Utgör utbrottet av covid-19-viruset force majeure? Webversion
279 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
Utgör utbrottet av covid-19 force majeure?
Den pågående spridningen av Covid-19-viruset påverkar mångas hälsa och liv. Spridningen kan också få legala följder, bland annat möjligheten att åberopa force majeure-klausuler och andra extraordinära grunder för befrielse av åtaganden i befintliga avtal, påverkan på försäkringspolicys etc. Mannheimer Swartling har en dedikerad arbetsgrupp som för närvarande ger råd avseende legala och strategiska frågor relaterade till Covid-19-utbrottet. Detta informationsblad uppmärksammar några inledande punkter och områden att vara medvetna om i den nuvarande situationen.


Tillämplighet av force majeure
Huruvida spridningen av viruset Covid-19 och konsekvenserna av det är ett skäl att åberopa force majeure måste avgöras från fall till fall, och är beroende av flera olika omständigheter, bland annat:
 • ordalydelsen i force majeure-bestämmelsen, t.ex. om händelser som epidemier, pandemier, karantäner etc. nämns och/eller om det förekommer "catch-all"-skrivningar,
 • tillämplig lag, eftersom tolkningen, tillämpningen och existensen av force majeure som självständig rättsprincip varierar mellan jurisdiktioner,
 • den konkreta underliggande orsaken till ett hinder, t.ex. sjukdom hos personal, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från leverantörer, avsaknad av transportmöjligheter,
 • om det finns ett faktiskt hinder, enbart ökade kostnader och svårigheter att utföra åtaganden är t.ex. inte alltid tillräckligt, och
 • den åberopande partens möjligheter att mildra effekten, t.ex. genom att använda andra leverantörer eller alternativa sätt att utföra åtaganden.
Det är exempelvis inte säkert att "force majeure-certifikat" utfärdade av China Council for the Promotion of International Trade innebär att force majeure alltid föreligger. Det har även framförts i olika källor att om det aktuella avtalet ingåtts efter SARS utbrottet år 2003 var det förutsebart att ett liknade virus kan bryta ut, innebärandes att rätt till befrielse inte skulle föreligga i vissa jurisdiktioner. Följaktligen är det viktigt, för att fastslå om force majeure föreligger, att analysera avtalet, tillämplig lagstiftning samt de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.


Konsekvenser av force majeure

Beroende på hur den specifika avtalsbestämmelsen om force majeure är formulerad och tillämplig tvingande lag, kan en part t.ex. senarelägga, eller helt eller delvis befrias från sina förpliktelser. En part kan också ha rätt att säga upp avtalet om situationen kvarstår. Parterna kan dessutom enas om omförhandling för att nå en lösning. Vissa avtal innehåller även så kallade "hardshipklausler" som ger en rätt till omförhandling under vissa omständigheter.

 
Avsaknad av force majeure-klausuler
Vad som kommer gälla om parternas avtal saknar en uttrycklig bestämmelse om force majeure varierar mellan jurisdiktioner. Enligt svensk lag kan det, i fall av force majeure, vara möjligt att tillämpa principen om att en part kan ursäktas för icke-prestationer om oförutsebara händelser utanför partens kontroll föreligger. Det är emellertid alltjämt inte klargjort att det de facto föreligger en sådan allmän princip och det måste bedömas i varje enskilt fall. Avsaknaden av avtalsbestämmelse om force majeure innebär därför att möjligheten att begära lättnad är osäker. Beroende på konsekvensernas svårighet i det enskilda fallet kan det även tänkas att part som inte kan fullgöra sin prestation begär jämkning av avtalet med tillämpning av avtalslagens generalklausul (vilket förutsätter oskälighet).


Praktiska förslag

Vare sig ni själva önskar åberopa force majeure eller om en motpart har gjort det, rekommenderar vi att ni:
 • granskar vad avtalet föreskriver om force majeure, inklusive meddelande- och rapporteringskrav,
 • analyserar tillämplig lagstiftning i den relevanta jurisdiktionen,
 • överväger om och hur åtaganden ändå kan uppfyllas (helt eller delvis), trots situationen,
 • ser över om force majeure-situationen får följdeffekter på andra avtalsrelationer,
 • undersöker försäkringsvillkor för möjligheten till ersättning samt eventuella rapporteringskrav,
 • undersöker om bolaget har några pågående myndighetsärenden eller processer som kan komma att påverkas,
 • ser över om det krävs enligt gällande börsregler att information publiceras, och
 • är försiktiga vid författandet av meddelanden till motparter och tänker på risken för att en tvist kan uppstå.

Om du har några frågor eller vill diskutera juridiska frågeställningar med anledning av spridningen av Covid-19-viruset kan du alltid ta kontakt med dina sedvanliga kontaktpersoner på byrån. Alternativt kan du kontakta Niklas Bogefors (niklas.bogefors@msa.se), Christian Pfeiff (christian.pfeiff@msa.se) eller Anders Bergsten (anders.bergsten@msa.se) som är medlemmar i vår Covid-19-taskforce.

Click to visit us on LinkedIn Click to visit us our homepage
Unsubscribe