MälarhamnarNytt / Mälarhamnar Newsletter
Webbversion
182 malarhamnar inverted
303 K%c3%b6ping (2)
Vad gör vi på Mälarhamnar för en mer attraktiv sjöfart?
Brandtal 8 av 8 (english below)

Som hamn har vi arbetat hårt för att bli mer attraktiv, mer effektiv, mer optimerad, ge bättre service. Idag gör vi samma arbete på 58 medarbetare som 142 stycken gjorde för 20 år sedan. Samtidigt har vi under åren fått allt fler och mer nöjda kunder. Vi har lyssnat, lärt och arbetat vidare.
2021 återkopplar våra kunder att vi lyft oss till starka på de områden som de tidigare ville se oss utvecklas i. Samtidigt som vi också bibehållit nivån där vi redan tidigare uppfattades vara bra. Vi har investerat, utökat och byggt nytt. Vi står redo för framtiden, vi står redo för att hantera tre gånger så mycket gods i container och dubbelt så mycket löst gods. Vi kan med stolthet säga att vi gjort vår hemläxa. Vi kan alltid bli bättre. Men det stora är gjort.

Vi hanterar samtliga godssegment och erbjuder upplagsytor och magasin för kortare och längre mellanlagring. Vi har och investerar kraftigt i hamnarna genom bland annat utökade lagringsmöjligheter och en moderniserad maskinpark. Tillsammans med vår höga servicenivå kan vi hitta kundanpassade lösningar för näringslivet.

Vi har sedan 2019 bland annat;
  • Renoverat nära samtliga kajer, totalt över 1 500 meter.
  • Anlagt 10 000 kvadratmeter ny upplagsyta (totalt 370 000 kvm),
  • Byggt 23 500 kvadratmeter nya magasin,
  • Renoverat 5 500 kvadratmeter magasin (totalt har vi 82 000 kvm),
  • Köpt 2 kranar, 2 hjullastare, 1 stortruck, 1 reach stacker, 1 terminaltraktor och 1 lämpmaskin.
Under de kommande åren kommer vi att renovera de sista metrarna kaj, anlägga minst 5 000 kvadratmeter ytterligare magasin, renovera de befintliga och äldre magasinen, samt köpa in ytterligare kranar och maskiner för att ha de allra bästa förutsättningarna att hantera det gods som kommer sjövägen.

Vi är både snabba och starka, med en enda kran kan vi hantera 900 ton i timmen eller 140 ton i ett enda lyft. Närmsta hamn är bästa hamn. På alla sätt!

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och under ’Hamnutveckling’ om allt vi gjort och kommer att göra. Och givetvis hittar du även kontaktuppgifter till oss.


Läs mer:
Nyhetsbrev 1: Nyttja den lediga kapaciteten – allt annat är resursslöseri
Nyhetsbrev 2: Staten gör inte sin del för hållbara godstransporter
Nyhetsbrev 3: Inga fler utredningar behövs – vi behöver ett agerande
Nyhetsbrev 4: Lär av Europa

Nyhetsbrev 5: Vi behöver en annal planering
Nyhetsbrev 6: Det handlar om pengar

Nyhetsbrev7: Hur hamnar sakerna på hyllan?
Vad är Mälarprojektet
What do we do at Mälarhamnar?
Newsletter 8 of 8

As a port, we have worked hard to become more attractive, more efficient, more optimized, provide better service.
Today we do the same work on 58 employees as 142 did 20 years ago. At the same time, over the years we have gained more and more satisfied customers. We have listened, learned and continued to develop. In 2021, our customers gave us feedback that we have risen to a strong position in the areas in which they previously wanted to see us develop. At the same time, we have also maintained the level where we were already perceived to be good. We have invested, expanded and built new. We are ready for the future, we are ready to handle three times as much goods in containers and twice as much loose goods. We can proudly say that we have done our homework. We can always get better. But the big thing is done.
We handle all goods segments and offer storage areas and rwarehoses for shorter and longer intermediate storage. We have and are investing heavily in the ports through, among other things, expanded storage options and a modernized machine park. Together with our high level of service, we can find customized solutions for the business community.

We have since 2019, among other things;
  • Renovated near all quays, a total of over 1,500 meters.
  • Built 10,000 square meters of new storage space (a total of 370,000 sqm),
  • Built 23,500 square meters of new warehouses,
  • Renovated 5,500 square meters of warehouses (we have a total of 82,000 sqm warehosues),
  • Bought 2 cranes, 2 wheel loaders, 1 large truck, 1 reach stacker, 1 terminal tractor and more.
In the coming years, we will renovate the last meters of quay, build at least 5,000 square meters of additional warehouses, renovate the existing and older warehouses, and buy additional cranes and machines to have the very best conditions to handle the goods that come by sea.

We are both fast and strong, with a single crane we can handle 900 tons per hour or 140 tons in a single lift. The nearest port is the best port. In every way!

On our website you can read more about us and, of course, you will also find contact information.Read more:
Newsletter 1: Use the available capacity - everything else is a waste of resources.
Newsletter 2: The government does not do its part for sustainable freight transport
Newsletter 3: No further investigations are needed - we need action.
Newsletter 4: Learn from Europe

Newsletter 5: Another planning, please
Newsletter 6: It´s about money
Newsletter 7: How do things end up at the shelf?
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe