Sjöfartssektorn – relevanta åtgärder till följd av coronautbrottet
Webversion
279 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
395 Capture7
Sjöfartssektorn
– relevanta åtgärder till följd av coronautbrottet

Coronautbrottet har inneburit flera åtgärder från staten och EU för att underlätta för företag att klara sig genom krisen. Vi sammanfattar här åtgärderna som är särskilt intressanta för företag i allmänhet och för sjöfartssektorn i synnerhet, där vi föreställer oss att coronakrisen nu och framåt aktualiserar ett antal frågeställningar för företag inom sektorn.


Generella åtgärder

Samarbeten och ensidiga åtgärder

Företag med problem till följd av Coronautbrottet kan få samarbeta på ett sätt som i vanliga fall är förbjudet. Som exempel har SAS och Norwegian tillåtits samordna avgångstider i Norge, något som annars skulle vara förbjudet. Detta öppnar upp för en liknande flexibilitet inom sjöfarten så länge åtgärderna är nödvändiga och tillfälliga samt syftar till att upprätthålla en samhällsviktig funktion.

Sedan tidigare får dessutom rederier i regelbunden linjesjöfart för transport av varor samarbeta på vissa sätt (t.ex. genom gemensamt nyttjande av fartyg eller kapacitetsanpassning efter tillgång och efterfrågan) om deras marknadsandelar är under vissa nivåer.

Om ensidiga åtgärder som annars skulle vara missbruk av dominerande ställning nu kan vara tillåtna har inte diskuterats än. Det kan inte uteslutas att liknande flexibilitet finns, exempelvis kan rimliga skäl tänkas ligga till grund för prisdiskriminering till förmån för kunder som annars inte skulle överleva.

Praktiska tips

Innan en åtgärd:
  • Identifiera en tydlig koppling mellan problem till följd av Coronautbrottet och åtgärden, t.ex. minskat antal passagerare
  • Dokumentera åtgärdernas syfte och varför de är nödvändiga för att uppnå syftet
  • Överväg att ta kontakt med relevant konkurrensmyndighet, t.ex. Konkurrensverket, för informellt förhandsbesked om undantag på konfidentiell basis.
Olika typer av ekonomiskt stöd

Merparten av åtgärderna rör ekonomiskt stöd. Dessa kan kategoriseras utifrån upplåning, skattelättnader och direkt ekonomiskt stöd.

Upplåning 

Statliga garantier ökar möjligheten att få banklån till större kreditutrymme. Bland annat garanterar staten 70 % av nya banklån upp till 75 miljoner kr till företag i ekonomiska svårigheter. För exporterande företag och underleverantörer finns fler möjligheter att få lån från Svensk Exportkredit, och Exportkreditnämnden har fått större utrymme att garantera exportaffärer och lån relaterade till sådana, även inom EU och OECD. Alla dessa åtgärder minskar bankernas risk och ökar företags möjligheter till lån.

Skattelättnader

Allmän löne- och arbetsgivaravgift sänks tillfälligt mellan den 1 mars och 30 juni 2020 för upp till 30 anställda och en lönesumma på 25 000 kr per anställd, vilket innebär en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och månad. Dessutom kan 1 års anstånd ges (förenat med ränta och avgift) med betalningar för arbetsgivaravgifter samt preliminärskatt på lön och moms. Lättnaderna nyttjas via Skatteverket.

Direkt ekonomiskt stöd

Möjlighet till korttidspermittering finns, där staten står för 75 % av kostnaden för personal med minskad arbetstid. Alltså kan
”överflödig” personal p.g.a. t.ex. inställda färjeturer och events eller minskad efterfrågan korttidspermitteras. Ansökan görs hos Tillväxtverket. Dessutom betalar staten arbetsgivarens kostnader för sjuklöner i april och maj. Även en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader införs för utsatta branscher: butiker, hotell, restauranger samt vissa andra verksamheter. Ansökan kommer kunna göras av hyresvärden hos Länsstyrelsen, men stödet är av intresse för både hyresvärd och hyresgäst, t.ex. avseende butiks- och restaurangutrymmen på fartyg och i hamnområden.

Praktiska tips
  • Identifiera delarna av verksamheten som är mest akut tyngda
  • Överväg de generella eller specifika stödmöjligheter som finns och bevaka till vilken myndighet och när stöd tidigast/senast kan sökas
  • Notera åtgärderna som minskar långivares risk (t.ex. garantier) och använd i förhandlingar om lån.
640x640transp 316 Capture
Specifika åtgärder

Specifika åtgärder för sjöfartssektorn

Under Coronautbrottet har EU uttalat att sjöfarten är av stor strategisk vikt för handel till, från och inom EU-sjöfart står för 75 % av gods till EU och för 30 % av handeln inom EU, och sektorn är helt kritisk för unionens önationer. Att i möjligaste mån säkra en oavbruten sjöfart uppfattar vi därför vara en prioriterad fråga för staten och EU. På denna sida sammanfattas specifika åtgärder för sjöfarten som vidtagits dels under Coronakrisen, dels tidigare men som är av direkt värde för tyngda sjöfartsaktörer.
Sjöfartsspecifikt ekonomiskt stöd

Offentliga aktörer (t.ex. offentligt ägda hamnar) kan få möjlighet att ge direkt stöd och företag (t.ex. färjeoperatörer) kan ges möjlighet att ta emot stöd, t.ex. tillfälliga nedsättningar av hamnavgifter, tillfälliga hyreslättnader för mark eller fastigheter, eller senareläggning av betalningar för koncessioner. Stöd av den här typen kräver tills vidare en individuell bedömning men det kan komma riktlinjer av mer generell karaktär från Sverige och EU, något som vi löpande bevakar. Det som kan sägas är att det sedan tidigare finns vissa ramar för en bedömning av stöd riktat till ett företag eller en specifik sektor. Exempelvis kan en offentlig aktör med lägre krav ge stöd direkt till ett företag om stödet är som mest 200 000 euro över tre år per företag. Dessutom finns särskilda riktlinjer och undantag för stöd till sjöfartssektorn, där det öppnas upp för stöd genom t.ex. skattelättnader till rederier eller sjöfolk, samt anges vissa tröskelvärden för stöd till hamnar. Stöd av den här typen bör ges och tas emot efter en bedömning. Ibland behöver regeringen involveras för att Europeiska kommissionen ska ge sitt godkännande.

Praktiska tips
  • Överväg behovet av att ge, eller ta emot, direkt statligt stöd specifikt för er verksamhet
  • Gör så noggranna beräkningar som det går av eventuellt stöd och samla dokumentation för en effektiv förhandsbedömning och eventuell senare bedömning av myndighet
Regellättnader

Transportstyrelsen har infört regellättnader för sjöfartssektorn i allmänhet, bl.a. förlängs giltigheten 6 månader för sjömäns intyg och fartygs certifikat. Mer information (per den 31 mars) finns här. Dessutom har Sjöfartsverket med start den 31 mars förlängt betalningsvillkoren för myndighetens avgifter med 30 dagar.

Utblick i Norden

Nordiska grannländer har som Sverige vidtagit åtgärder av generell karaktär som också träffar sjöfartssektorn, exempelvis direkta stöd för t.ex. hyreskostnader och ränteutgifter samt olika typer av lånegarantier. Finland har beviljat stöd direkt till sjöfartssektorn för tre månader på 45 miljoner euro till totalt sju passagerar- och bilfärjor på tre linjer för att säkra viktiga varuflöden.

Praktiska tips
  • Följ dagligen rapporteringen inom sjöfartssektorn, t.ex. genom att besöka Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Svensk Sjöfart.
Kontakt

Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till din vanliga kontaktperson hos Mannheimer Swartling. Det går också bra att kontakta vår särskilda grupp för hantering av frågor om statligt stöd under coronautbrottet, Mannheimer Swartling covid-19 State Aid Response Group, covid-19 stateaidresponsegroup@msa.se911 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld
Klicka för att besöka vår LinkedIn sida Klicka för att besöka vår hemsida
Avanmälan