respektera alltid ljud- och ljussignaler, bommar och skyltar.

Under 2022 inträffade 20 allvarliga olyckor, varav flera med dödlig utgång. Alla omkomna passerade över en obevakad plankorsning utan bommar, ljus- eller ljudsignaler. Obevakade plankorsningar är en kvarleva från den tid då tågen gick långsamt och lät högt, idag färdas tågen tyst och snabbt. Utefter de vägar våra medlemmar använder återfinns de flesta av järnvägsnätets oskyddade plankorsningar. Så därför – där väg och järnväg möts där chansar vi inte!. 
341 skarpt231012 www 1x1
1x1
Nu lanseras eBULLETINEN

Nu kan du läsa Bulletinen i vår nya web-app. Den har också en bra sökfunktion för att hitta tidigare artiklar.

eBULLETINEN har dels ett tidnings-läge där man kan bläddra i varje nummer som Bulletinen ser ut som tryckt tidning, dels möjligheten att klicka på en artikel och läsa den med skärmanpassade typsnitt. Även i artikel-läge går det att bläddra till nästa artikel, utan att först gå tillbaka till tidnings-läget.

Du hittar den på: ebulletinen.revriks.se

Förening fick inte upplåta servitut inom grönområde
Samfällighetsföreningen förvaltade en gemensamhetsanläggning för vägar och grönområden samt ägde även fastigheten där grönområdet var beläget. På stämma togs beslut att alla fastighetsägare som har båtplats vid privatägda markförankrade bryggor på samfällighetens mark skulle erbjudas servitut för båtplats. Stämmobeslutet överklagades av medlemmar i föreningen. Parterna var överens om att bryggorna inte ingick i föreningens förvaltning. Mark- och miljödomstolen upphävde stämmobeslutet då servitutsupplåtelsen ansågs inkräkta på samfällighetens förfogande av grönområdena. Beslutet ansågs därför strida mot både syftet med anläggningsbeslutet och strida mot medlemmarnas gemensamma bästa. Mark- och miljööverdomstolen fastställde underinstansen dom.

Det innebär alltså att föreningen inte fick upplåta servitut för båtplats på föreningens ägda fastighet då marken även ingick i föreningens förvaltning av gemensamhetsanläggning för grönområde.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2023-10-30, mål nr F 13226-22.
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
$$$open$$