Kundinformation / Customer information
Webbversion
182 malarhamnar inverted
Ny avfallslagstiftning New law about waste
Med bakgrund i implementering av EUs mottagningsdirektiv har Svensk lagstiftning om fartygsgenererat avfall uppdaterats och förväntas träda i kraft 15 april 2023.

I korthet innebär det:
  • Fartyg måste föranmäla avfallslämning, annars inträder en bot om 15 000 SEK (ej hamnarna som tar ut avgiften).
  • Hamnarna måste lämna kvitto på avfallslämningen till fartygets befälhavare, annars inträder en bot om 10 000 SEK per kvitto för bägge parter.
  • Hamnarna får ta betalt för mottagning av avfall.
Swedish legislation on ship-generated waste has been updated and is expected to enter into force on April 15, 2023. In short, this means:
- Ships must pre-notify waste disposal, otherwise a fine of SEK 15,000 will be incurred (not the ports that charge the fee).
- The ports must provide a receipt for the waste delivery to the ship's master, otherwise a fine of SEK 10,000 per receipt is incurred for both parties.
- The ports are allowed to invoice for receiving waste.

Detta påverkar därför  främst de av er som idag gör fartygsanmälan samt anmäler behov av färskvatten och avlämning av avfall.

This therefore primarily affects those of you who today make vessel notifications and report the need for fresh water and the delivery of waste.
Åtgärder hos Mälarhamnar Measures at Mälarhamnar
  • Anmälan om behov av färskvatten och avlämning av avfall sker med separata formulär på hemsidan.
  • Hemsidan och prislista har uppdaterats med ny information.

Mälarhamnar kommer inte att genomföra några prisförändringar med anledning av detta. Omhändertagande av normala mängde fartygsgenererat avfall kommer fortsatt ingå i fartygshamnavgiften.

Notification of the need for fresh water and the delivery of waste is done using separate forms on the website.
The website and price list have been updated with this information.
Mälarhamnar will not implement any price changes due to this. Normal disposal of waste is still included in the port fee.
Anmälan omhändertagande av avfall / Notification leaving waste
Anmälan leverans av färskvatten / Notification need of fresh water
Prislista 2023 / Price list 2023
Detta är lika nytt för oss på Mälarhamnar som för er som kund. Lämna feedback kring formulär, rutiner med mera så kan vi utvecklas tillsammans.

This is as new to us at Mälarhamnar as it is to you as a customer. Leave feedback about forms, routines and more so we can develop together.

Läs mer / Read more
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscibe | Unsubscribe
$$$open$$