Rise
2869 Rise724 Rise transp
En resa mot bättre förfrågningsunderlag har inletts
En deluppgift i vårt projekt handlar om att undersökahur förfrågningsunderlag för solelinstallationer i flerbostadshus och lokalergenerellt kan bli bättre. Detta för att sedan budgivning, beställning ochleverans ska landa i en säker och effektiv anläggning med lönsamhet och estetiki paritet med kundens förväntningar. Chalmers har nu gått igenom ochsammanställt ett tjugotal förfrågningsunderlag av varierande kvalitet.


Startpunkten har varit en bra vägledning från projektet Sol i väst kring upphandling för offentliga och privata beställare. 20 underlag har gåtts igenom, av dessa har 18 omfattats av LoU. Tre av projekten har även omfattat underhållsåtgärder på tak i samband med installationen.
Uppgifter som ”sticker ut” i förfrågningsunderlagen är t.ex.:
  • Endast 10 begär uppgifter om förväntad årlig elproduktion
  • Endast 3 begär uppgift om montagemetod/ infästning
  • Endast 4-6 beställare har berört frågor om estetik, skuggning eller snörasskydd
  • 9 efterfrågar brandkårsbrytare
  • Endast en efterfrågar kommunikation med räddningstjänsten och fem hänvisar till räddningstjänstens anvisningar för solelanläggningar
Slutsatser så här långt är att den vägledning man utgått ifrån är bra men att den kan bli bättre och det framgår också ganska tydligt av resultaten att fler borde läsa den. Underlagen uppvisar stora variationer beroende på kunskap och erfarenhet. Osäkerheten kring brandsäkerhetsfrågorna är uppenbarligen stor så i väntan på tydligare regler och föreskrifter är ett viktigt budskap att en dialog med räddningstjänsten bör ingå i de flesta upphandlingar. En nyguide från MSB riktar sig i första hand till räddningspersonal men kan även bidra till ökad kunskap om brandfrågan hos beställare och leverantörer och på så sätt underlätta denna dialog.

Vi går nu vidare med att granska ett antal förfrågningsunderlag från privata beställare för att sedan sammanfatta det hela i en uppdaterad version av Sol i Väst rapporten som vi sedan ska se till att få god spridning på. Ett nystartat projekt finansierat av Energimyndigheten kommer att bli de första att ta del av den då projektet fullt ut kommer att ägnas åt att ta fram material för effektivare processer vid inköp av solcellssystem.
RISE Research Institutes of Sweden www.ri.seinfo@ri.se