Apply to create Joint Courses for Sustainable Societies in Chile and Sweden!, Free online course on academic freedom, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2023 | 2 februari – 2 February
I nyhetsbrevet:
 • Ansök om att skapa gemensamma kurser för hållbara samhällen i Chile och Sverige!
 • Gratis kurs i akademisk frihet
 • Webbinarium om Erasmus+ studentmobilitet under pandemin
 • Sök stipendium från Hans Werthénfonden
 • Erasmus+ finansiering för fortbildning i Europa
 • Fulbright Swedish Graduate Student Program 2024-25
 • Utlysning - STINT Strategic Grants for Internationalisation
 • Ansökningswebbinarier om Erasmus+ partnerskap
 • NCI Academic Activity Grant 2023
 • Internationella möjligheter för studenter – aktuella deadlines
 • STINT Initiation Grants
 • SI Creative Partnerships Programme
 • Radio EUGLOH
 • Erasmus+ utlysningar 2023
 • Swedish Institute Baltic Sea Neighbourhood Programme
 • Utlysning av medel - Universität Hamburg
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • Kriget i Ukraina – information för medarbetare
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Apply to create Joint Courses for Sustainable Societies in Chile and Sweden!
 • Free online course on academic freedom
 • Webinar on Erasmus+ student mobility during the pandemic
 • Apply for scholarships from the Hans Werthén Foundation
 • Erasmus+ funding for professional development in Europe
 • Fulbright Swedish Graduate Student Program 2024-25
 • Call for applications - STINT Strategic Grants for Internationalisation
 • Application webinars on Erasmus+ Partnerships
 • NCI Academic Activity Grant 2023
 • International opportunities for students – application deadlines
 • STINT Initiation Grants
 • SI Creative Partnerships Programme
 • Radio EUGLOH
 • Erasmus+ call for proposals 2023
 • Swedish Institute Baltic Sea Neighbourhood Programme
 • Call for proposals - Universität Hamburg
 • International opportunities for doctoral students
 • The war in Ukraine – information for staff
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
Ansök om att skapa gemen-samma kurser för hållbara samhällen i Chile och Sverige!
Efter ett framgångsrikt första år med gemensamma kurser öppnar nu ACCESS upp möjligheten för andra gången att utveckla nya korta kurser för doktorander med stöd från partneruniversitet och STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
 
Doktorandkurserna förväntas leda till:
 • Fördjupad och breddad kunskap inom hållbarhetsområdet
 • Grundläggande och överförbara färdigheter relaterade till hållbarhet och internationellt samarbete
 • Skapandet av ett chilensk-svenskt nätverk för doktorander
Sista ansökningsdag: 21 mars 2023
 
Läs mer om ansökningsprocessen och finansieringen av dessa kurser på webbplatsen för ACCESS
Apply to create Joint Courses for Sustainable Societies in Chile and Sweden!
After a successful first year of joint courses, ACCESS has opened the 2nd annual opportunity to develop new short courses for doctoral students with support from partner universities and STINT – The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education.
 
Expected outcomes of these courses for doctoral students include:
 • Deepen and broaden the knowledge within the field of sustainability
 • Learn core and transferable skills relating to sustainability and international collaboration
 • Provide a Chilean-Swedish network for doctoral students
 Application deadline: 21 March 2023
 
Information regarding the application process and funding for these courses is available on the ACCESS website
Gratis kurs i akademisk frihet
Scholars at Risk erbjuder en MOOC i akademisk frihet. Denna är gratis, men kräver registrering.

Startar 6 mars.

Läs mer och anmäl dig på SAR:s webbplats
Free online course on academic freedom
Scholars at Risk offers a MOOC in academic freedom. This is free but requires registration.

Starts 6 March.

