Rise
2869 Rise724 Rise transp
Om flerbostadshus med kollektivt elabonnemang och (ibland) individuell mätning och debitering (IMD)
En fråga vi försöker bena ut i projektet är hur man kan öka egenanvändningen av den producerade solelen i ett flerbostadshus eftersom detta ger en bättre och säkrare kalkyl om man vill maxa sitt tak med solceller. Om man i utgångsläget har individuella lägenhetsabonnemang så kan solelen bara användas för fastighetens drift av installationer, belysning i trappuppgångar och möjligen laddstolpar till elbilar. Gör man om systemet så att hela byggnaden endast har ett gemensamt elabonnemang så kan solelen även matas till den hushållsel som används simultant med solelproduktionen. Nu är detta inte helt trivialt att genomföra och lönsamheten är inte heller självklar eftersom skattetekniska frågor kan sätta käppar i hjulet.

Av projektets fyra fastighetsägare så har Gårdstensbostäder i sina bostadsrätter i norra Gårdsten sedan flera år tillbaka tillämpat IMD för värme, varm-och kallvatten samt el och har dessutom sina hus anslutna två och två till ett gemensamt abonnemang. Detta gör det nu möjligt att bygga en större solelanläggning med bibehållen god ekonomi. För Bostäder i Borås är läget ett annat. I de hus man ska renovera har varje lägenhet ett eget abonnemang och företaget har hittills bara tillämpat IMD för el i sin nyproduktion men undersöker nu möjligheten att göra om systemet i samband med renoveringen. Frågor som söker svar är t.ex.:

Om man går över till ett kollektivt elabonnemang, ska man då välja IMD eller schablondebitering av el per m2 lägenhetsyta? Hur ställer sig hyresgästföreningen till kollektivanslutning av hyreslägenheter? Kan enskilda tvingas in i systemet om en majoritet sagt ok och hur stor majoritet behövs i så fall?

Hyresgästföreningens allmänna hållning i frågan är att de är positiva till allt som ekonomiskt gynnar hyresgästerna och preliminära siffror anger en besparing på minst tretusen kronor per lägenhet och år. Detta gäller under förutsättning att hyresvärden tar alla kostnader för en eventuell nyinvestering av IMD. Finns det i dessa fall möjlighet att dela kostnaderna med hyresgästerna? På intäktssidan för fastighetsägaren finns på sikt en lönsam solelinvestering, som snabbt kan bli en realitet om hen registrerar sig som energileverantör och därmed kan göra avdrag för moms på energiskatten på all el man köper in. Här är dock inte skatteregler solklara…. Det finns också en risk att fastigheten behöver säkra upp sitt abonnemang om man går över till kollektiv nätanslutning vilket kan medföra ytterligare tillkommande kostnader.

Sammanfattningsvis behöver fastighetsägaren skaffa sig en helhetsbild över allt detta och lite till för att kunna ta ställning till om man vill införa kollektiv nätanslutning och eventuellt också IMD i sin fastighet. Eller också…bara göra’t! Visst finns det många som bara gör’t men vi är övertygade om att det också finns många som vill ha bättre koll på detta och därför kommer vi att gräva vidare i dessa frågor genom projektet för att avslutningsvis kunna presentera en bra vägledning om det för fastighetsägare. Ett annat möjligt resultat kan bli rekommendationer om hur regelverket kan behöva förändras för att underlätta eller stimulera den här typen av åtgärder.

Läs mer i dessa fördjupningar:

RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se