Ahead.Together.
Visa webbversion
Nyheter inom RISE Certifiering
Forskning
Certifiering och spårbarhet - nyckel för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel
Certifiering och spårbarhet som nyckel för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel 
Den 15 maj presenterade Frida Höjvall, projektledare på RISE Certifiering, resultatet från det ett-åriga samverkansprojektet ”Traceability of sustainable metals – a blockchain-based solution” mellan RISE Certifiering, RISE Blockchain Innovation Center, Svemin, Boliden och LKAB.

Presentationen finns att se här 

Projektets övergripande syftet är att göra hållbarhet till en konkurrensfaktor, även för de företag tidigt i värdekedjan som säljer råmaterial. 
Läs mer
Produktcertifiering 
Ny ackrediterad certifieringsregel för säkerhetsprodukter
RISE Certifiering kan nu erbjuda ackrediterad certifiering enligt europastandarder för ett antal produkter inom säkerhetsområdet, detta genom vår nya certifieringsregel ”SPCR 201, Certification rules for security products”.

Förutom ackrediterad certifiering kan vi sedan tidigare även erbjuda ackrediterad provning för följande produkter:
EN 1627: Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters / Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier ...
Läs mer
CE-märkning av innerdörrar – senaste nytt

Innerdörrstandarden EN 14351-2:2018 är klar och tidplanen för CE-märkning börjar klarna, se tabell nedan:


Aktivitet
Tidplan
Kommentar
Godkännande av standard
Klar
Godkändes av standardiseringsorganet CEN den 3/04 2018

Publicering av standard
Klar
Publicerades av CEN den 11/11 2018

Start för CE-märkning
Hösten 2019
Citering i EU:s officiella tidning EUT med startdatum och samexistensperiod

CE-märkning obligatorisk

Preliminärt
1/11 2021
Beroende på samexistensperiod som troligen blir två år
LÄS MER
Personcertifiering 
Internationell personcertifiering av innovationsledare
För att organisationer ska kunna bedriva systematiskt innovationsarbete så behövs kompetens och kunskap att leda innovation, det behövs Innovationsledare. RISE har i samarbete med branschföreningen för innovationsledare tagit fram en certifiering för att främja och tydliggöra rollen Innovationsledare. Certifieringen förväntas leda till en professionalisering av yrket Innovationsledare vilket i sin tur leder till professionaliserat innovationsarbete i deras organisationer. Certifieringen fungerar också som en kvalitetssäkring för arbetsgivare.
Under maj har RISE Certifiering  personcertifierat den första internationella innovationsledaren, Hiro Nishigushi, som är grundare och leder Japan Innovation Network. Han har japanska regeringens uppdrag att engagera VD:ar i Japans 100 största företag för att bygga innovationsförmåga. Japans industriministerium METI arbetar för att utveckla en policy och riktlinjer för japanska företag som pekar på betydelsen av att implementera innovationsledningssystem enligt den kommande ISO 56002.

Kontaktperson: Stina B Bergqvist
Ledningssystem
Omfattas du av den nya säkerhetsskyddslagen i ditt informationssäkerhetsarbete?
Det har under det senaste året kommit flera nya och uppdaterade lagar som påverkar informationssäkerhetsarbetet som t.ex. GDPR, NIS-direktivet och kamerabevakningslagen. I april trädde den uppdaterade säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft, som ska skydda säkerhetskänslig verksamhet i hela samhället.
Ambitionen med den uppdaterade lagstiftningen har varit att anpassa omfattningen och tillämpbarhet för dagens samhälle och hotbild.

LÄS MER
Livsmedel
Standarderna för livsmedelssäkerhet ISO 22000 och FSSC 22000 är uppdaterade och de nya versionerna har publicerats. Övergången till de nya versionerna ska vara genomförd senast 19 jun 2021.

Några av förändringarna i de nya standarderna är:
  • Antagande av ”High Level Structure”, gemensam struktur för ISO- ledningssystemstandarderna underlättar integrering med övriga ISO standarder
  • Ett nytt riskperspektiv som skiljer på risker på ledningsnivå och operativ nivå
  • Har ett PDCA tänk (systematiskt förbättringsarbete) på två nivåer strategiskt och operativt.
  • Starka kopplingar till Codex Alimentarius
Den 28/8 2019 erbjuder vi en dags workshop där vi går igenom ISO 22000:2019 och FSSC 22000 v5 med tyngdpunkt på förändringarna och nya krav. Välkomna!

Kontaktperson: Christel Esbjörnsson
Oanmälda revisionerna enligt FSSC 22000:2017

Vi har i år börjat genomföra oanmälda revisionerna enligt FSSC22000:2017 v4.1 part IV paragraf 7.3.
Kom ihåg att anmäla så kallade black-out dagar till oss om ni inte redan gjort det.
Vid en oanmäld revision ska  revisionslaget från det att de har fått tillträde till företagets lokaler inom en timme revidera produktionen. Den oanmälda revisionen ersätter årets planerade uppföljande revision under förutsättning att det är möjligt att revidera all verksamhet som ingår i revisionsplanen. Revisionstiden är densamma som för en ordinarie uppföljande revision. 
Om det under den oanmälda revisionen inte är möjligt att revidera all verksamhet kan revisionen behöva kompletteras med ytterligare ett besök eller en fjärrevision. 
Om revisionslaget nekas tillträde till företagets lokaler kommer certifikatet för FSSC 22000 att temporärt dras in. En ny oanmäld revision planeras in inom 6 månader. Om revisionslaget även vid denna revision nekas tillträde till företagets lokaler kommer certifikatet för FSSC 22000 att permanent dras in.
Denna oanmälda revision faktureras av RISE Certifiering enligt gällande avtal. Om RISE Certifiering nekas tillträde till företagets lokaler eller behöver komplettera revisionen med ytterligare besök/fjärrevision kommer ni att debiteras för upparbetade kostnader.
Livsmedelsföretag är vana vid oanmälda revisioner/tillsyner och vår erfarenhet så här långt av de oanmälda revisionerna är mycket positiva.

Kontaktperson: Christel Esbjörnsson

RISE är nu ackrediterade för ISO 50001:2018

Energiledningssystemet ISO 50001 är ett mycket kraftfullt verktyg för att öka energiprestandan i en verksamhet. Ett system som hjälper till att minska klimatpåverkan samt även ger bra kostnadsbesparingar. ISO 50001 innebär ett strukturerat arbetssätt med att kartlägga verksamhetens energiförbrukning, sätta upp mål för att förbättra energiprestandan samt styra och kontrollera det dagliga arbetet för bästa möjliga resultat. I fjol kom en ny utgåva av energiledningssystemet ISO 50001 som innebär att den tidigare utgåvan upphör att gälla den 27 augusti 2021.
Läs mer
Utbildningar på RISE Certifiering

Har du och dina medarbetare rätt kompetens för att möta de krav och utmaningar som ställs?
Att satsa på kompetenshöjning är en förutsättning för att möta framtiden och en investering för verksamheten. 
Vi erbjuder utbildningar och workshops inom aktuella standarder och andra regulatoriska krav. 
Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av i din verksamhet.

Utbildning hos er?
Vi kommer gärna till ert företag och håller utbildning!
Välj någon av våra öppna utbildningar/workshops eller så kan vi anpassa efter era behov.

Se alla våra planerade utbildningar och workshops för 2019 HÄR  

Mejla eller ring  oss gärna för mer information och offert!

Kontaktperson:  Anette Schroth Viktorsson
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se