Rise
BETCRETE - Klimatneutral cement- och betongindustri
Ett område som kräver snabb klimatomställning med kraftiga utsläppsminskningar är cement- och betongbranschen. Årligen används 30 mdr ton betong i världen vilket bidrar till ca 6% av världens CO-utsläpp som till största delen härstammar från Portlandcement.  Den höga urbaniseringstakten leder till stora investeringar i infrastruktur och bostäder där betongmaterial står för det dominerande byggmaterialet (över 80%). RISE CBI Betonginstitutet tillsammans med flera industriparter har skapat ett embryo till nationell strategi för implementering av färdplanerna för klimatneutralt byggande för cement- och betongbranschen med sikt på en nollvision för CO2-utsläpp från cementproduktionen år 2030, framtagning av klimatneutral betong redan 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral år2045.

BETCRETE kommer att skapa en branschgemensam handlingsplan för aktiviteter och samla byggsektorns hela värdekedja kring färdplanens utmaningar inkl. risk och finansieringsfrågor. Det BETCRETE kommer att titta på design, produktion och utvärdering av åtgärder samt regelverk och utbildning. Satsningar på alternativa bindemedel måste accelerera. CCS och CCU måste komma på agendan. För att kunna följa klimatoptimeringsåtgärder krävs det uppföljningsindikatorer som branschen måste komma överens om. BETCRETE består av ett tvärsektoriellt konsortium som leds av RISE. Effekterna av projektet förväntas bli bl a ett ramverk för nationell implementering av färdplanerna, optimerade cement-och betongproduktionsprocesser, nya byggmaterial, klimatneutral betong, utveckling av design och hållbarhetsstrategier,anpassning av regelverk, bättre klimat.

För mer information, kontakta Katarina Malaga, katarina.malaga@ri.se
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se