BizWizard Web page
Pilotprojektet Skarvtejp i Testbädd framtidens hållbara material 1x1
1x1


"Tanken är att kunskapen från det här projektet ska kunna användas vid utveckling av metoder vid provning, och eventuellt certifiering, av tätskikt och skarvtejper"

Viktor Emanuelsson, RISE
Mer kunskap om tätskikt underlättar provningen

Hur fungerar material som används i skarvtejper? Frågan har stått i fokus i pilotprojektet Skarvtejp, som banar väg för nya metoder vid provning och certifiering av tätskikt och skarvtejper.

Pilotprojektet Skarvtejp är en del av Testbädd framtidens hållbara material, koordinerat av RISE, och är en studie av egenskaperna hos material som används i skarvtejper och luft- och ångspärr. Projektet har också granskat hur produkterna samverkar.

– Målet har varit att få ökad kunskap om vanliga material som används i tätskikt, för att kunna ta fram metoder för att studera deras funktion som ett tätskiktssystem - även kallat klimatskal, säger Viktor Emanuelsson, RISE, som leder projektet.

Inom projektet har tester utförts av skarvtejper och luft- och ångspärr, både för sig själva och som ett system. Syftet har varit att kunna se hur de olika materialen i produkterna beter sig, men också hur systemet samverkar vid olika temperaturer.

– Det vi har studerat är främst vad som händer med materialen vid en kort temperaturhöjning. Temperaturerna som använts är inte extrema på något sätt, utan skulle kunna förekomma inne i en byggnadskonstruktion, säger Viktor Emanuelsson. Därefter har vi försökt se hur viktiga de olika materialegenskaperna som studerades är för systemets samverkan. Kan vi förutsäga systemets funktion utifrån materialegenskaper hos de ingående komponenterna i systemet?

Projektet har inte avslutats ännu, men Viktor Emanuelsson berättar att det hittills har gett en ökad förståelse för hur material som används i skarvtejper och luft- och ångspärr beter sig vid temperaturer som skulle kunna förekomma i en väggkonstruktion. Forskarna har även börjat se kopplingar mellan viktiga materialegenskaper för produkterna och hur de samverkar i ett system.

– Tanken är att kunskapen från det här projektet exempelvis ska kunna användas vid utveckling av metoder som sedan ska användas vid provning, och eventuellt certifiering, av tätskikt och skarvtejper, säger Viktor Emanuelsson.

Varför är mer kunskap på det här området viktig?

– Samspelet mellan de material som används i klimatskalet (tätskikt och skarvhjälpmedel, som ofta är tejp) är viktigt för klimatskalets långtida funktion. Om klimatskalets funktion skulle påverkas negativt av de betingelser som normalt kan förekomma inne i en vägg - exempelvis temperaturer och rörelser - så skulle det kunna uppstå problem, exempelvis i form av luftläckage genom klimatskalet. Sådant luftläckage leder oftast till tråkiga konsekvenser, som fuktproblem och förhöjd energianvändning för byggnaden. Därför är kunskap om detta samspel viktigt för att kunna ta fram relevanta provningar av de komponenter som används i klimatskalet - antingen separat eller som ett system.

Kontakt: 
Viktor Emanuelsson, RISE, viktor.emanuelsson@ri.se

Textsammanställning: Ulrika Ernström