Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
December 2023
Äldre man cyklar i naturen
Nytt projekt om förebyggande av demens i Norden
Uppskattningsvis lever idag över 500 000 kvinnor och män med en demenssjukdom i Norden och antalet personer med demens förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Effektiv behandling saknas än så länge. Därför är det viktigt med förebyggande insatser som främjar hjärnans hälsa och minskar utmaningarna med demens. Nordens välfärdscenter har under hösten startat ett nytt projekt om förebyggande av demens i Norden.

Läs mer om projektet Förebyggande av demens i Norden
Nytt mandat för Nordiskt demensnätverk
Nordiska ministerrådet för hälso- och socialpolitik har beslutat att ge Nordiskt demensnätverk förnyat mandat för åren 2024–2026. Nätverket koordineras av Nordens välfärdscenter och består av representanter från ministerier, myndigheter och nationella kunskapscenter i de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna. Uppdraget är att arbeta med frågor som rör demenssjukdomar på strategisk nivå i länderna. Utgångspunkten för samarbetet är ländernas och Ålands, Grönlands och Färöarnas nationella strategier och riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Målsättningen med demensnätverkets arbete är att driva strategiskt erfarenhetsutbyte och att stärka kvalitet, säkerhet och innovation i utredning, diagnostik, service, vård och omsorg för personer med demens. Ordförandeskapet i nätverket följer ländernas ordning för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under det nya mandatets första år kommer Sverige att vara ordförande för nätverket. Ordförandelandet planerar nätverkets två möten under 2024 och ansvarar också för att bevaka vad som kan vara av intresse för nätverket i det internationella samarbetet som sker inom EU och WHO. Det finns ett stort internationellt intresse för de nordiska ländernas arbete med demensfrågor.

Nordiskt demensnätverk ansvarar också för de tre olika kunskapsutvecklande temanätverk som omfattas av mandatet. Temanätverken arbetar med frågor som rör demens och etniska minoriteter, intellektuell funktionsnedsättning respektive urfolk. Temanätverkens arbete ska bidra till att utveckla det strategiska arbetet på dessa områden och bidra till att förbättra jämlikheten inom vård och omsorg för personer med demens. Det nya mandatet för Nordiskt demensnätverk löper från 1 januari 2024 till 31 december 2026.
640x640transp Två män sitter på en blommig sluttning i bergen
Viktigt med stöd också för anhöriga
När en person insjuknar i demens är det viktigt att också de anhöriga får stöd. I november samlades Nordiskt demensnätverk till sitt digitala höstmöte. Deltagarna fick bland annat ta del av Sigurbjörg Hannesdóttirs föreläsning om stöd för personer med tidig demensdiagnos och deras anhöriga. Speciellt personer som nyligen har fått en diagnos, men ännu inte är i behov av omfattande omsorgsinsatser, riskerar många gånger att bli utan stöd. Frågan om tidigt stöd till personer som fått en demensdiagnos är aktuell i alla nordiska länder, liksom den om att anhörigas behov och synpunkter bör beaktas redan från början. Det kan upplevas tungt att få ett demensbesked och vara utmanande att klara vardagen som förr. Tidigt stöd bidrar till bättre livskvalitet i ett omvälvande skede.

Läs mer om Nordiskt demensnätverk här
Vilborg Gunnarsdottir och Bjarni Bjarnason
640x640transp Unik dagverksamhet för personer som fått sin alzheimerdiagnos tidigt i livet
640x640transp När Nordiskt demensnätverk möttes på Island i maj, fick nätverket besöka dagverksamheten Seiglan som har en öppen verksamhet för personer som nyligen har fått sin alzheimerdiagnos. Att ha en meningsfull vardag med nya vänner och aktiviteter som bidrar till god livskvalitet betyder mycket för den som står mitt i livet när Alzheimers sjukdom drabbar.

Läs mer om Seiglans verksamhet här
640x640transp Ung man med Downs syndrom sitter med en gitarr i famnen
Att förebygga demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – är det möjligt?
Frågan behandlades under Nordens välfärdscenters webbinarium i oktober. I åtta korta föreläsningar diskuterades policy, praktik och evidens för hälsofrämjande levnadsvanor och förebyggande insatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om webbinariet här

Webbinariet kommer att textas på svenska och läggas ut på Nordens välfärdscenters Youtube-kanal i januari.
Nytt från temanätverkens arbetsmöten hösten 2023
Temanätverket Demens och urfolk
Temanätverket Demens och urfolk träffades på Nordens välfärdscenter i Stockholm i augusti. Temanätverket är en del av det nordiska samarbetet för demensfrågor. På agendan fanns bland annat frågor om hälsotjänster för urfolkspersoner i Norden. Det finns ett stort behov av att utveckla fungerande verktyg för att utreda demens hos urfolkspersoner, något som de nordiska länderna med urfolk behöver agera på för att erbjuda en tillgänglig, jämlik och god demensvård.

Läs mer om temanätverken inom demensområdet
Temanätverket Demens och intellektuell funktionsnedsättning
Temanätverket Demens och intellektuell funktionsnedsättning är en del av det nordiska samarbetet för frågor som rör demens. Nätverket möttes på Nordens välfärdscenter i Stockholm i oktober. Tema för mötet var förebyggande av demens. Frågor på agendan var bland annat huruvida Lancet-kommissionens 12 påverkningsbara riskfaktorer också går att tillämpa på personer med intellektuell funktionsnedsättning. Temanätverket funderade också på hur man kan arbeta med att förmedla kunskapen om förebyggande och hälsofrämjande insatser i de nordiska länderna.
Julkort med snöig väg och vintersol och texten god jul på flera språk
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera