Welcome to EUGLOH Annual Summit 2023 at Lund University, Erasmus+ cooperation partnerships: Building Successful International Partnerships, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2023 | 25 maj – 25 May
I nyhetsbrevet:
 • Welcome to EUGLOH Annual Summit 2023 at Lund University
 • Erasmus+ samarbetspartnerskap: Building Successful International Partnerships
 • Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för studier/forskning
 • Save the date – Internationaliseringsdagarna IDA 7–8 november
 • ”Erasmus+ är banbrytande på många sätt vad gäller gränsöverskridande samarbeten”
 • The Baltic University Programme's Teachers’ Course
 • EUGLOH Popular Science Lectures
 • Kompetensutveckling i Storbritannien
 • Lärarmobilitet i Storbritannien
 • MIRAI 2.0 – Inbjudan att lämna förslag till workshoppar och presentationer under R&I-veckan 2023
 • Erasmus+ blandade intensivprogram (BIP)
 • Internationella samarbeten – stöd och verktyg för dynamiskt, ansvarsfullt och hållbart engagemang
 • Mobility grants – French Embassy in Sweden
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Welcome to EUGLOH Annual Summit 2023 at Lund University
 • Erasmus+ cooperation partnerships: Building Successful International Partnerships
 • The Sweden-America Foundation announces scholarships for studies/research
 • Save the date – Internationalisation Days IDA 7–8 November
 • "Erasmus+ is groundbreaking in many ways in terms of cross-border collaborations"
 • The Baltic University Programme's Teachers’ Course
 • EUGLOH Popular Science Lectures
 • Staff training in the UK
 • Teaching staff mobility in the UK
 • MIRAI 2.0 – Call for workshop proposals and presentations at R&I Week 2023
 • Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)
 • International collaborations – support and tools for dynamic, responsible and sustainable engagement
 • Mobility grants – French Embassy in Sweden
 • International opportunities for doctoral students
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
6180 small EUGLOH Annual Summit 2023
EUGLOH stands for European University Alliance for Global Health and is a partnership between 9 European universities. To further develop relations within the alliance, an annual summit is held each year.

This year, the EUGLOH Summit will be held at Lund University and takes place between 13-14 June. 

We welcome staff, students, and PhD candidates from Lund University to participate.
 
The annual summit in Lund 2023 aims to inspire EUGLOH universities to continue building bridges between education and research, between countries and between students, teachers, researchers and staff. Therefore, this year’s topic is EUGLOH Building Bridges between Research and Education.
 
Join the Summit and take the opportunity to meet with colleagues and students from our eight partner universities and listen to our Minister for Education. There will be sessions on several different topics where you, for example, can learn about how art can be used for well-being and how to engage with society in education. Furthermore, there will be sessions on how the vision of a European Education Area can be fulfilled and on what tools can help students internationalise their educational experience.
 
View the full programme and register by 30 May 
 
Questions? Please contact EUGLOH_Summit23@er.lu.se
 
About EUGLOH: EUGLOH is a European university alliance, partly funded by the European Commission within the Erasmus+ programme. The European Universities Initiative is one of four flagship initiatives in EU’s vision for the European Education Area. Together with the Horizon programme, the European Universities Initiative will support ambitious transnational alliances of higher education institutions.

Read more about EUGLOH
6183 Banner EUGLOH Annual Summit 2023
Erasmus+ samarbetspartner-skap: Building Successful International Partnerships
Välkommen till detta seminarium den 16–18 oktober i Prag som syftar till att stödja (framtida) projekt-koordinatorer inom högre utbildning att utveckla sin projektledning. Fokus är på Erasmus+ samarbets-partnerskap gällande allt från att skriva ansökan och hålla ihop projektet till att slutrapportera. Seminariet är också tänkt att fungera som en plattform för nätverkande, exempelvis för framtida samarbeten.

Sista dag för ansökan är 4 juni. Maximalt tre deltagare från Sverige. UHR ersätter deltagarnas konferenskostnad samt resa enligt utlägg (resa max 550 euro).

Mer information och ansökningsformulär 
Erasmus+ cooperation partnerships: Building Successful International Partnerships
Welcome to this seminar 16-18 October in Prague. The seminar aims to support (future) project coordinators in higher education to develop their project management skills. The focus is on Erasmus+ cooperation partnerships regarding everything from writing the application and keeping the project together to the final report. The seminar is also intended as a platform for networking for future collaborations.

The last day for applications is 4 June. Maximum three participants from Sweden. UHR reimburses the participants' conference costs and travel according to expenses (travel max. €550).

More information and application form (in Swedish)
Stipendier för studier/forskning
Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser nu stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier /forskning i USA och Kanada för läsåret 2024–2025.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2023.

Mer information hittar du på stiftelsens webbplats
Scholarships for studies/research
The Sweden-America Foundation is now announcing scholarships for master's, doctoral and postdoctoral studies/research in the USA and Canada for the academic year 2024–2025.

