MälarhamnarNytt
Webbversion
182 malarhamnar inverted
308 M%c3%a5nagsfartyg
Mälarhamnar svarar på förslaget till ny Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-33
Sammanfattningsvis svarar Mälarhamnars enligt följande:

Mälarhamnar anser det ofrånkomligt att vi behöver mer än en infrastrukturplan. Vi behöver betydligt mer, om dagens och framtidens transportsystem ska kunna vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Politiken behöver ta ett samlat grepp över fler frågor -  infrastruktur, de olika trafikslagen, regelverk, administration och finansieringen.

Hela 96% av Sveriges befolkning bor inom 10 mil från kust och inre vattenväg (84 % inom 5 mil). Med hamnar strategiskt placerade efter EU:s längsta kust och politiska ambitioner om överflyttning kan sjöfarten ge ett stort bidrag till det hållbara nationella och internationella logistikpusslet.

För ett hållbart och fungerande transportsystem behöver sex områden prioriteras:

  • Staten måste ta ansvar för att slutföra sin del av avtalet om Mälarprojektet genom att finansiera Hjulstabron och

  • ...sänka kostnaderna för gods via Mälarhamnarna.

  • Vinterväghållningen på sjöfarten måste jämställas med övriga trafikslag.

  • Sjöfarten måste likställas med väg- och järnväg avseende verksamhets- och finansieringsform för den nödvändiga överflyttningen från väg till sjöfart.

  • Departement och myndigheter måste ges tydliga uppdrag att arbeta lösningsorienterat för att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, ska kunna nås.

  • Vi behöver fler och verkningsfulla transportpolitiska styrmedel och som får transportköparna att prioritera vägval där den lediga kapaciteten finns.
Läs hela Mälarhamnars remissvar
309 Sk%c3%a4rmbild 2022 03 07 151202
Västerås stad lyfter Hjulstabron i sitt remissvar
I yttrandet konstaterar Västerås stad att regeringen behöver ompröva Trafikverkets förslag. Ingen av de sju prioriterade åtgärderna, som Mälardalsrådet gemensamt har arbetat fram, med behov före 2030, finns med i planförslaget. För fjärde planperioden i rad får Västmanland en bottentilldelning i den nationella transportplanen. Det innebär att viktiga investeringar skjuts på framtiden, i ett läge när historiskt mycket samhällsnytta per satsad krona kan skapas.

Västerås stad konstaterar att en ny Hjulstabro måste prioriteras för att utveckla Mälarsjöfarten till Mälarhamnarna. Det krävs för att öka omställningen till hållbara godstransporter via sjöfarten. Transportsektorn är en av de mest betydelsefulla sektorerna att ställa om för att Sverige ska nå sin del i Parisavtalet.
– Vi i Västerås och Västmanland har följt avtal, avsiktsförklaringar och tagit de beslut och investeringar som Trafikverket och staten har krävt och rekommenderat oss. Nu behöver staten fullfölja de avsiktsförklaringar som vi gemensamt har satt upp för Mälarprojektet och för bangården i Västerås, säger Helene Öhrling, stadsdirektör Västerås stad.

Västerås stad har även gjort en kort film av sitt remissyttrande.
Läs hela Västerås stads remissvar
Se filmen om Västreås stads remissvar
Västerås tar täten in i framtiden
Västreås och Mälarhamnarna har varit aktuella i olika tidningsmedia. Så här inleder Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad i en bilaga till dagens Industri:

Västerås har många epitet: ingenjörsstaden, gurkstaden, Mälarstaden och många fler. Men för oss som bor här är det staden utan gränser. Västerås har alltid varit internationellt orienterat. Hit har människor från många länder kommit för att arbeta genom åren. Västerås har satsat kraftfullt på bland annat bostadsbyggande. Andra stora satsningar är nytt resecentrum, utbyggnaden av
Mälarhamnar och inte minst Mälarenergis dedikerade arbete för att bidra till en tillitsfull infrastruktur vad gäller, el och VA. Men Västerås är inte bara hem för globala företag i framkant utan även för livsnjutaren
Läs hela bilagan till Dagens Industri
Läs artikeln i Affärstidningen Näringsliv
Läs tidigare nyhetsbrev
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig
Läs mer om hur hamnarna har utvecklats och kommande projekt
Jag är intresserad av att ta in/ut gods via Mälarhamnarna
154 admin ajax
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Subscribe | Unsubscribe