Read more and sign up on the SAR website
Webbinarium om Erasmus+ studentmobilitet under pandemin
På webbinariet presenterar UKÄ och UHR bl a hur utbytena för studier och praktik inom EU:s stora utbytesprogram Erasmus+ påverkades under pandemin och vad studenterna tyckte om sina utbyten via EU:s deltagarenkät. Webbinariet avslutas med tid för frågor och diskussion.
 • Datum: 14 februari 2023
 • Tid: 10–11
 • Plats: Zoom. Anslutningslänk skickas ut via e-post dagen innan.
Läs mer och anmäl dig till webbinariet senast 12 februari
Webinar on Erasmus+ student mobility during the pandemic
In this webinar, UKÄ and UHR will present how the exchanges for studies and internships within the EU's large exchange programme Erasmus+ were affected during the pandemic and what the students thought of their exchanges via the EU's participant survey. The webinar ends with time for questions and discussion.

The webinar will be held in Swedish.
 • Date: 14 February 2023
 • Time: 10–11
 • Location: Zoom. The connection link is sent out via e-mail the day before.
Read more and register for the webinar no later than 12 February
Sök stipendium från Hans Werthénfonden
Hans Werthénfonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Ansökningsportalen är öppen till 3 mars 2023.

Läs mer och ansök på Hans Werthénfondens webbplats
Apply for scholarships from the Hans Werthén Foundation
Every year, the Hans Werthén Foundation awards around 15 scholarships for a year of scientific work at the postdoc or doctoral candidate level or for MBA or LL.M studies in an international setting.

The application portal is open until 3 March 2023.

Read more and apply on the Hans Werthén Foundation website
Erasmus+ finansiering för fortbildning i Europa
Som anställd vid LU kan du söka finansiering genom Erasmus+ programmet för fortbildning i form av utbildning, workshop, jobbskuggning och liknande aktiviteter (ej konferenser) någonstans inom Europa.

Aktiviteten måste inbegripa minst två arbetsdagar vid ett lärosäte, organisation eller företag. Som mest kan du beviljas finansiering för tio arbetsdagar plus två resdagar. Om du väljer att resa hållbart utökas resebidraget med både medel och antal resdagar.

Finansiering kan sökas löpande under läsåret.

Så här söker du Erasmus+ personalfortbildning – läs mer på Medarbetarwebben
Erasmus+ funding for professional development in Europe
As an employee at LU, you can apply for funding through the Erasmus+ programme for professional development in the form of training, workshops, job shadowing and similar activities (excluding conferences) anywhere in Europe.

The activity must involve at least two working days at a university, organisation or company. At most, you can be granted funding for ten working days plus two travel days. If you choose to travel sustainably, the travel allowance is increased by both means and number of travel days.

Funding can be applied for continuously during the academic year.

This is how you apply for Erasmus+ staff training – read more on the Staff Pages
Fulbright Swedish Graduate Student Program 2024-25
"Grants are available for graduate study at universities in the United States for master’s, doctoral or non-degree programs for the 2024-25 academic year. Grantees will receive cash awards of up to SEK 100,000 from the Fulbright Commission and will be eligible for additional financial aid from U.S. universities.

The Fulbright Commission will apply for admission and for supplementary financial assistance at the grantees' preferred U.S. universities. Awards from institutions in the United States vary in amount, depending upon a grantee's qualifications and field of study, and there is no guarantee that every grantee will succeed in winning additional financial aid nor that all costs for the academic year will be covered."

Application deadline: 24 April 2023

Information and further instructions are available on the Fulbright Sweden’s website
Utlysning – STINT Strategic Grants for Internationalisation
Programmet STINT Strategic Grants erbjuder finansiering till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå. Varje svenskt lärosäte kan delta i upp till två ansökningar per utlysning. Med anledning av detta genomför Lunds universitet ett internt urval bland projektförslag.

Information om Lunds universitets interna urval och ansökningshandling

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023
Call for applications – STINT Strategic Grants for Internationalisation
The Strategic Grants programme provides funding for renewal and development of internationalisation strategies at the university level. Each Swedish university can participate in up to two applications per call. Due to this, Lund University conducts an internal selection of project proposals.

Information about Lund University’s internal selection and application form

Deadline for applications: 15 February 2023
Ansökningswebbinarier om Erasmus+ partnerskap
Välkommen till ett webbinarium om Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Webbinariet vänder sig till dig som ska söka ett projekt. Aktiviteter som du kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang, möten, konferenser och lärandeaktiviteter.

Webbinariet (som är kostnadsfritt) äger rum vid två olika tillfällen: 
 • 21 februari kl 10.00-11.30 
 • 10 mars kl 13.00-14.30 
Under seminariet har ni möjlighet att ställa frågor angående er ansökan till Erasmus+ samarbetspartnerskap och Erasmus+ småskaliga partnerskap. Webbinariet har ingen fast agenda utan utgår från de frågor som kommer upp. Ingen föranmälan krävs.

Mer information och länk till webbinariet den 21 februari

Mer information och länk till webbinariet den 10 mars 
Application webinars on Erasmus+ Partnerships
Welcome to a webinar about the Erasmus+ Cooperation partnerships and Small-scale partnerships. The webinar is aimed at those who intend to apply. Activities for which you can apply for funding include planning/administration, networking events, meetings, conferences and learning activities.

The webinar (in Swedish) takes place on:
 • 21 February from 10:00-11:30 
 • 10 March from 13:00-14:30
During the webinar, you can ask questions regarding your application for Erasmus+ cooperation partnership and Erasmus+ small-scale partnership. The webinar has no fixed agenda but is based on the questions that come up. No pre-registration is required.

More information and link to the webinar on 21 February

More information and link to the webinar 10 March 
NCI Academic Activity Grant 2023
Nordic Centre in India utlyser medel för forskningsprojekt, konferenser, workshops och nätverksaktiviteter att genomföras under perioden vintern 2023 till november 2024.

Sista ansökningsdag: 30 augusti 2023

Länk till ansökan

Länkar till senast beviljade projekt:Mer information om NCI på Medarbetarwebben
NCI Academic Activity Grant 2023
The Nordic Centre in India announces funding for research projects, conferences, workshops and networking activities to be held in the winter of 2023 until November 2024.

Application deadline: 30 August 2023

Link to application

Links to recently granted projects:
More information about NCI on Staff Pages
Internationella möjligheter för studenter – aktuella deadlines
Sommarkurser utomlands 2023
Studenter har möjlighet att studera vid något av universitetets partneruniversitet under sommaren. Denna möjlighet passar bra för studenter som vill bredda sin utbildning men inte har möjlighet eller vill vara i väg en hel termin.

Ansökningsperiod: 25 januari–6 februari

Länk till mer information om sommarkurser utomlands


Praktik utomlands
Erasmus+ praktikstipendium för praktik utomlands kan sökas av studenter som en del av utbildningen eller direkt efter avslutade studier. Praktikstipendiet kan också sökas av studenter som vill göra sitt examensarbete utomlands.

Ansökningsperiod för Erasmus+ praktik: 9 januari–2 juni

Länk till mer information om praktik utomlands


Följ Lundastudenter utomlands
Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Här kan du se vardagen för lundastudenter utomlands, ställa frågor direkt till dem och delta i spännande tävlingar.

Följ @lund_university_abroad
International opportunities for students – application deadlines
Summer courses abroad in 2023
Students can study at one of the university's partner universities during the summer. This opportunity is well suited for students who want to broaden their education but do not have the opportunity or want to be abroad for a whole semester.

Application period: 25 January–6 February

Link to more information on summer courses abroad


Traineeship abroad
The Erasmus+ traineeship scholarship can be applied for by students as part of their education or directly after completing their studies. The Erasmus+ traineeship scholarship can also be applied for by students who want to do their degree project abroad.

Application period for Erasmus+ traineeship grant: 9 January–2 June

Link to more information on traineeships abroad


Follow students abroad on Instagram
The Instagram account @lund_university_abroad is run by students for students. Here you can see the everyday lives of Lund University students abroad, ask questions directly to the students and take part in exciting competitions. 


Follow @lund_university_abroad
STINT Initiation Grants
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Ansökan kan skickas in fortlöpande under året fram till 12 juni 2023. Vid följande datum under 2023 inleds bedömning av inkomna ansökningar: 3 april och 12 juni 2023 kl 15:00.
STINT Initiation Grants
Initiation grants are given for the implementation of short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships.

