VFU-organisationens nyhetsbrev för kommunala VFU-samordnare
Webbversion
Årshjul placeringsarbete | Hemsida
297 Lime logga SV
Nyhetsbrev september 2023
640x640transp 8095 af3482
Ny kollega
Hej! Jag heter Eva-Lotta Byrlén och är sedan den 1 augusti anställd som utbildningsledare. Jag har tidigare arbetat som lärare, först på gymnasiet och på senare år på universitetet, och VFU har utgjort en viktig del i mina uppdrag. I rollen som utbildningsledare ansvarar Marie Brandt och jag för planering, samordning och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag ser med glädje fram emot att tillsammans med er jobba för en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet och goda förutsättningar för våra lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-lärare. Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till Marie och mig på vår nya funktionsadress utbildningsledarevfu@mau.se
Länktext
Vår VFU-sida
Vi håller på att göra vår VFU-sida mer tillgänglig. Nytt är att utbildningsplaner, kursplaner och kursguider ligger överst på sidan. Under varje utbildning hittar du utbildningsplanen med samtliga kursplaner för de högskoleförlagda kurserna och VFU-kurserna.  Här ligger även studenternas kursguider där stycket ”Kursernas genomförande och examination” har förtydligats. Vi har också lagt till ett stycke om peer learning. Efter ”Riktlinjer och praktisk information” ligger VFU-handboken som beskriver vilka ansvarsområden VFU-samordnare, VFU-ansvarig, handledare och VFU-lärare har.
7890 O%cc%88ppet hus 2023 03 15 12
Koncentration av studenter
Tack för det jobb ni har lagt ned på att ordna VFU-platser till våra studenter!
Det är viktigt att våra studenter placeras på partnerskolor, dvs. de förskolor och skolor som har tilläggsavtal, och att det är koncentration av studenter på varje partnerskola för att erbjuda studenterna en VFU med hög kvalitet. Vi ber er därför att se över listan med nyplacerade studenter och justera där det är få studenter.
8098 Va%cc%88lkomstbrev Svenska som andraspra%cc%8ak a%cc%8ak 4 6. RC4222U
Introduktiondagar för nya studenter
Vi vill påminna om att vi till hösten har flyttat introduktionsdagarna för förskollärarutbildningen till v. 39 (tisdag-torsdag) eftersom dagarna har inkluderats i en högskoleförlagd kurs. För alla andra utbildningar gäller v. 42 som tidigare.
VFU-samordnarträff  640x640transp
Den 27 september kl. 9.15-14.00 träffas kommunernas VFU-samordnare och VFU-ansvariga på friskolor för att få information om och diskutera olika VFU-frågor. Vi kommer bland annat att diskutera studenternas studiebesök samt hur friskolorna kan kopplas till samarbetsskolor.

Vilka frågor vill du ta upp på träffen? Mejla in dina frågor och synpunkter till utbildningsledarevfu@mau.se

Anmäl dig till VFU-samordnarträffen senast den 20 september.
640x640transp
Anmäl dig till VFU-samordnarträffen
640x640transp
VFU-seminarier 640x640transp
VFU-seminariet är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet i seminariet fokuserar på arbetet kring studenternas VFU samt bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår till stor del från deltagarnas önskemål och intresse.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till VFU-seminariet.
640x640transp
VFU-seminarier
640x640transp
Workshop peer learning
Torsdagen den 30 november kl. 09.15-16.00 arrangerar vi en workshop i peer learning. Workshopen vänder sig till dig som är VFU-handledare. Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans.

Vi kommer under dagen arbeta fram strukturerade läraktiviteter med utgångspunkt i VFU-kursernas styrdokument, som handledare och student senare kan använda sig av under VFU.

Anmäl dig till workshop i peer learning senast den 23 november.
Anmäl dig till workshop i peer learning
8099 Atrium Orkanen Malmo%cc%88 universitet 2017 10 10 03
640x640transp ULF-bazar med fokus på praktiknära forskning som rör förskola och skola
640x640transp Torsdagen den 19 oktober kl. 13.00-16.30 arrangerar Fakulteten för lärande och samhälle (Malmö universitet) tillsammans med Pedagogisk Inspiration (Malmö stad) en lokal ULF-bazar med fokus på praktiknära forskning som rör förskola och skola. Bazaren är en del av det nationella ULF-arbetet som syftar till att bygga upp en infrastruktur för praktiknära forskning, där huvudmännen, skolprofessionerna och lärsosätena gemensamt verkar för utveckling av både skolverksamheter och lärarutbildning. Sedan år 2019 har Malmö stad och Malmö universitet ingått i ett lokalt ULF-samarbete vilket bland annat inneburit en uppbyggnad av den gemensamma forskningsmiljön Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. På bazaren presenteras resultat från projekt med koppling till denna gemensamma forskningsmiljö. Syftet är att sprida och diskutera erfarenheterna av den praktiknära forskningen samt att följa upp lärdomar från de samarbeten mellan forskning och praktik som ingått miljön.

Anmäl dig ULF-bazaren senast den 5 oktober.
640x640transp
Anmälningslänk till lokal ULF-bazar med fokus på praktiknära forskning
Partnerdagen
Temat för höstens partnerdag den 27 november kl. 09.15-15.00 är praktiknära forskning. Bland annat presenterar Eva Bringéus, universitetsadjunkt vid Institutionen Kultur, Språk och Medier, en rapport om hur skolor och lärarutbildningar kan använda casemetodens didaktiska samtal för att möta och utveckla språkligt heterogena klassrum.
Under tre år, från hösten 2019 till hösten 2022, fick lärare från grundskolor och gymnasieskolor i sydvästra Skåne tillsammans med forskare och lärare på Malmö universitet möjlighet att genomföra ett samverkansprojekt inom ramen för ULF, en nationell försöksverksamhet för praktiknära forskning.

I rapporten presenteras en undersökning av fem ämnesspecifika case som nätverket tagit fram från dilemman i grundskolans och gymnasiets praktik.

Anmäl dig till partnerdagen senast den 20 november.
Anmäl dig till partnerdagen
Save the date för aktiviteter vt24
Du hittar vårterminens aktiviteter på vår hemsida mau.se/ls/vfu
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
$$$open$$