MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
290 Magasin31 001
Inga fler utredningar behövs – vi behöver ett agerande
Brandtal 3 av 8 (english below)

Det finns en total politisk samsyn om behovet av att flytta godstransporter från väg till sjö, både inom EU och Sverige. I jämförelse med EU har Sverige misslyckats med ett att göra verklighet av en överflyttning. I Europa arbetas det med tydliga och effektiva styrmedel. I Sverige har inget aktivt gjorts de senaste tio åren som inneburit någon skillnad i praktiken. Vad som däremot har hänt är att ett flertal utredningar gjorts, Transportpolitiska mål har slagits fast, Godsstrategier och handlingsplaner har tagits fram samt att det har tillsatts Godstransportråd och nationella samordnare.

Sen har det gjorts fler utredningar. Och efter det har det gjorts olika uppföljningar på utredningar, mål och strategier. Oavsett vem som gjort uppföljningarna visar de på samma sak; noll och intet händer. Inget händer trots att staten säger att det är prioriterat. Tio år efter att Kapacitetsutredningen pekade på att vi, för att lyckas, måste agera smartare med det vi redan har står vi 2022 kvar exakt där vi var 2012.

Någon överflyttning från väg till sjö kan inte skönjas. Moderna transporter kräver mer pengar. Vi är inte bittra och ifrågasätter inte satsningar på väg och järnväg. Men moderna transporter kräver också ändringar i hur politik och myndigheter agerar. Planering, anslag och avgifter måste gå hand i hand. Vi behöver alla tillsammans sträva mot målet. Och fatta beslut som leder mot målet – och inte därifrån.

Läs mer:
Nyhetsbrev 1: Nyttja den lediga kapaciteten – allt annat är resursslöseri.
Nyhetsbrev 2: Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter
Vad är Mälarprojektet
No further investigations are needed - we need action
Newsletter 3 of 8

There is a total political consensus on the need to move freight transport from road to sea, both within the EU and Sweden. In comparison with the EU, Sweden has failed to make a transfer a reality. In Europe, clear and effective instruments are being worked on. In Sweden, nothing has been actively done in the last ten years that has made any difference in practice. What has happened, however, is that several investigations have been made, transport policy goals have been set, freight strategies and action plans have been developed and freight transport councils and national coordinators have been appointed.

Since then, more investigations have been made. And after that, various follow-ups have been made on investigations, goals and strategies. Regardless of who did the follow-ups, they show the same thing; zero and nothing have happend. Nothing happens even though the government says it is a priority. Ten years after the Capacity Inquiry pointed out that, in order to succeed, we must act smarter with what we already have, in 2022 we will remain exactly where we were in 2012.

No transfer from road to lake can be discerned. Modern transport requires more money. We are not bitter and do not question investments in roads and railways. But modern transport also requires changes in the way politics and authorities act. Planning, grants and fees must go hand in hand. We all need to strive towards the goal together. And make decisions that lead to the goal - and not from there.

Read more:
Newsletter 1: Use the available capacity - everything else is a waste of resources
Newsletter 2: The government does not do its part for sustainable freight transport
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe
$$$open$$