Rise
Karaktärisering av anaerob korrosion och svartrost i armerade betong- konstruktioner: analyser av fältprover från södra Sverige
Under de senaste åren har korrosionsangrepp med svartrost påträffats i flera olika objekt, främst belägna under vatten. Dessa korrosionsskador är ofta mycket aggressiva och kan medföra stora tvärsnittsreduktioner av armeringen. Fenomenet är inte nytt, men kännedomen om dess förekomst och hur de yttrar sig har möjliggjort att denna typ av skador har upptäckts oftare. Kunskapen av hur betongen påverkas i samband med svartrost har varit begränsad vilket har föranlett detta examensarbete. Fenomenet svartrost har karakteriserats utifrån både litteraturstudier om korrosionsprocesser och korrosionsprodukter samt genom undersökning av fältprover. De fältprover som har undersökts med hjälp av optisk polariserad mikroskopering och Svepelektronmikroskopering (SEM) visar på nedbrytning av den omgivande cementpastan kring armeringen. Korrosionsprodukterna fördelas i sprickor och hålrum i betongen samt tenderaratt visa ett internt cykliskt mönster med alternerande tvåvärt och trevärt järn. Både svartrost och potentiellt en kloridvariant av grönrost (GR(Cl-)) har observerats i anslutning till armeringsjärnet.

Jenny Halling presenterade sitt examensarbete den 17 januari 2018 vid Geologiska Institutionen vid Lunds Universitetet. Handledare var Charlotte Möller (Lunds universitet), Birgit Fredrich och Jan Erik Lindqvist.


För mer information, kontakta Kristian Tammo, kristian.tammo@ri.se
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se