MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
299 Baltic   liten
Hur hamnar sakerna på hyllan, egentligen?
Brandtal 7 av 8 (english below)

Idag har de flesta företag olika miljömål, hållbarhetsrapporter och livscykelanalyser. De skryter om hur de jobbar med att minska avfallet, användande av kemikalier,  återanvändning och hur de jobbar med sina transporter. Men arbetar de verkligen med sina transporter? Synar man sömmarna så handlar det nästan alltid om minskad drivmedelsanvändning eller användande av annat drivmedel. Det jobbas inte med och tas inget ansvar för hur importen, exporten eller längre nationella flöden sker av de produkter de köper eller säljer. Det skylls på att avsändaren eller mottagaren bestämmer transporten och att det därför blir som det blir. Om allmänheten skulle börja ställa frågan kring hur sakerna egentligen hamnar på hyllan eller på lagret, om allmänheten skulle syna företagens klimatarbeten även i transportsömmarna, ja då skulle vi förmodligen få se hur företagens, stora som små, marknadsföring om hållbarhet i själva verket har stora brister. Styrelser och ledningsgrupper måste ta ansvar för att hållbarhet i praktiken också genomsyrar hela verksamheten, även transporterna.

2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70% jämfört med 2010.
2030 ska vi ha en fossiloberoende fordonsflotta.
2045 ska Sverige vara klimatneutralt.

Det ser inte ljust ut för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Under de 10 år som gått sedan 2012 har inget hänt. Det är åtta år kvar till 2030. Mycket behöver hända på de åtta åren.
Sjöfarten är inte lösningen på allt. Men sjöfarten kan vara med och lämna ett betydande bidrag.

Närmsta hamn är bästa hamn för avsevärt mer av dagens import, export och regionala flöden.


Läs mer:
Nyhetsbrev 1: Nyttja den lediga kapaciteten – allt annat är resursslöseri
Nyhetsbrev 2: Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter
Nyhetsbrev 3: Inga fler utredningar behövs – vi behöver ett agerande
Nyhetsbrev 4: Lär av Europa

Nyhetsbrev 5: Vi behöver en annal planering
Nyhetsbrev 6: Det handlar om pengar
Vad är Mälarprojektet
How do things end up on the shelf?
Newsletter 7 of 8

Today, most companies have different environmental goals, sustainability reports and life cycle analyzes. They brag about how they work to reduce waste, the reduced use of chemicals, reuse and how they work with their transports. But do they really work with their transports? If you look at it closer, it is almost always about reduced fuel use or use of other fuel. No work is done with and no responsibility is taken for how the imports, exports or longer national flows of the products they buy or sell take place. It is blamed that the sender or recipient decides the transport and that it will therefore be as it is. If the public will start asking questions of how things actually end up on the shelf or in the warehouse, if the public will take a close look at companies' climate work of the transports, well then we would probably see how companies, large and small, marketing about sustainability actually have major shortcomings . Boards and management teams must take responsibility for ensuring that sustainability in practice also permeates the entire business, including transports.

By 2030, emissions from the transport sector will have decreased by 70% compared with 2010.
By 2030, we will have a fossil-independent vehicle fleet.
By 2045, Sweden will be climate neutral.

It does not look bright for Sweden's opportunities to achieve the climate goals. In the 10 years that have passed since 2012, nothing has happened. There are eight years left until 2030. A lot needs to happen in the eight years.
Freight transports by sea is not the answer to everything. But vessels can make a significant contribution.

The nearest port is the best port for significantly more of today's imports, exports and regional flows.


Read more:
Newsletter 1: Use the available capacity - everything else is a waste of resources.
Newsletter 2: The government does not do its part for sustainable freight transport
Newsletter 3: No further investigations are needed - we need action.
Newsletter 4: Learn from Europe

Newsletter 5: Another planning, please
Newsletter 6: It´s about money
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe