MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
293 40 fartyg vid kaj 2
Vi behöver en annan planering
Brandtal 5 av 8 (english below)

Vi behöver inga fler utredningar – vi behöver ett agerande. Statens plånbok räcker inte till för allt som alla vill bygga. Att bygga oss ut ur kapacitetsbehovet är inte heller en hållbar lösning. Klimatet kräver att vi tänker om och tänker nytt. För varje ton som färdas en kilometer med sjöfart i stället för en kilometer på väg halveras koldioxidutsläppen. I takt med att sjöfarten agerar för att minska sina egna utsläpp ökar reduceringen av koldioxidutsläpp jämfört med den traditionella vägtrafiken. Elektrifieringen av vägtrafiken kommer inte under överskådlig framtid, om ens någonsin, att vara lösningen på hela klimatfrågan. Vi behöver och måste använda det vi har med bättre smartness.

Infrastrukturen ska enligt statens direktiv planeras utifrån den så kallade ’fyrstegsprincipen’: vi tager vad vi haver innan vi bygger nytt. Det innebär att innan ny infrastruktur byggs så ska vi se till om en ändrad användning eller ett ändrat beteende kan lösa utmaningen. Om nationell plan verkligen gjordes med den ansatsen, trafikslagsövergripande och genom att inkludera administrativa och ekonomiska styrmedel, skulle vi få ett helt annat resultat och andra åtgärder. Vi skulle kunna klara vår nationella plånbok och samtidigt få ett fungerande transportsystem och uppnå klimatmålen.

Ökad sjöfart är avgörande för en hållbar transportpolitik; för klimatet, för kapaciteten, för plånboken och för säkerheten.

Läs mer:
Nyhetsbrev 1: Nyttja den lediga kapaciteten – allt annat är resursslöseri
Nyhetsbrev 2: Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter
Nyhetsbrev 3: Inga fler utredningar behövs – vi behöver ett agerande
Nyhetsbrev 4: Lär av Europa
Vad är Mälarprojektet
Another planning, please
Newsletter 5 of 8

We do not need further investigations - we need action. The wallet of the Swedish government is not enough for everything that everyone wants to build. Building ourselves out of the need for capacity is also not a sustainable solution. The climate requires us to rethink and think new. For every tonne traveled one kilometer by sea instead of one kilometer on the road, carbon dioxide emissions reducees with 50%. As vessels acts to reduce its own emissions, the reduction in carbon dioxide emissions increases compared with traditional road traffic. The electrification of road traffic will not, if ever, be the solution to the whole climate issue for the foreseeable future. We need and must use what we have with better smartness.

According to the government's directive, the infrastructure must be planned on the basis of the so-called 'four-step principle': we take what we have before we build new. This means that before new infrastructure is built, we must ensure that a change of use or a change in behavior can solve the challenge. If the national plan were really made with that approach, across types of traffic and by including administrative and financial instruments, we would get a completely different result and other measures. We could manage our national wallet and at the same time have a functioning transport system and achieve the climate goals.

Increased freight transport by sea is crucial for a sustainable transport policy; for the climate, for capacity, for the wallet and for security.

Read more:
Newsletter 1: Use the available capacity - everything else is a waste of resources.
Newsletter 2: The government does not do its part for sustainable freight transport
Newsletter 3: No further investigations are needed - we need action.
Newsletter 4: Learn from Europe
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe