BizWizard Web page
Behandling av personuppgifter
Vilka personuppgifter behandlar RISE och varför?
RISE Research Institutes of Sweden AB behandlar personuppgifter om dig. De personuppgifter som RISE behandlar om dig är namn, telefonnummer, e-postadress och organisation som RISE har mottagit från kollegor och samarbetspartners som du har haft kontakt med i din yrkesroll. Andra personuppgifter som RISE kan komma att behandla är sådana uppgifter som du själv lämnar till RISE.

RISE behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, i syfte att bjuda in dig till RISE event, seminarier, strategidagar etc..

Personuppgifterna används för följande ändamål:
• bjuda in dig till ovan nämnda event och för att kunna kommunicera med dig inför och i anledning av dessa;
• skapa deltagarlistor och namnlappar för de anmälda deltagarna;
• kontakta dig avseende andra event som vi tror att du kan vara intresserad av.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att vara synliga för de av RISE anställda som behöver personuppgifterna med anledning av det syfte för vilket personuppgifterna samlas in.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan, med anledning av det syfte för vilket dessa samlats in, också komma att överföras till tredje part som har ett intresse i RISE. Inte heller sådana mottagare kommer att överföra uppgifterna till något land utanför EU/EES.

Hur länge behandlar RISE dina personuppgifter och vad händer med dem sedan?
RISE kommer att behandla dina personuppgifter till dess att RISE har fullgjort sitt uppdrag. När detta är fullgjort och det inte finns något lagligt krav på att spara uppgifterna så kommer dessa att raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som RISE behandlar om dig, samt att begära rättelse av dessa uppgifter, genom att kontakta RISE dataskyddsombud på dpo@ri.se. Du har också rätt att inge klagomål avseende RISEs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
RISE Research Institutes of Sweden AB
Org.nr. 556464-6874
Box 857
501 15 Borås