MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
307 kran 36 2
Hållbarhetsredovisningen är beslutad
Så här säger VD Carola Alzén om 2021;
”2021 blev ännu ett annorlunda år. Precis som vi räknat med blev inledningen svag. Pandemin fortsatte hålla oss i ett järngrepp samtidigt som de befarade större konsekvenserna av BREXIT uteblev. Redan under mars månad vände det sen resultatmässigt, om än skakigt en och annan månad framåt. Vaccinationerna gav framtidstro men parallella nya infektionstoppar över världen grusade sen förväntningarna. Trots det kan vi nu summera ett historiskt år med fantastiska dryga 150 miljoner kronor i omsättning och 813 stycken fartygsanlöp. Vi har lyckats hålla ekonomin under kontroll OCH under pågående pandemi bibehålla nivån på kundnöjdheten, samtidigt som vi avsevärt utvecklat och förbättrat våra svaga sidor. De som kunderna 2017 ansåg oss vara svaga i har hösten 2021 bedömts vara våra styrkor. Det är enastående bra levererat.”

Redovisningen är transparant och spänner över hela hållbarhetsspektrat kopplat till FNs 17 globala mål. Den visar vad vi gjort, hur vi lyckats och hur vi ämnar gå vidare därifrån
Läs hela Hållbarhetredovisningen
Läs mer om Mälarhamnar och vårt arbete
Omvärlden påverkar oss
Utökat uppdrag för sjöfartssamordnaren (länk)
"För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset fraktas på järnväg och till sjöss. Mer inrikes sjöfart och närsjöfart kan också minska trängseln på vägarna. Vi måste bättre använda sjöfartens potential och därför utökar vi nu den nationella samordnarens uppdrag" säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Stoppa höjningen av farledsavgifterna (länk)
"Regeringen har i budgeten för 2022 säkerställt en ny ekonomisk verklighet för Sjöfartsverket och från såväl politiskt håll som från industrin har det kommit tydliga signaler om att inte höja farledsavgiften. Vi blev därför minst sagt bekymrade över Sjöfartsverkets besked den 11 november om att genomföra kraftiga avgiftshöjningar för 2022" säger Anders Hermansson, Tf. VD Svensk Sjöfart. Eric Tedesjö, Vice VD Sveriges Hamnar, Hans Ahlström, Vice VD Rederierna i Finland, Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening och Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen

Regeringsuppdrag: Utreda förutsättningarna för sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform (länk)
Uppdraget innebär bland annat att utvärdera nuvarande och alternativa verksamhetsformer samt avgiftsfinansiering för Sjöfartsverket för att möjliggöra och styra mot överflyttning av transporter till sjöfart och ökad transporteffektivitet i linje med transportpolitiska och klimatpolitiska mål.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 februari 2023.

Rapport från Trafikanalys: Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling (länk)
Transportefterfrågan per trafikslag är relativt stabil över tid. Svenskregistrerade lastbilar dominerar marknaden för inrikes godstransporter, medan utländska lastbilar utför en större och växande del av transporterna till och från Sverige. Fördelningen av transporterade ton, antal transporter och transportarbete med lastbilar uppvisar generellt en tillväxt, inte minst på korta och medellånga avstånd. Det finns få tecken på att det har skett en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, eller att förutsättningarna för detta har förbättrats över tid. Den genomsnittliga längden per lastbilstransport har minskat över tid. Den genomsnittliga lastvikten per transport är dock stabil kring 17 ton. Med tanke på tillväxten av lastbilar i det tyngre segmentet innebär det en lägre transporteffektivitet.
Läs tidigare nyhetsbrev
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig
Läs mer om hur hamnarna har utvecklats och kommande projekt
Jag är intresserad av att ta in/ut gods via Mälarhamnarna
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe