SKERIC – Open calls, Translating health research into global impact, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2024 | 11 april  – 11 April
I nyhetsbrevet:
 • SKERIC – öppna utlysningar
 • Translating health research into global impact
 • The EUA Council for Doctoral Education Annual Meeting 2024
 • Join the next UN Convention on Climate Change in Bonn
 • Baltic University Programme Mobility Grant
 • EUGLOH Doctoral Positions & Opportunities
 • Bli gästlärare vid en EUGLOH-universitet
 • Finansiering av forskningsvistelser, Nordic Centre Fudan University
 • Digitala kurser tillsammans med chilenska doktorander 2024
 • Erasmus+ utlysningar 2024
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • SKERIC – Open calls
 • Translating health research into global impact
 • The EUA Council for Doctoral Education Annual Meeting 2024
 • Join the next UN Convention on Climate Change in Bonn
 • Baltic University Programme Mobility Grant
 • EUGLOH Doctoral Positions & Opportunities
 • Become a guest lecturer at a EUGLOH University
 • Funding for research stays, Nordic Centre Fudan University
 • Digital training courses together with Chilean PhD students 2024
 • Erasmus+ call for proposals 2024
 • International opportunities for doctoral students
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
SKERIC – öppna utlysningar
Det nya forsknings- och innovationsfrämjande samarbetsprojektet med Sydkorea, koordinerat av LU, genomför nu två utlysningar.

Sista ansökningsdag: 23 april 2024 

Future Laureates Societal Challenges Programme
Detta karriärutvecklingsprogram bjuder in doktorander och forskare som disputerat 2020 eller senare att ansöka för att ingå i en dynamisk tvärvetenskaplig grupp av forskare tidigt i karriären, som arbetar tillsammans för att diskutera och adressera komplexa samhällsutmaningar.

De fem tvärvetenskapliga temagrupperna är:
 1. Climate change and green transformation
 2. Precision health
 3. Innovative energy solutions
 4. Dynamic, secure and sustainable society
 5. Artificial intelligence
Science Diplomacy Academy
Detta akademiska ledarskapsprogram är inriktat på nästa generations akademiska ledare i Sverige och Sydkorea. Programmet kommer att ge de utvalda forskarna kunskap, verktyg och ett nätverk för att vara goda akademiska ledare i ett dynamiskt och globalt samhälle.

Ämnen som programmet kommer att omfatta är interkulturell kompetens, nätverkande, akademisk frihet, riskbedömningar i internationella samarbeten, vetenskapskommunikation och diplomati.

Länkar till båda ansökningarna hittar du på Medarbetarwebben
SKERIC – Open calls
The new research and innovation promoting cooperation project with South Korea, coordinated by LU, has now opened two calls.

Application deadline: 23 April 2024 

Future Laureates Societal Challenges Programme
This career development programme invites PhD students and researchers who completed their PhD in 2020 or later to apply to join a dynamic interdisci-plinary group of early career researchers, working together to discuss and address complex societal challenges.

The five interdisciplinary theme groups are:
 1. Climate change and green transformation
 2. Precision health
 3. Innovative energy solutions
 4. Dynamic, secure and sustainable society
 5. Artificial intelligence
Science Diplomacy Academy
This academic leadership programme is aimed at the next generation of academic leaders in Sweden and South Korea. The programme will provide the selected researchers with knowledge, tools and a network to be academic leaders with an impact in a dynamic and global society.

Topics that the programme will cover are intercultural competence, networking, academic freedom, risk assessments in international collaborations, science communication and diplomacy.

Links to both applications are available on the Staff Pages
Translating health research into global impact
A webinar on 24 April 2024

This webinar will give the opportunity to a viewing audience to learn about how research, policy and action can support each other from Tore Godal, an experienced health bureaucrat and lobbyist. The seminar aims at stimulating and engaging the European university community into effective research-to-action efforts both globally and locally.

Read more and sign up on the EUGLOH website
The EUA Council for Doctoral Education Annual Meeting 2024
The role of data in shaping doctoral education

The meeting takes place in Barcelona and is hosted by the Polytechnic University of Catalonia on 26-28 June.

Read more and register your participation on the EUA website
Join the next UN Convention on Climate Change in Bonn
Lund University has observer status to the United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC). Researchers and students can apply to be a part of the LU Delegation to attend the yearly UN climate change conferences and other meetings and negotiations under the UNFCCC.
 
The next UNFCCC intersessional negotiations will take place in Bonn 3-13 June (SB60)

The application process to apply for accreditation with the Lund University Delegation for SB60 is open until 2 May. If you are interested, please contact stina.lundkvist@cec.lu.se
 
Link to more information about the accreditation process 
Baltic University Programme Mobility Grant
The aim with the BUP Mobility Grant is to develop and strengthen the cooperation among young researchers in the Baltic Sea Region. The grants are intended to support young scholars from BUP participating universities in their research on sustainable development.

The grants are aimed at young researchers which means researchers who finished their PhD in the past 5 years.

Application deadline: 30 April 2024.

Read more on the BUP website
6690 EUGLOH logo 640x640transp
Doctoral Positions & Opportunities
The EUGLOH Alliance is offering a range of doctoral positions at its partner universities.

Read more on the EUGLOH website
Bli gästlärare vid ett EUGLOH-universitet
Du kan nu hitta kursledare som vill ta emot gästlärare genom EUGLOH:s gästlärarprogram. För att finansiera din vistelse kan du ansöka om Erasmus+ lärarmob-ilitet.

Läs mer om över 100 olika kurser inom en mängd ämnesområden

Läs mer om finansiering genom programmet Erasmus+ lärarmobilitet
Become at guest lecturer at a EUGLOH University
You can now find course leaders looking for guest lecturers through the EUGLOH Visiting Guest Lecturer Programme. To fund your stay, you can apply for Erasmus+ teaching staff mobility.

Read about the more than 100 courses in a many different subject areas

Read more about funding through the Erasmus+ Teaching Staff Mobility programme
Finansiering av forskningsvistelser, Nordic Centre Fudan University
Nordic Centre erbjuder medel till forskningsvistelser i Shanghai och för Fudan-forskares vistelser i Norden. Det finns ingen deadline för ansökan vilket innebär att ansökningar kan lämnas in under hela året.

Nordic Center har kontorsplatser för besökande forskare och erbjuder hjälp med kontakter till relevanta kollegor i Kina, ger praktisk hjälp vid tillfällig flytt inklusive underlättande av korttidsvisum till Kina. Besökande forskare får också tillgång till Fudan Universitys akademiska resurser, inklusive Fudan Universitys bibliotek. Nordic Center kan också anordna offentliga föreläsningar för gästforskare för interaktion med lokala forskare, studenter och andra målgrupper.

Mer information på Nordic Centre:s webbplats

Mer information om Nordic Centre på Medarbetarwebben
Funding for research stays, Nordic Centre Fudan University
The Nordic Centre provides funding for research stays in Shanghai and for Fudan scholars’ stays in the Nordic Region. There is no deadline for the application which means applications can be submitted throughout the year.

The Nordic Centre has office spaces for visiting scholars and offers help with contacts to relevant colleagues in China, gives practical help on temporary relocation including facilitating short-term visa to China. Visiting scholars also get access to the academic resources of Fudan University, including the libraries of Fudan University. Nordic Centre can also organise public lectures for visiting scholars for interaction with local researchers, students, and other target groups.

Further information at Nordic Centre’s website

Learn more about Nordic Centre on the Staff Pages
Digitala kurser tillsammans med chilenska doktorander 2024
Inom ramen för arbetet med ACCESS och FN:s hållbarhetsmål 3, 11, 14 and 15, ges kurser för doktorander om olika aspekter relaterade till de nämnda hållbarhetsmålen. Kurserna är öppna för doktorander från alla ACCESS-universitet.

Interdisciplinary approaches to social (in)justice, indigeneity and sustainable future(s) in Chile and Sweden
1 October 2024 – 10 January 2025

Deadline: 31 maj 2024

Mer information och länk till ansökan på ACCESS webbplats 
Digital training courses together with Chilean PhD students 2024
Within the framework of the work with ACCESS and the UN sustainability goals 3, 11, 14 and 15, courses for PhD students will be given on different aspects related to the mentioned SDGs. The courses are open to PhD students from all ACCESS universities.

Interdisciplinary approaches to social (in)justice, indigeneity and sustainable future(s) in Chile and Sweden
1 October 2024 – 10 January 2025

Deadline: 31 May 2024

More information about the courses and how to apply on the ACCESS website
Erasmus+ utlysningar 2024
Utlysningarna för Erasmus+ 2024 har publicerats, med följande inlämningstider:
 • Lärarakademier: 6 juni 2024
Du kan få råd och stöd i arbetet med Erasmus+ ansökningar från Externa relationer.

Kontaktinformation hittar du på Erasmus+ sidan på Medarbetarwebben

Ytterligare information och ansökningstider
Erasmus+ call for proposals 2024
The Erasmus+ call for proposals 2024 has been published, with the following deadlines for submission:
 • Teacher Academies: 6 June 2024
You can get advice and support in working with Erasmus+ applications from External Relations.

Contact information can be found on the Erasmus+ page on the Staff Pages

Additional information and deadlines
6492 EUGLOH Join our events 2023
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link