More information about the programme and link to the application system

Applications may be submitted continuously throughout the year until 12 June 2023. Assessment of received applications starts on the following dates in 2023: 3 April and 12 June 2023 at 15.00 (CET).
SI Creative Partnerships Programme
SI has phased out Creative Force and replaced it with the new programme Creative Partnerships.

The SI Creative Partnerships Programme is open to Swedish organisations and their partners in our target countries. Projects funded by the programme should help to create better conditions for democratic development and respect for human rights and freedom of expression in the countries covered by the programme.

The programme is open for 29 countries, including the six EU Eastern Partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.

A call for applications (for seed funding and cooperation projects) is open and closes 15 February 2023.

More information in Swedish

More information in English
Radio EUGLOH
Listen to the European University Alliance for Global Health

Hear from the people that make EUGLOH what it is. Hosted by Dr. Isolde von Bülow and Dr. Simon Märkl from the LMU Graduate Center, this podcast series provides a platform to share the alliances knowledge and showcase its many interesting activities, services and opportunities.

The landing page for Radio EUGLOH is now online
 
The podcast itself is available on Spotify and Google Podcast.
5829 EUGLOH Join our events 2023
Erasmus+ utlysningar 2023
Utlysningarna för Erasmus+ 2023 har publicerats, med följande inlämningstider:
 • Jean Monnet Actions: 14 februari 2023
 • Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning: 16 februari 2023
 • Erasmus Mundus-insatser (gemensamma masterprogram): 16 februari 2023
 • Framtidsinriktade projekt: 15 mars 2023
 • Samarbetspartnerskap inom utbildning:
  22 mars 2023
 • Innovationsallianser: 3 maj 2023
Du kan få råd och stöd i arbetet med Erasmus+ ansökningar från Externa relationer.

Kontaktinformation hittar du på Erasmus+ sidan på Medarbetarwebben

Ytterligare information och ansökningstider
Erasmus+ call for proposals 2023
The Erasmus+ call for proposals 2023 has been published, with the following deadlines for submission:
 • Jean Monnet Actions and Networks:
  14 February 2023
 • Capacity building in the field of higher education: 16 February 2023
 • Erasmus Mundus Actions (joint master programmes): 16 February 2023
 • Forward-looking projects: 15 March 2023
 • Cooperation partnerships: 22 March 2023
 • Alliances for Innovation: 3 May 2023
You can get advice and support in working with Erasmus+ applications from External Relations.

Contact information can be found on the Erasmus+ page on the Staff Pages

Additional information and deadlines
Swedish Institute Baltic Sea Neighbourhood Programme
SI Baltic Sea Neighborhood Programme is a new programme which provides funding to projects in which Swedish organisations work on cross-border challenges and opportunities together with organisations from the EU countries around the Baltic Sea and countries of the EU’s Eastern Partnership.

The application round closes on 2 March 2023.

More information is available on the SI website:

In Swedish

In English

During the last weeks of the call, SI will also organise online Q&A sessions aimed at Swedish main applicants who have started an application.
 
16 February at 09:30-11:00 (CET) in Swedish
23 February at 13:00-14:30 (CET) in Swedish
Utlysning av medel – Universität Hamburg
Lunds universitet och Universität Hamburg har under de senaste åren haft ett nära samarbete och har kommit överens om att stödja lovande forsknings- och utbildningsprojekt med fröpengar som ska stimulera till samarbeten som gagnar båda lärosätena.

Forskare/lärare har härmed möjlighet att söka medel upp till 20 000 euro.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på Medarbetarwebben

Eventuella frågor besvaras av petra.moser-norgaard@er.lu.se
Call for proposals – Universität Hamburg
Lund University and Universität Hamburg have been working closely together in the past years and have agreed to support promising collaborative initiatives within research and education with pump-priming to stimulate collaboration activities which are to the advantage of both universities.

Researchers/lecturers are invited to apply for funding up to a maximum of EUR 20,000.

Application deadline: 15 February 2023.

More information and the application form can be found on the Staff Pages

For questions, please contact petra.moser-norgaard@er.lu.se
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
Kriget i Ukraina
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
The war in Ukraine
Information for staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link