PRESSMEDDELANDE
Moderna Museet logga
1896 lovin bjorn konsument i oandligheten f erik cornelius 980x684
Björn Lövin, Konsument i oändligheten och "Herr P:s penningar". Installationsbild, Moderna Museet, 1971 © Björn Lövin Foto: Erik Cornelius
 
 
 
Björn Lövin – Den omgivande verkligheten
2 april – 18 september
Curator: Matilda Olof-Ors

Björn Lövin (1937–2009) var en av de första konstnärerna i Sverige som under det sena 1960-talet började arbeta med rumsliga installationer, vid tiden så kallade miljöer. Hans första museiutställning var Konsument i oändligheten och ”Herr P:s penningar” som visades på Moderna Museet 1971. Utställningen gav utrymme för flera av de frågor som Lövin skulle återvända till och vidareutveckla i senare verk.

Den omgivande verkligheten är ett annorlunda utställningsprojekt. Ingen av Björn Lövins omfattande miljöer finns i dag bevarade i sin helhet. Detta har sannolikt bidragit till att hans konstnärskap kanske inte är så bekant för yngre generationer eller kanske endast känt genom enskilda verk, som till exempel Leninmonumentet 13 april 1917 från 1977, vilket i dag kan ses utanför Moderna Museets entré på Skeppsholmen.

I den aktuella återblicken på Lövins konstnärskap har tre av hans omfattande miljöer rekonstruerats: förutom utställningen 1971 även L’Image – Exposition de Björn Lövin pour International Life Assurance Company ILAC, ursprungligen visad på Centre Pompidou 1981, samt C – Kampen om verkligheten, som ställdes ut på Kulturhuset i Stockholm 1988.

Ett omfattande forskningsarbete har legat till grund för utställningen. Utifrån fotografier, film och annan dokumentation har föremål identifierats och delar av berättelser och miljöer fogats samman. Miljöerna är totalkonstverk, likt filmscenografier uppbyggda av omsorgsfullt utvalda detaljer som tillsammans bildar fiktiva världar vi inbjuds att ta del av. Det är viktigt att betona att miljöerna som nu finns uppbyggda i Moderna Museets stora sal är tolkningar av Lövins installationer. Exempelvis finns miljöerna Konsument i oändligheten och ”Herr P:s penningar” endast dokumenterade med fotografi och film i svartvitt.

Skälet till att vi just våren 2022 visar tre av Lövins viktigaste miljöer är att vi i år har valt att genomföra vårt utställningsprogram utan att använda internationella transporter av konst och på så sätt uppmärksamma de alltmer brännande frågor som klimatkrisen väcker, säger Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou. Björn Lövins konstnärskap är mer aktuellt än någonsin och talar till en ny generation. Det är magisk att på detta sätt återskapa verk som inte har varit tillgängliga.

Tillsammans gestaltar utställningens tre miljöer ämnen och frågeställningar som på många sätt är lika aktuella nu som då. Relationerna mellan individ och system, mellan det personliga och det kollektiva utforskas, liksom den alltmer upplösta gränsen mellan fiktion och verklighet. Gapet mellan välfärds- och konsumtionssamhället och de grupper som exkluderas synliggörs. Som en underliggande klangbotten hos alla verken finns den återkommande frågan: Vems är verkligheten?

I Konsument i oändligheten och ”Herr P:s penningar” blottlägger Lövin en svensk låginkomsttagare socioekonomiska verklighet utifrån den statliga Låginkomstutredningen som hade väckt stor debatt i Sverige. Verket består av två delar; den fiktive herr Ps familjelägenhet och en shoppinggata. Ett räkneexempel visar att herr P:s familj har 441 kronor att spendera när alla fast utgifter är betalda. Per år. Något som gör att shoppinggatans varor känns avlägsna.  Vad som i utställningen initialt kan uppfattas som en klar kritik av konsumtionssamhällets mekanismer visar sig vid närmare betraktande rymma långt fler bottnar. Flera detaljer avslöjar hur samma mekanismer även var en bidragande del i det s k folkhemsbygget.

Precis som när besökarna trädde in i utställningssalen på Centre Pompidou 1981, möts dagens besökare av sex uppställda containrar i miljön L’Image. Verket redovisar hur det fiktiva försäkringsbolaget ILAC övervakar en familj som genom sitt ILAC-medlemskap utlovas ett fullt försäkrat och förutsägbart liv. I varje container finns en monitor och tre av dessa visar korta sekvenser där den franska ILAC-familjens medlemmar fångats med ljud och bild. Vad som år 1981 kanske framstod som en utopi – att låta vardagen och den privata sfären vara oavbrutet och frivilligt övervakad är något som i dag på många sätt blivit verklighet. I dag domineras vår vardag av vad den amerikanska författaren, socialpsykologen och filosofen Shoshana Zuboff kallar övervakningskapitalismen.

Lövin själv framhöll att ett besök på Musée de l’Homme i Paris 1967 hade haft stor betydelse för hans konstnärskap. Enligt honom utmanade föremålen i museets etnografiska utställning Arts primitifs dans les Ateliers des Artistes samtidens syn på både konst, arbete och samhälle, och kom att inspirera hans praktik. Den återskapade C – Kampen om verkligheten består av tio skulpturala föremål som just kan tolkas som historiska fynd. C är de som blivit över i samhället efter att ett A- och B-lag formats på arbetsmarknaden. C förkastar dock idén om sysselsättning och i stället tror på en fullt automatiserad produktion för att frigöra tid för tanken och för att skapa kultur. Fynden presenteras med information om platsen de upphittats på tillsammans med datum och korta verkstexter vilka beskriver föremålens förmodade funktion för C-kulturen.

Björn Lövin både skildrar och kommenterar den omgivande verkligheten och väver samman komplex samhällskritik med existentiella frågeställningar. Han förenar fiktion och samtida fenomen, omstörtande idéer möter hoppingivande, och det anspråksfullt uppriktiga blandas med lekfullhetI alla verken visar sig Lövins sätt att se och använda konsten som verktyg för att formulera ett kritiskt tänkande och ge uttryck för motstånd, säger utställningens curator Matilda Olof-Ors.
PRESSVISNINGEN ÄGER RUM TORSDAGEN den 31 mars kl 10

Vänligen anmäl intresse att närvara till press@modernamuseet.se

Välkommen!
För högupplösta pressbilder, vänligen besök Moderna Museets pressrum

För mer information, kontakta:
John Peter Nilsson, vik. pressekreterare
0709-52 23 62
press@modernamuseet.se
$$$open$$