MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
288 Hamn013
Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter
Brandtal 2 av 8 (english below)

2009 ingick Staten avtal med Västerås, Köping och Region Västmanland om medfinansiering av Mälarprojektet – ett nationellt väl definierat projekt. Staten formulerade i avtalet att projektets huvudsakliga syfte är att sänka transportkostnaderna för företag som transporterar gods via Mälarens hamnar.

Staten har sedan inte infriat sina åtaganden. Västerås och Köping har tagit ansvar för sina delar av projektet genom att tillsammans investera över en miljard i anpassning av hamnbassänger och hamninfrastruktur. Till detta kommer den utlovade medfinansieringen av statens delar i projektet, delar som var beräknande att kosta ungefär lika mycket som kommunernas åtaganden.

Nu när Västerås och Köping är färdiga med sina delar är det rimligt att förvänta sig att staten också är klar, eller åtminstone nästan färdig med sina åtaganden. Men så ser det inte ut. Hjulstabron, en avgörande åtgärd för projektets helhet, har staten aldrig finansierat i tidigare Nationella Planer. Fyra Nationella planer har passerat sedan 2009 utan att Hjulstabron tagits med. Den ser inte ut att komma med i kommande planperiod heller.

Hur länge ska kommunerna behöva vänta på att få utdelning på sin nerlagda miljard?
Det har inte heller blivit mer kostnadseffektivt för företagen att använda Mälarsjöfarten, tvärtom! Under perioden 2016-2022 har statens avgifter för godstransporter på Mälaren ökat med 77%. Det är häpnadsväckande och oansvarigt att staten inte tar ansvar eller håller ingångna avtal!

Läs mer:
Nyhetsbrev 1: Nyttja den lediga kapaciteten – allt annat är resursslöseri.
Vad är Mälarprojektet
The Government does not do its part for sustainable freight transport
Newsletter 2 of 8

In 2009, the Swedish government entered into an agreement with the city of Västerås, the municipality of Köping and the Västmanland Region on co-financing of the Mälar project - a national well-defined project. The government itself formulated in the agreement that the main purpose of the project is to reduce transport costs for companies that transport goods via the ports of Lake Mälaren.

The state has not fulfilled its obligations. Västerås and Köping have taken responsibility for their parts of the project by jointly investing over one billion in the adaptation of port basins and port infrastructure. In addition, there is the promised co-financing of the government's parts in the project, parts that were estimated to cost about as much as the municipalities' commitments.

Now that Västerås and Köping have finished their parts, it is reasonable to expect that the government will also be ready, or at least almost finished with its commitments. But that's not how it looks. The Bridge of Hjulsta ‘Hjulstabron’, a decisive measure for the project as a whole, has never been financed by the government in previous National Plans. Four National Plans have passed since 2009 without the Hjulstabro being included. It does not look like it will be included in the coming planning period either.

How long will the municipalities have to wait to receive a dividend on their invested billion? Nor has it become more cost-effective for companies to go by vessels in Lake Mälaren. During the period year 2016-2022, the government's fees for freight transport on Lake Mälaren increased by 77%. It is astonishing and irresponsible that the government does not take responsibility or keep agreements entered into!

Read more:
Newsletter 1: Use the available capacity - everything else is a waste of resources.
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe