Erasmus+ scholarships for doctoral students and doctoral supervisors, Collaborate with Chile within sustainability topics! Participate in the ACCESS Forum in Stockholm 10–14 June 2024, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2023 | 21 september – 21 September
I nyhetsbrevet:
 • Erasmus+ stipendier för doktorander och doktorandhandledare
 • Samarbeta med Chile inom hållbarhetsfrågor! Delta på ACCESS-forum i Stockholm 10–14 juni 2024
 • Utlysning för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) - 2024-2027 projektförslag
 • Information om Erasmus+ ICM - 11 oktober
 • Save the date: 2024 EUA-Council for Doctoral Education Thematic Workshop
 • Webbinarium om svenska lärosätens ansvar att verka globalt för principer om demokrati och akademisk frihet - 25 september
 • Ansökan öppen för forskare att skicka in förslag till SASUF-konferensen 13–17 maj 2024
 • International Faculty Week at Tec de Monterrey, Mexico, 6–10 November 2023
 • Online course in Education for Sustainable Development
 • EUGLOH courses & training opportunities
 • IDA Internationaliseringsdagarna 7–8/11
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Erasmus+ scholarships for doctoral students and doctoral supervisors
 • Collaborate with Chile within sustainability topics! Participate in the ACCESS Forum in Stockholm 10–14 June 2024
 • Call for Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) - 2024-2027 project proposals
 • Information on Erasmus+ ICM - 11 October
 • Save the date: 2024 EUA-Council for Doctoral Education Thematic Workshop
 • Webinar on the responsibility of Swedish higher education institutions to work globally for principles of democracy and academic freedom - 25 September
 • Application is now open for researchers to submit proposals for the SASUF Conference 13–17 May 2024
 • International Faculty Week at Tec de Monterrey, Mexico, 6–10 November 2023
 • Online course in Education for Sustainable Development
 • EUGLOH courses & training opportunities
 • IDA Internationalisation Days 7–8 November
 • International opportunities for doctoral students
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
Erasmus+ stipendier för doktorander och doktorandhandledare
Under läsåren 2023/24 och 2024/25 har doktorander och doktorandhandledare utökade möjligheter att söka Erasmus+ stipendier för vistelse vid ett partner-universitet inom och utanför EU/EES. Särskilt upp-muntras mobilitet till medlemmar i LU:s prioriterade nätverk EUGLOH, LERU och U21.  
 
Stipendier till lärosäten utanför EU/EES är begrän-sade och utlyses i konkurrens.

Stipendieansökningar för mobilitet till ett lärosäte inom EU/EES kan däremot göras direkt i LU:s ansöknings-databas för Erasmus+, här gäller först till kvarn så länge medlen räcker.
 
Utlysning 2024 för mobilitet till länder utanför EU/EES och information om prioriterade lärosäten

Anmäl ditt intresse senast 16 oktober.

Du meddelas i början på november om du kan gå vidare och ansöka om Erasmus+ stipendium.

Observera att mobiliteten kan äga rum under 2024 och först efter att ett bilateralt Erasmus+ avtal med partneruniversitetet har signerats. Du ansvarar själv för att hitta en värd för din vistelse.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet inom EU/EES:

För doktorander

För doktorandhandläggare:
För mer information kontakta Petra Moser-Nørgaard petra.moser-norgaard@er.lu.se hos Externa relationer.

Erasmus+ scholarships for doctoral students and doctoral supervisors
During the academic years 2023/24 and 2024/25, doctoral students and doctoral supervisors have increased opportunities to apply for Erasmus+ scholarships for a stay at a partner university within and outside the EU/EEA. Mobility to members of LU's prioritised networks EUGLOH, LERU and U21 is particularly encouraged.
 
Erasmus+ scholarships for mobility to higher edu-cation institutions outside the EU/EEA are limited and highly competitive.

Scholarship applications for mobility to a higher education institution within the EU /EEA, on the other hand, can be made directly in LU's Erasmus+ application database and the scholarships are granted on a first-come, first-served basis as long as funds are available.
 
Call 2024 for mobility to countries outside the EU/EEA and information about prioritised universities

Register your interest by 16 October.

You will be notified at the beginning of November if you can go ahead and apply for an Erasmus+ scholarship.

Please note that your mobility can take place during 2024 and only after a bilateral Erasmus+ exchange agreement with the partner university has been signed. It is your own responsibility to find a host for your stay.
 
Read more about Erasmus+ mobility within EU/EEA:

For doctoral students

For doctoral supervisors:
For more information, please contact Petra Moser-Nørgaard petra.moser-norgaard@er.lu.se at External Relations.
Samarbeta med Chile inom hållbarhetsfrågor! Delta på ACCESS-forum i Stockholm 10–14 juni 2024
Inom ramen för ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) har doktorander, lärare och forskare från alla ämnesområden möjlighet att delta i nästkommande års ACCESS-forum som består av 13 forskningsspår s.k. ”Research themes”.

Du ansöker om deltagande via ACCESS hemsida (länken öppnas den 25 september), deadline är den 6 november. För att delta på forumet kommer LU ha en intern utlysning för resebidrag.

För mer information om ACCESS, upplägget för forumet 10–14 juni samt LU:s resebidrag är du varmt välkommen till en infosession med lunch den 12 oktober.

Anmäl dig till infosession/lunch senast 6 oktober kl 12.00
Collaborate with Chile within sustainability topics! Participate in the ACCESS Forum in Stockholm 10–14 June 2024
Within the framework of ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden) we offer the opportunity for PhD students, teachers and researchers from all fields to participate in one of the 13 Research Themes of the ACCESS Forum 2024.

You apply through the ACCESS homepage (be aware that the link will open on 25 September), deadline for applications is 6 November. Lund University will have an internal call for travel grants.

For more info regarding ACCESS, the upcoming Forum and travel grants we warmly invite you to an info session plus lunch on 12 October.

Register for the info session/lunch no later than 6 October at 12:00
Utlysning för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) – 2024–2027 projektförslag
Lunds universitet har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ Inter-national Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partner-universitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod.

Institutioner/ avdelningar inom Lunds universitet kan nu föreslå mobilitetsprojekt som inkluderar student-, doktorand-, lärar- och personalmobilitet. Prioritet kommer att ges till förslag från sökande som inte har ett godkänt projekt med samma land från de senaste två ansökningsomgångarna (utlysning 22 & 23) (undantag gäller för länder från den globala södern).
 
Mer information om ICM och ansökningsinstruktioner finns på Medarbetarwebben

Ansökan är öppen t o m 18 oktober 2023.
Call for Erasmus+ Inter-national Credit Mobility (ICM) – 2024–2027 project proposals
Lund University has the opportunity to apply for funding from the EU programme Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) to send and receive students and staff from selected partner universities outside of EU/EEA during a three-year project period,

Departments/units within Lund University can now suggest mobility projects that include student, PhD, teacher and staff mobility. Priority will be given to proposals from applicants who do not have an approved project with the same country from the past two application rounds (call 22 & 23) (exception: countries from the global south).

Learn more about ICM and the submitting process on the Staff Pages
 
The online application is open up until 18 October 2023.
Information om Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) – 11 oktober
Är du nyfiken på Erasmus utomeuropeiska utbytes-möjligheter inom högre utbildning? Delta då på UHR:s webbinarium den 11 oktober – för dig som inte känner till ICM.

UHR går igenom hur programmet är uppbyggt och möjligheter till utomeuropeiskt utbyte.

Läs mer och anmäl dig senast den 9 oktober på utbyten.se
Information on Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) – 11 October
Are you curious about Erasmus+ exchange opportunities outside the EU/EEA in higher education? Then participate in UHR's webinar on 11 October – for those of you who don't know ICM.

UHR goes through how the programme is structured and opportunities for exchange outside the EU/EEA.

Read more and register by 9 October at utbyten.se (in Swedish)
Save the date: 2024 EUA-Council for Doctoral Education Thematic Workshop
1-2 February 2024, Prague, Czech Republic

The upcoming Thematic Workshop will focus on the multiple dimensions of leadership within doctoral education. Through a combination of plenary and interactive sessions, participants will have the opportunity to reflect on the different strategies and practices of developing leadership skills at different levels and to discuss specific challenges and opportunities.

Read more on the EUA website

Participation in the workshop can be funded by the Erasmus+ programme with a contribution towards travel and a daily subsistence allowance.

More information is available on the Staff Pages
Webbinarium om svenska lärosätens ansvar att verka globalt för principer om demokrati och akademisk frihet
25 september kl 15.00-16.30

Välkommen till en diskussion om balansgången mellan att främja internationella universitetssamarbeten och att stå upp för akademisk frihet och mänskliga rättigheter i länder där dessa värden utmanas.

Webbinariet organiseras av CASI – Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation – ett projekt för gemensam analys av förutsättningar för internationellt akademiskt samarbete i en geopolitisk föränderlig värld.

Läs mer om CASI och anmäl dig till webbinariet på Medarbetarwebben
Webinar on the responsibility of Swedish higher education institutions to work globally for principles of democracy and academic freedom
25 September at 15:00-16:30

Welcome to a discussion about the balance between promoting international university collaborations and standing up for academic freedom and human rights in countries where these values are challenged.

The webinar is organised by CASI – Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation – a project for joint analysis of the conditions for international academic cooperation in a geopolitically changing world.

Read more about CASI and sign up on the Staff Pages
Ansökan öppen för forskare att skicka in förslag till SASUF-konferensen 13–17 maj 2024
Forskare är nu välkomna att skicka in förslag till SASUF:s (South Africa-Sweden University Forum) forsknings- och innovationsvecka 13–17 maj 2024.

Det är möjligt att ansöka om att:
 1. stå värd för ett satellitevenemang
 2. hålla en workshop
 3. presentera en poster
Sista ansökningsdag är 17 november.

Mer information och länk till ansökan finns på SASUF:s webbplats
Application is now open for researchers to submit proposals for the SASUF Conference 13–17 May 2024
Researchers are now welcome to submit applications for the SASUF (South Africa-Sweden University Forum) Research and Innovation week 13–17 May 2024.

It is possible to apply to:
 1. Host a Satellite Event
 2. Host a workshop
 3. Present a poster
Deadline for applications is 17 November.

More information and link to the application is available at the SASUF website
International Faculty Week at Tec de Monterrey, Mexico,     6–10 November 2023
The International Faculty Week connects faculty members from Tec de Monterrey’s partner universities all over the world, providing the opportunity to teach in a multicultural environment while engaging with TEC students from all areas and networking with international colleagues.

Apply before 22 September.

Link to more information
Online course in Education for Sustainable Development
All Baltic University Programme students and scholars are welcome to attend the online university course: Introduction to Education for Sustainable Development (5 credits).

Time: 19 September – 11 December 2023
Place: Online

Read more and register on the Åbo Akademi website
EUGLOH courses & training opportunities
SPOC MIRACIP : Management of immunorelated complication of cancer immunotherapy

Date: 9 October 2023 — 15 January 2024
Location: Online
Target groups: Master and PhD students, Researchers and Staff
Registration deadline: 25 September 2023 23:59

Read more and sign up on the EUGLOH website


4th EUGLOH Annual Student Research Conference

Date: 5 December 2023
Location: Online and at Ludwig-Maximilians-Universität München
Target groupS: Undergraduate, Master and PhD students
Registration deadline: 30 September 2023

Read more and sign up on the EUGLOH website

 
Aesthetics of Crisis: Health and Well-being

Date: 6 November — 29 December 2023
Location: Online
Target groups: Undergraduate, Master and PhD students
Registration deadline: 1 October 2023 23:59
 
Read more and sign up on the EUGLOH website


Idea challenge: Biomedical engineering for global health

Date: 18 September — 30 November 2023
Location: Online and at University of Novi Sad
Target groups: Final year Undergraduate, Master, PhD Students
Registration deadline: 2 October 2023 23:59

Please note: The starting date is 18 September, due to a (not obligatory) information session on that date. The actual activity starts on 10 October.

Read more and sign up on the EUGLOH website


Introduction to Global Health

Date: 30 October 2023 — 10 March 2024
Location: Online
Target groups: Undergraduate, Master and PhD students
Registration deadline: 2 October 2023 23:59

Read more and sign up on the EUGLOH website


EUGLOH Open University

Date: 28 September 2022 — 4 February 2024
Location: Online
Target group: EUGLOH students & staff
Registration deadline: 16 October 2023 23:59

Read more and sign up on the EUGLOH website

Internationaliseringsdagarna IDA 7–8 november
Årets IDA-dagar äger rum i Linköping och temat är ”Internationalisering via samverkan – erfarenheter och idéer”. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett lärosäte och är intresserad av internationalisering inom högre utbildning.

Läs mer på UHR:s webbplats
Internationalisation Days IDA 7–8 November
This year's IDA days take place in Linköping and the theme is “Internationalisation via collaboration – experiences and ideas”. The conference is aimed at those who work at a university and are interested in internationalisation in higher education.

Read more on UHR's website – in Swedish
6492 EUGLOH Join our events 2023
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link