The application deadline is 15 September 2023.

You can find more information on the foundation's website – in Swedish

You have to be a Swedish citizen in order to apply for the scholarships.
Save the date – Internationaliseringsdagarna IDA 7–8 november
Årets IDA-dagar äger rum i Linköping och temat är ”Internationalisering via samverkan – erfarenheter och idéer”. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett lärosäte och är intresserad av internationalisering inom högre utbildning.

Läs mer på UHR:s webbplats
Save the date – Internationalisation Days IDA 7–8 November
This year's IDA days take place in Linköping and the theme is “Internationalisation via collaboration – experiences and ideas”. The conference is aimed at those who work at a university and are interested in internationalisation in higher education.

Read more on UHR's website – in Swedish
”Erasmus+ är banbrytande på många sätt vad gäller gränsöverskridande samarbeten”
Erasmus+ är ett välbekant program för många aktiva inom utbildningssektorn. Mindre känt är att den som ansvarar för EU:s samarbete kring högre utbildning, skola och ungdomsfrågor är svenska Sophia Eriksson Waterschoot.

Läs hela intervjun

"Erasmus+ is groundbreaking in many ways in terms of cross-border collaborations"
Erasmus+ is a well-known programme for many active in the education sector. Less known is that the person responsible for the EU's cooperation regarding higher education, school and youth issues is Swedish Sophia Eriksson Waterschoot.

Read the whole interview – in Swedish
The Baltic University Programme's Teachers’ Course
The course takes place from September 2023 to March 2024

The Baltic University Programme's (BUP) Associated Secretariat in Finland proudly announces the BUP Teachers’ Course 2023–2024! The course aims to improve the implementation of Agenda 2030, especially Education for Sustainable Development (ESD), in the learning methods in Higher Education.
 
The complete fulfillment of the course will generate a diploma/certificate corresponding to 5 ECTS by the Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University, Finland.
 
This course is free of charge for all colleagues at BUP participating universities.

The last day to apply is 18 August 2023.
 
Read more about the course on the website of BUP Finland
EUGLOH Popular Science Lectures
Date: 6 June 2023 12:00 — 13:00
Location: Online
Target group: Undergraduate, Master, PhD Students, Researchers, Staff
Registration deadline: 5 June 2023 23:59

Read more
Kompetensutveckling i Storbritannien
Lunds universitet kan nu erbjuda ett begränsat antal Erasmus+ stipendier för kompetenshöjande aktiviteter i Storbritannien. För att beviljas Erasmus+ finansiering till Storbritannien krävs ett program/en aktivitet om minst 5 arbetsdagar.

Är mottagande organisation ett lärosäte behövs dessutom ett bilateralt avtal.

Kompetensutveckling med Erasmus+ sommar 2023
Om du planerar att söka Erasmus+ medel för kompetensutveckling under sommaren i Europa eller Storbritannien måste du lämna in din ansökan senast den 31 maj för att medel ska hinna beviljas före semesterperioden.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Medarbetarwebben
Staff Training in the UK
Lund University can now offer a limited number of Erasmus+ scholarships for staff training in the UK. In order to be granted Erasmus+ funding to the UK, a programme/activity of at least 5 working days is required.

If the receiving organisation is a university, a bilateral agreement is also needed.

Staff training with Erasmus+ summer 2023
If you plan to apply for Erasmus+ funding for staff training during the summer in Europe or the UK, you must submit your application by 31 May for funding to be granted before the holiday period.

More information and a link to the application can be found on the Staff Pages
Lärarmobilitet i Storbritannien
Från och med 1 september 2023 kan du åka på lärarmobilitet till Storbritannien. Mobilitet till Storbritannien sker på samma villkor som för övriga länder med undantag för att antalet arbetsdagar måste vara minst 5 (övriga länder minst 2).

Lärarmobilitet med Erasmus+ sommar 2023
Om du planerar att söka Erasmus+ medel för kompetensutveckling under sommaren i Europa måste du lämna in din ansökan senast den 31 maj för att medel ska hinna beviljas före semesterperioden.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Medarbetarwebben
Teaching staff mobility in the UK
From 1 September 2023, you can go on teaching staff mobility to the UK. Mobility to the UK takes place under the same conditions as for other countries, with the exception that the number of working days must be at least 5 (other countries minimum 2).

Teaching staff mobility with Erasmus+ summer 2023
If you plan to apply for Erasmus+ funding for teaching staff mobility during the summer in Europe, you must submit your application by 31 May for funding to be granted before the holiday period.

More information and a link to the application can be found on the Staff Pages
MIRAI 2.0 – Inbjudan att lämna förslag till workshoppar och presentationer under R&I-veckan 2023
Forskare, lärare och doktorander kan nu ansöka om att få hålla en presentation och/eller arrangera en workshop under forsknings- och innovationsveckan som anordnas av Umeå universitet den 13–17 november.

Workshopparna bör ha tematisk inriktning inom de vetenskapliga områdena för MIRAI 2.0: åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, artificiell intelligens samt innovation och entreprenörskap.

Resebidrag till konferensmedverkan kommer att utgå till LU-anställda vars bidrag antas.

Sista inlämningsdag: 31 maj 2023

Läs mer om MIRAI 2.0 
MIRAI 2.0 – Call for workshop proposals and presentations at R&I Week 2023
Researchers, teachers and doctoral students can now apply to give a presentation and/or arrange a workshop at the Research and Innovation Week hosted by Umeå University on 13-17 November.

The thematic focus of the workshops should be within the scientific areas of MIRAI 2.0: Ageing, Materials Science, Sustainability, Artificial Intelligence and Innovation and Entrepreneurship.

Travel grants for conference participation will be available to LU employees whose contributions are accepted.

Deadline: 31 May 2023

Read more about MIRAI 2.0 
Erasmus+ blandade intensivprogram (BIP)
Är du intresserad av att tillsammans med lärare från minst två andra lärosäten i EU/EES anordna en kurs i form av ett blandat intensivprogram (BIP)? Under en BIP kombineras virtuellt utbyte med en kort fysisk mobilitet (min 5 och max 30 dagar). En BIP kan genomföras inom alla ämnesområden och på alla nivåer (grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå).

Ansök nu om organisationsstöd på 6 000 – 8 000 euro

Sista ansökningsdag är 15 juni.
 
Mer information finns på Medarbetarwebben
 
För frågor kontakta petra.moser-norgaard@er.lu.se
Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)
Are you interested in organising a course in the form of Blended intensive programme (BIP) together with teachers from at least two other institutions of higher education in the EU/EEA? During a BIP, virtual exchange is combined with a short physical mobility (min 5 and max 30 days). A BIP can be completed in all subject areas and at all levels (BA, MA, PhD).

Apply now for organisational support of 6,000 – 8,000 Euros

The deadline for applications is 15 June.

More information is available on the Staff Pages

For questions contact petra.moser-norgaard@er.lu.se
Internationella samarbeten – stöd och verktyg för dynamiskt, ansvarsfullt och hållbart engagemang
Som ett led i arbetet med plattform för strategiarbete 2023–24 har stöd och verktyg tagits fram för internationella samarbeten.

Nu finns färdplaner som ger en bild av universitetets engagemang i olika geografiska områden. Färdplanerna innehåller prioriteringar för det universitetsövergripande internationella arbetet avseende forskning, utbildning, samverkan och innovation.

Läs mer om färdplaner som stöd i globalt dynamiskt engagemang

För att hantera risker i internationella samarbeten har bland annat en checklista har tagits fram. Ett globalt ansvarsfullt engagemang innebär att universitetet genom internationella samarbeten främjar akademisk frihet och global utveckling, och respekterar mänskliga rättigheter.

Läs mer om stöd och verktyg för globalt ansvarsfullt engagemang

Ett globalt hållbart engagemang vid LU innebär att utforma, implementera och utvärdera inkluderande, rättvisa och miljövänliga internationaliseringsstrategier och verktyg för att möta universitets vision, mål och strategier. Genom virtuella möjligheter kan interkulturella erfarenheter inhämtas på hemmaplan.

Läs mer om stödet till ett globalt hållbart engagemang
International collaborations – support and tools for dynamic, responsible and sustainable engagement
As part of the work on the Platform for strategic work 2023–24, support and tools have been developed for international collaborations.

There are now roadmaps that give a picture of the University's involvement in different geographical areas. The roadmaps contain priorities for university-wide international work regarding research, education, collaboration and innovation.

Read more about roadmaps as support in global dynamic engagement

To manage risks in international collaborations, a checklist has been developed, among other things. A globally responsible commitment means that the University, through international collaborations, promotes academic freedom and global development, and respects human rights.

Read more about support and tools for global responsible engagement

Global sustainable engagement at LU means designing, implementing and evaluating inclusive, fair and environmentally-friendly internationalisation strategies and tools to meet the University's vision, goals and strategies. Through virtual opportunities, intercultural experiences can be gained at home.

Read more about the support for a global sustainable engagement
Mobility grants – French Embassy in Sweden
The French Institute of Sweden offers each year several mobility grants for French and Swedish researchers for a mobility in Sweden or in France.

SFVE-A programme which aims to promote scientific and academic cooperations between France and Sweden by giving researchers established in a Swedish or a French institution. The call for applications is open until the end of August 2023, for a mobility before 10 November 2023.

Read more

The Sophie Germain mobility. For the third year, the French Institute of Sweden and the Swedish Students' House at the Cité Universitaire de Paris are launching a call for applications for the Sophie Germain research residence in Paris from 1 June to 30 June 2023 (firm dates).

Read more
5829 EUGLOH Join our events 2023
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link