Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej (igen)!
Fel nyhetstext kom med gällande den nationella strategin för cirkulär ekonomi. Ursäkta! Här kommer en ny, och alldeles rätt version....
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
13997 Container och flygande m%c3%b6bler
Hjälp oss med input - svara på vår enkät!
Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” utforskar hur det framtida affärsekosystemet kring cirkulära möbler kan se ut, med fokus på möbler i offentligt bruk. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och utförs av RISE i samarbete med möbelbranschen och dess kunder. Inom ramen för projektet behöver vi input för att kunna bygga en grund för kommande scenarioarbete. 

Därför vill vi gärna att du svarar på vår enkät med frågor som syftar till att identifiera möjliga utvecklingsvägar för det framtida affärsekosystemet kring cirkulära möbler och dess sannolikhet 2030. Enkätsvaren redovisas anonymt. Om du önskar få information om projektets fortsatta arbete eller ta del av resultaten kan du ange din mejladress i slutet av enkäten. Ni får också hemskt gärna skicka vidare detta mail till andra organisationer med intresse av cirkularitet och möbler!

För fullständig information om GDPR, se information längst ner i nyhetsbrevet.

Vi vill gärna att du svarar på enkäten senast 11 september!
 
Svara på enkäten här >
1x1 13998 nationell strategi
1x1
Nationell strategi för cirkulär ekonomi
Sveriges regering har lagt fram en strategi för cirkulär ekonomi. Denna nationella strategi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp.

Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Handlingsplaner som beskriver styrmedel och åtgärder kommer senare att tas fram.
Läs mer hos Regeringen.se
Läs mer >
1x1 13999 ACM 170213
1x1
Sveriges cirkulära strategi – vårt ansvar
Ann-Charlotte Mellquist, RISE, reflekterar över den nationella cirkulära strategin:
Sveriges regering har nyligen lagt fram en strategi för cirkulär ekonomi. Från ett perspektiv är det fantastiskt att vi kommit så långt! Från att nästan ingen visste vad begreppet innebar för fem – sex år sedan, till att vi som land har en strategi på plats. 

Det tycks som en rak linje från den statliga utredningen 2017, via tillsättningen av delegation 2018 till den nyligen presenterade nationella strategin. Det är ganska bra marscherat på några år.


Läs mer >
Behandling av Personuppgifter
Information till deltagare enkät 

 
Vilka personuppgifter behandlar RISE och varför?
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) behandlar personuppgifter om dig i anledning av att 
  • Du avser medverka i en intervju eller svara på en enkät inom projektet Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden, lett av RISE och finansierat av VGR 2020-2021. 
De personuppgifter som RISE behandlar om dig är 
  • namn, telefonnummer, e-postadress, yrkesroll, företag/organisationstillhörighet
  • dina svar på intervjun/enkäten
Från vilka källor hämtar RISE dina personuppgifter?
RISE behandlar endast de personuppgifter som du själv lämnar till RISE. 
För vilka ändamål samlar behandlar RISE dina personuppgifter?
Med stöd av intresseavvägning behandlar RISE personuppgifter för följande ändamål:
  • Genomföra, kommunicera, rapportera, administrera, utvärdera och förvalta Projektet.
  • Marknadsföra Projektet i olika sammanhang genom olika sociala medier och webbplatser. 
RISE anser att denna behandling ligger i RISE berättigade intresse av att genomföra Projektet, att den inte gör oproportionerligt stora intrång i din integritet, att du rimligen kan förvänta dig denna behandling. Behandlingen kommer därför att genomföras med stöd av intresseavvägning som laglig grund.
Till vilka lämnas dina personuppgifter?
RISE kan komma att lämna ut dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden som hanterar information för RISE räkning. Sådana personuppgiftsbiträden kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part som deltar i Projektet eller som av annan anledning har ett intresse av Projektet samt till den organisation som finansierar Projektet. 
Dina personuppgifter överförs i regel inte till ett land utanför EU/EES. Om det ändå sker av någon anledning kommer RISE att tillse att den mottagande parten säkerställer adekvat skyddsnivå i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Hur länge behandlar RISE dina personuppgifter och vad händer med dem sedan?
RISE kommer att behandla dina personuppgifter till dess att Projektet är avslutat och har slutrapporterats till finansiären och det inte finns några forskningsetiska eller lagliga krav på att spara uppgifterna.

Det är inte möjligt att delta i intervjun/enkäten utan att RISE behandlar dina personuppgifter i enlighet med ovan.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om dig, samt att begära rättelse av dessa uppgifter, genom att kontakta RISE dataskyddsombud på dpo@ri.se. Du har också rätt att inge klagomål avseende RISE behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är 
RISE Research Institutes of Sweden AB
Org.nr. 556464-6874
Box 857
501 15 Borås
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb