Nyhetsbrev maj/juni 2022
Webbversion
Centrum för samverkan, Nyhetsbrev maj/juni 2022
297 Lime logga SV
2505 2216 DSC5546 2
Centrum för Samverkan – ny organisation och nytt namn!
Regionalt utvecklingscentrum blir en del av det nya Centrum för samverkan på Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet. Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskemål kring samverkan.
Mer information om Centrum för samverkan
Mötesplats för samverkan den
30 augusti kl. 15.00 via Zoom: Digitala medier – barns och ungas förändrade livsvärldar
Regionalt utvecklingscentrum erbjuder återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället. Nästa tillfälle är den 30 augusti då Tobias Olsson, professor och forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap ger en introduktion till hur digitala medier påverkar barns och ungas livsvärldar och hur detta i sin tur påverkar arbetet i förskola, skola och fritidshem. Det ges även tillfället till gemensam reflektion och samtal utifrån ett skolutvecklingsperspektiv.
Information och anmälan senast 26/8
Workshopserie för skolledare – Att leda det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med trygghet och studiero utifrån gällande lagstiftning (anmälan öppen till och med 15 juni)
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna utbildning inom området kränkande behandling och diskriminering utifrån gällande lagstiftning samt handledning och processtöd i att med hjälp av vetenskapliga metoder undersöka den egna verksamheten, analysera underlaget och använda detta för att utveckla arbetet med såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.
Mer information och anmälan
2506 2266 776 IOTAP 0395 (3)
640x640transp VAL – vidareutbildning av lärare
640x640transp Arbetar du som obehörig lärare i skola eller förskola? Då kan VAL, vidareutbildning av lärare, kanske vara en möjlighet för dig att nå en examen.
I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skola eller förskola.
640x640transp
Mer information
Att leda och utveckla elevhälsoarbetet – samverkan för en hälsofrämjande skola, 7,5 hp – Fortbildning för rektorer (anmälan öppen till och med 5 juni)
Denna kurs ges på uppdrag av Skolverket och har fokus på att utveckla rektorers förmåga att analysera, leda och utveckla sin verksamhet och sitt pedagogiska ledarskap inom elevhälsa och samverkan för en hälsofrämjande skola.
Mer information och anmälan
Digital kompetens för yrkesämneslärare HT 22 (anmälan öppen till och med 19/6)
Välkommen att utveckla dina kunskaper inom programmering på de yrkesförberedande programmen på din gymnasieskola eller motsvarande på vuxenutbildningen! Som kursdeltagare erbjuds du att vidareutveckla din digitala kompetens på en generell, yrkesämnesrelaterad och didaktisk nivå med kopplingar till undervisningen i berörda gymnasieprogram.
Mer information och anmälan
Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp (anmälan öppen till och med 19/6)
Är du lärare och vill du utveckla dina kunskaper i programmering? Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper i programmering i visuell miljö för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kursen ges på heldistans under tre utbildningsdagar.
Mer information och anmälan
Är du SvA-lärare och önskar möjlighet till ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan?
Ännu finns det platser ännu några platser kvar till kursen - Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp. 
Mer information och anmälan
Lärarlyftet – Speciallärarutbildning, (anmälan öppen till och med 27/6)
Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.
Inför höstterminen 2022 kommer speciallärarutbildningen 90 hp med två specialiseringar att vara öppen för anmälan 15 mars till 15 april: Språk-, skriv- och läsutveckling samt Matematikutveckling.
Mer information och anmälan
Lärarlyftet – kurser för utökad behörighet (öppen för sen anmälan)
Är du lärare och vill utöka din ämnesbehörighet? Med start höstterminen 2022 erbjuds kurser i flera ämnen och för olika årskurser. Anmälan är öppen 15 mars till 15 april.
Mer information
Utveckla undervisningen för flerspråkiga elever och stärk din och dina kollegors förmåga att ta sig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas!
Anordna kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk 7,5 hp lokalt hos er eller i samverkan med flera skolor.
Skolverket bekostar utbildningen som kan genomföras i olika skolformer, exempelvis inom grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.
Mer information och anmälan
Har ni behov av att arbeta med läsfrämjande åtgärder i er verksamhet?
Anordna kursen Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv
7,5 hp.

Kontakta oss gärna för vidare samtal. Utbildningen formas utifrån verksamhetens behov.
Mer information och kontaktuppgifter
Uppdrag och roll i den fritidspedagogiska verksamheten (7,5 hp)
Vill ni utveckla kvalitén inom fritidshemmet? Genom att anordna kursen Uppdrag och roll i den fritidspedagogiska verksamheten (7,5 hp) finns det möjlighet att öka kompetensen för all personal som är verksam inom fritidshemmet. Utbildningen kan förläggas lokalt på er skola och kan även genomföras i samverkan med flera skolor eller huvudmän.
För mer information och kontaktuppgifter
Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare (15 hp)
Denna utbildning kan anordnas som kompetensutveckling lokalt på din skola eller gemensamt för flera skolor hos en huvudman. Innehållet behandlar både teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar hela utbildningen som tar sin utgångspunkt i att ni planerar och genomför praktiknära utvecklingsarbete i er egen verksamhet.
Mer information
Forskningsprojekt som utmanar den traditionella historieundervisningen och bygger broar
Historieämnet har ofta präglats av nationalistiska berättelser som skapat splittring och konflikt. Ett nytt internationellt projekt som riktar sig till historielärare i hela Europa, ska i stället ska lyfta den gemensamma historien..
Läs mer om detta spännande projekt
Click to visit us on Facebook
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$