Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

SAVE THE DATE! 15 november kommer vi hålla en slutkonferens i Göteborg, öppen för alla.
Mer information kommer under året!
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 8533 caffet
1x1
Återbruk lönsamt för Volvos Camp X
Ute på Hisingen, i lokalen där Volvo Amazon började tillverkas på 1960-talet, har arbetssättet bytts mot produktion till innovation. Camp X är Volvos nya innovationsarena – en plats för möten, innovationer, idéer och utrymmen för att kunna starta upp projekt med olika avdelningar och externa aktörer. Lokalen har plats för 550 personer, och har en blandning av fasta och flexibla arbetsplatser. Men det som är lite extra speciellt är att så gott som all inredning är återbrukad.
Läs mer >
Informationsplikt i REACH
Förenklat kan man säga att enligt den informationsplikt som gäller nu, och som finns beskriven i artikel 33 i REACH, så skall företag informera om artiklar som innehåller mer än 0,1 % utav ett ämne som finns på kandidatlistan (ett SVHC-ämne). Information ska ges till kunder (som är privatpersoner) inom 45 dagar från den dag kunden efterfrågar informationen, däremot ska informationen ges automatiskt B2B utan att den efterfrågas. Ifall importen överskrider 1 ton per år av ämnet skall det rapporteras till ECHA.

Nu har det har beslutats att från och med den 5e januari 2021 ska denna plikt omfatta att
1) de som sätter artiklar, som innehåller SVHC i över 0,1 %, på marknaden också ska rapportera in detta till ECHA, och att 2) den informationen kommer att delas i en publik databas. Detta motiveras av att vi ska få tydligare information om flödet av SVHC-ämnen i konsumentprodukter för att underlätta en cirkulär ekonomi.
Läs mer >
1x1 8534 Tomas Nystr%c3%b6m
1x1
Ny avhandling om cirkulär ekonomi
Hej Thomas Nyström, forskare på RISE och i Cirkulära möbelflöden – och grattis till din licentiatsavhandling!

Vad har du forskat om?
– Idag finns över hundra definitioner av vad en cirkulär ekonomi är, vilket ger många olika möjliga tolkningsmöjligheter, ambitionsnivåer och resulterar i olika strategier för praktiskt genomförande i tillverknings-industrin, försäljningsledet och för köpare av cirkulära produkter och tjänster. Sammantaget innebär mångfalden av definitioner och vägval en stor osäkerhet och otydlighet i vilka strategier som tillverkande företag kan och bör välja, samt vad som verkligen leder till utlovade resurseffektiviseringar av de många olika aktiviteterna i tillverkningsindustrin som idag kallas för cirkulära.
Läs mer >
Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv 
Cirkulära möbelflödens projektpartner TMF (Trä- och Möbelföretagen) samt 13 andra medlemsorganisationer medverkar i den rapport om cirkulär ekonomi som Svenskt Näringsliv presenterade och lanserade på ett seminarium under onsdagen 3 april. Rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige” är upphängd kring åtta viktiga principer och ska visa vägen till en omställning.
Läs mer >
1x1 8540 M%c3%b6bler i rymden 285px
1x1
Hur kan den enskilda individen bidra till cirkulär ekonomi?
I projektet Cirkulära möbelflöden pratar vi mest om hur företag och organisationer kan arbeta cirkulärt – men hur ser vi på enskilda individer eller medborgares möjligheter att bidra till den cirkulära ekonomin? 
Läs mer >
Nya fokusområden för Delegationen för cirkulär ekonomi
Den nybildade Delegationen för cirkulär ekonomi har nu börjat rikta in sitt arbete tydligare, i vägen mot ett mer hållbart och innovativt samhälle. Nu har tre stycken prioriteringar angetts för det framtida arbetet: plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. 
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb