Gräsrotsfinansieringstjänster Webversion
279 logo v%c3%a4nsterst%c3%a4lld neg
1150 RC37
Gräsrotsfinansieringstjänster
Den 13 oktober 2021 beslutade Sveriges riksdag om en lag om kompletterade bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. Den materiella regleringen återfinns huvudsakligen i EU:s förordning1 (som har direkt effekt i Sverige) medan lagen om kompletterande bestämmelser huvudsakligen syftar till att ange Finansinspektionen som behörig myndighet samt innehåller bestämmelser om möjligheter till ingripanden och tillsyns- och utredningsbefogenheter. Förordningen kompletteras av tekniska standarder från ESMA (European Securities and Markets Authority) och EBA (European Banking Authority). Reglerna syftar bland annat till att harmonisera den tidigare fragmenterade regleringen av gräsrotsfinansieringstjänster inom EU, att skapa förutsättningar för en effektiv och unionsomfattande marknad för gräsrotsfinansiering samt till att säkerställa ett gott investerarskydd.

Vem omfattas av regelverket?

Regelverket omfattar den som tillhandahåller en plattform för förmedling av gräsrotsfinansiering (crowdfunding) där investerare matchas med projektägare som söker finansiering. Finansieringen kan ske i form av lån (lånebaserade gräsrotsfinansieringstjänster) eller genom att projektägaren ger ut andelar i form av överlåtbara värdepapper (enligt definitionen i EU:s direktiv om värdepappersmarknaden) eller andra tillåtna instrument för gräsrotsfinansieringsändamål (andelsbaserade gräsrotsfinansieringstjänster).

Regelverket omfattar även vissa kringtjänster: individuell portföljförvaltning av lån och drift av digital ”anslagstavla” genom vilken kunder kan annonsera ett intresse av att köpa och sälja lån eller andelar som ursprungligen erbjudits på samma plattform.

Det kan också noteras att reglerna även föreskriver ett visst ansvar för projektägare.

Vad omfattar regelverket inte?

Regelverket omfattar t.ex. inte:
 • gräsrotsfinansieringstjänster som tillhandahålls projektägare som är konsumenter;
 • erbjudanden om gräsrotsfinansiering av en viss projektägare överstigande 5 000 000 EUR under en tolvmånadersperiod (under en övergångsperiod, till den 10 november 2023, är tröskelvärdet för erbjudanden i Sverige 2 500 000 EUR);
 • erbjudanden avseende instrument utgivna av svenska privata aktiebolag;
 • reglerade tjänster som kräver ytterligare tillstånd (såsom betaltjänster);
 • kreditgivning (eftersom leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster inte får vara kreditgivare till projektägaren utan enbart förmedlare av lån);
 • initial coin offerings; och
 • andra typer av gräsrotsfinansiering (t.ex. belöningsbaserad eller donationsbaserad gräsrotsfinansiering).
Rörelseregler och investerarskydd

Ett antal rörelsekrav ställs på leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, bland annat krav på:
 • att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundernas bästa intressen;
 • en effektiv och ansvarsfull styrning, inklusive förebyggande av intressekonflikter;
 • tillräckligt kapital uppgående till det högsta av 25 000 EUR eller en fjärdedel av de fasta omkostnaderna under ett år (alternativt en ansvarsförsäkring);
 • att inte betala eller ta emot någon ersättning eller förmån för att styra order från investerare till ett visst erbjudande om gräsrotsfinansiering; och
 • due diligence av projektägare och bedömning av gräsrotsfinansieringsprojektet.
Reglerna kräver vidare att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster säkerställer investerarnas intressen och ställer krav på bland annat:
 • att information och marknadsföring till investerare ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande;
 • kategorisering av investerare och särskilda skyddsåtgärder för icke-sofistikerade investerare;
 • kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster;
 • betänketid om fyra kalenderdagar före ingående av avtal; och
 • investeringsfaktablad.
När ska reglerna tillämpas?

Lagen om kompletterande bestämmelser och EU:s förordning ska tillämpas från och med den 10 november 2021. Övergångsbestämmelser tillåter aktörer som vid den tidpunkten redan tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster att fortsätta tillhandahålla sådana tjänster enligt gällande förutsättningar fram till den 10 november 2022, eller till den tidigare tidpunkt en sådan aktör erhåller tillstånd enligt EU:s förordning.
 
Det kan nämnas att ESMA har påpekat för kommissionen att tidsplanen är utmanande och bett kommissionen att senarelägga ikraftträdandet. Kommissionen har dock ännu inte besvarat detta.

Ansöka om tillstånd

För att tillhandahålla en plattform för förmedling av gräsrotsfinansieringstjänster i Sverige krävs tillstånd av Finansinspektionen. Det ställs krav på omfattande dokumentation som ska innehålla bland annat en verksamhetsplan, bevis på att ledningspersoner har tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt beskrivningar av interna regler och system. Finansinspektionen ska inom 25 arbetsdagar från mottagandet av en ansökan meddela sökanden om ansökan är komplett. När ansökan har bedömts komplett ska Finansinspektionen ta ställning till ansökan inom tre månader.
 
En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är baserad i Sverige kan efter notifiering till Finansinspektionen tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster till andra medlemsstater.

Tillsyn och sanktioner

Finansinspektionen utövar tillsyn över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som inte efterlever kraven i EU:s förordning eller penningtvättsregelverket kan bli föremål för en rad olika påföljder – allt från föreläggande om att korrigera vissa uppgifter i sin informationsgivning till att tillståndet att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster återkallas. Finansinspektionen kan även ingripa mot företrädare för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Ingripanden kan förenas med betydande sanktionsavgifter.
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937.
Kontakt

Carl Johan Zimdahl, carl.johan.zimdahl@msa.se
Carolina Sandell, carolina.sandell@msa.se
Oscar Gerdhem, oscar.gerdhem@msa.se
Klicka för att besöka vår LinkedIn sida Klicka för att besöka vår hemsida
Avregistrera