Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering
Ny kundwebbportal
RISE certifiering introducerar en ny webportal som har namnet Ecert Web.
Personcertifiering är redan igång i den nya portalen, Ledningssystemscertifiering går över under april månad och Produktcertifiering följer senare under året.

I Ecert Web skapar vi möjligheter för framtiden, Vi kommer att få många möjligheter som ej finns idag.
• Certifiering av personer, produkter och ledningssystem kommer att ske i samma system.
• Integrering med RISE framtida interna system för effektivare arbetssätt.
• Systemet är byggt på en modern plattform som ger oss möjlighet att utveckla kundnytta och effektivitet i
  våra processer.
• För ledningssystemskunder introduceras redan från början en funktion för verifiering av underlag för
  revisionerna.

För er kunder kommer samma funktionalitet att finnas som tidigare men med ett nytt gränssnitt.
Innan övergång till den nya portalen distribueras mail till alla användare med inloggningsuppgifter och mer information.
Forskning
Kundfokus och ISO 9001:2015
Vad säger företagen om nyttan?

Under det senaste året har RISE Certifiering utfört en stor forskningsundersökning kring frågeställningen hur företagen upplever nyttan av ISO 9001:2015. Vi har svar från 144 stycken företag som är representativa i avseende på storlek och bransch; ett snitt av Sveriges småföretagare. De som har svarat är certifierade inte enbart utav RISE, utan också av andra certifieringsorgan, vilket är viktigt att peka på. Det handlar alltså inte bara om RISE kunder utan ett snitt av svenska småföretagare som är certifierade enligt ISO 9001, oavsett certifieringsorgan.  
Läs mer
Ledningssystem
Nytt om FSSC22000 och ISO22000

* Christel Esbjörnsson är vår nya produktansvarige för livsmedelsstandarderna sedan 15/2 - 2019.
  Christel har drygt 20 års erfarenhet från olika roller inom livsmedelsbranchen där arbete
  med att implementera ledningssystem och verksamhetsutveckling/Lean alltid har varit i fokus.
  Ulla-Karin Barr kommer att genomföra sina inplanerade revisioner under våren för att till
  hösten helt få njuta av livet som pensionär.

*  Inför uppgraderingen av standarderna FSSC22000 och ISO22000 till high level structure,
   kommer vi att till hösten erbjuda stöd i form av checklistor och utbildningstillfällen. Det första
   utbildningstillfället är planerat till 28/8 2019 och mer information kommer.  

Intressentkrav i ditt informationssäkerhetsarbete

De första domarna som följd av den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har nu verkställts. Google fick i januari en sanktionsavgift, av den franska motsvarigheten till Datainspektionen, på 50 miljoner euro.
Läs mer
Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering allt viktigare i en värld med terror-, klimat- och cyberhot.
Kontinuitetsplanering är mer omfattande och långsiktigt än katastrofberedskap.

Läs mer
Produkt
CE-märkning av innerdörrar – senaste nytt
Innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 är klar men fortfarande råder stor osäkerhet kring tidplanen för CE-märkning, se tabell nedan.
Tidigare besked har varit att CE-märkning ska påbörjas under första halvåret 2019 med en samexistensperiod på 1 eller 2 år. Men lite oväntat har den Europeiska Kommissionen tills vidare pausat all citering (godkännande) av nya CE-märkningsstandarder. Hur långvarig denna paus blir, när CE-märkning kan påbörjas och hur lång samexistensperioden blir vet vi inte.

Aktivitet
Tidplan
Kommentar
Godkännande av standard
klar

Godkändes av standardiseringsorganet CEN den 3/4 2018

Publicering av standard
klar

Publicerades av CEN  den11/11 2018

Start för CE-märkning
?

Citering i EU:s officiella tidning EUT med startdatum och samexistensperiod

CE-märkning obligatorisk
?

Beroende på samexistensperiod som normalt är
ett år från start för CE-märkning

Innerdörrstandarden EN 14351-2 ska kombineras med EN 16034:2014 om brandmotstånd (t ex EI2 30) och/eller
rökgasläckage (Sa eller S200) inkluderas i prestandadeklaration för CE-märkning.
För ytterdörrar, öppningsbara fönster, portar m m med brandmotstånd och/eller rökgasläckage är CE-märkning redan möjlig och blir obligatorisk från den 1 november 2019.
Typgodkännande på ytterdörrar kommer att upphöra den 1 november 2019 medan typgodkännande på innerdörrar kommer att finnas kvar tills dess att CE-märkning blir obligatorisk.


Kontaktperson: Per Adolfsson
Ny ackreditering för Rise
USA har en av världens hårdaste lagar vad gäller utsläpp av farliga ämnen. Nu är Rise ackrediterat för att se till att reglerna angående det hälsofarliga ämnet formaldehyd följs.
Hur mycket formaldehyd material får avge till luften är strikt reglerat av landets miljöskyddsmyndighet EPA, United States Environmental Protection Agency. Tillverkare som säljer spånskivor, plywood och MDF-skivor i USA måste följa EPA:s regler för formaldehydutsläpp (TSCA Title VI) och California Air Resources Board (CARB) Airborne Toxic Control Measure (ATCM 93120).
På den amerikanska marknaden med extremt hårda krav har RISE blivit ackrediterade som tredjepartscertifierare (TPC). Alla tillverkare av sammansatta träpaneler som vill sälja sina produkter i USA måste få sina produkter provade och certifierade av en EPA-godkänd TPC för att säkerställa att deras produkter uppfyller de gränsvärden som finns uppsatta.
RISE är nu ackrediterat enligt ISO/IEC 17065:2012 och ISO/IEC 17025:2005 för sammansatta träprodukter av ackrediteringsorganet A2LA (the American Associations for Laboratory Accreditation) och kan certifiera leverantörer enligt EPA 40 CFR, TSCA Title VI, §770.10.

Kontaktperson: Ingrid Malmberg
Nyheter om HP KEYMARK

RISE Certifiering vill informera om möjligheten att certifiera värmepumpar enligt HP KEYMARK, det gemensamma certifieringssystemet för värmepumpar inom Europa. Det som är nytt är att luft/luft värmepumpar nu omfattas av HP KEYMARK. Dessutom finns möjligheten att ha med kyleffekt som en option för alla typer av värmepumpar.
RISE Energi och cirkulär ekonomi kan utföra provningar under ackreditering och även tillverkningskontroll.
Både RISE Certifiering och RISE Energi och cirkulär ekonomi är medlemmar i HP KEYMARK och godkända som certifieringsorgan respektive provningslaboratorium. Kontakta gärna oss om ni vill veta mer eller har frågor!
 
För certifiering:
Ingvar Pettersson,  eller Josef Kristofersson

För provning och kontroll:
Thomas Ljung, eller Stefan Thyberg 010 516 57 91
Ny certifieringsregel


Vi är glada att kunna meddela att RISE Certifiering nu har tagit fram en ny certifieringsregel inom området korrosionsskydd benämnd RISE CR005. 

Denna certifieringsregel anger villkor för typgodkännande, tekniska krav och krav för fortlöpande kontroll för korrosionsskydd i inom- och utomhusapplikationer. 

Korrosionsskydd bedöms enligt SS-EN ISO 12944-2 utifrån en bedömd livslängd på 15 år där man bestämmer produktens korrosivitetsklass med hänsyn till atmosfärens korrosivitet samt miljöexempel.

Certifieringsregel CR005 finns på
 svenska och engelska

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Personcertifiering
Ny certifiering för pannoperatörer
Nu lanserar RISE en personcertifiering av pannoperatörer. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter vilka ställer krav på personlig certifiering inom denna yrkesgrupp.
Utbildningen till certifierad pannskötare sköts av Teknikutbildarna i Norden AB.

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion, så kallade trycksatta anordningar.

Ansökan om certifiering görs till RISE. Anmälan till deltagande i kurs och bokning av obligatoriskt kunskapsprov görs hos Teknikutbildarna.
- Senast 1 december 2020 ska operatörer med kompetens på pannor inom kategori 1-2 vara personcertifierade.
Läs mer
Utbildningar
Har du och dina medarbetare rätt kompetens för att möta de krav och utmaningar som ställs?
Att satsa på kompetenshöjning är en förutsättning för att möta framtiden och en investering för verksamheten.
Vi erbjuder utbildningar och workshops inom aktuella standarder och andra regulatoriska krav. Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av i din verksamhet.

Utbildning hos er?
Är ni flera på ert företag som har intresse av att deltaga på någon av våra utbildningar?
I så fall kan vi genomföra den på plats hos er!
Vi kan även ordna företagsintern utbildning som kan anpassas till ert utbildningsbehov.
Kontakta oss gärna angående behoven specifikt för er!

Se alla våra öppna utbildningar för 2019 HÄR.

RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se