Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
970 Ska%cc%88rmavbild 2024 02 16 kl. 10.27.48
969 Ska%cc%88rmavbild 2023 09 19 kl. 08.45.39
Vd har ordet

Varmt välkommen till ett nytt år! 2024 är fullt av möjligheter och vi på SFM är fast beslutna att göra det till ett år fyllt av framsteg och framgång för oss alla.
 
Vi på kansliet har påbörjat flera aktiviteter som syftar till att förbättra och förändra er upplevelse som medlemmar och öka vår organisations effektivitet.

Vi är glada att meddela att vi under sommaren övergår till ett nytt och förbättrat medlemsregister. Denna förändring kommer att göra ansökningsprocessen smidigare och mer automatiserad för er medlemmar, vilket bland annat kommer att innebära en enklare hantering av våra medlemsansökningar och en förbättrad kommunikation mellan oss och er.

Vi kommer dessutom att uppdatera SFMs hemsida. Ni kommer under våren att se en mer modern hemsida och ett annat uttryck från SFMs håll. I samband med detta stärks även säkerheten och tanken är att ge våra besökare en och mer användarvänlig upplevelse.
 
Närmast i tiden ligger analys av de uppdaterade siffror vi fått in för att kunna publicera SFMs branschrapport ”Förmedlad sakförsäkring i Sverige”. Det ska bli väldigt spännande att se vad som har förändrats från föregående år och vad vi kan dra för slutsatser kring försäkrings- och förmedlarbranschen framöver.

Sist men inte minst planerar SFM för årsstämman den 30 maj där vi är väldigt glada över att få besök av ett antal mycket intressanta talare, däribland finansmarknadsminister Niklas Wykman.
 
Jag är övertygad om att de förbättringar som vi nu arbetar med kommer att gynna er som medlemmar och bidra till att vi kan fortsätta att vara en ledande kraft inom vår bransch. Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med er!

Vänligen, Tove Hässler, vd SFM
 
971 Ska%cc%88rmavbild 2024 02 16 kl. 10.28.49
968 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 1x1
1x1
Välkomna alla nya medlemmar till SFM
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 15 februari godkänt cirka 40 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
Det kommer inom kort gå ut ett introduktionsmejl till alla nya medlemmar om vår verksamhet och där vi introducerar SFM:s hemsida och vilken information ni kan ta del av som kan underlätta i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta medlemsansvarig Åsa Humble.

Är du redan SFM- medlem och vill ta del av informationen kontakta info@sfm.se så ser vi till att du får den eller så kan vi ses digitalt.
 
954 Ska%cc%88rmavbild 2023 10 23 kl. 10.38.04
Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller
Finansinspektionen kommer under våren 2024 att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare angående ersättnings- och provisionsmodeller inom sparförsäkringar. Enkäten är tänkt att genomföras under Q2. SFM välkomnar enkäten som ett led för en bättre sparmarknad med fortsatt hög tillgång till kvalitativ rådgivning, ett högt konsumentskydd och en god konkurrens. SFM ser positivt på ett högt deltagande bland våra medlemmar och uppmuntrar er att svara på enkäten när den väl kommer då det är en viktig insats för branschens utveckling.

För frågor kontakta SFM:s jurist karolina.reinholdsson@sfm.se
Hållbarhet - SFDR
EU-kommissionen genomförde en konsultation av Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) under hösten 2023. Deadline för synpunkter var den 15 december 2023 och kommissionen tar nu ställning till om en översyn av SFDR ska genomföras med hänsyn till den feedback som mottagits.
SFM har framfört en positiv inställning till det bakomliggande syftet med SFDR men anser att det saknas en tydlighet och harmonisering mellan regelverk inom hållbarhet. Förslaget att införa ett kategoriseringssystem bör enligt SFM syfta till att underlätta processen för berörda aktörer genom tydligt definierade och lättförståeliga kategorier.
Ny arbetsgrupp kring hållbarhet
Med anledning av den snabba rättsutveckling som skett inom hållbarhet med utmaningar inom tillämpning, rapportering och förmedlares ansvar har SFM under januari formerat en grupp för att möjliggöra diskussion inom området. Arbetsgruppen kommer även beröra förslag på kommande regelverk och bevaka eventuella konsultationer inom det nuvarande ramverket. SFM har tidigare samlat branschen i dessa frågor men tar nu på nytt upp arbetet mer formerat.
  • Det är tydligt att det finns ett behov hos våra medlemmar men också branschen som helhet att gemensamt diskutera utmaningar och möjligheter med de nya regelverken, säger Karolina Reinholdsson, jurist SFM. 
Arbetsgruppen kommer i ett inledande skede beröra frågor kopplade till regelverk (såsom SFDR, IDD, CSDR och Taxonomin) men även mer generella frågeställningar (såsom tillgång till hållbarhetsdata). 
  • För SFM är det viktigt att kunna samla kunskap och erfarenhet i komplexa frågor, såsom hållbarhet, och vi arbetar aktivt för att vara en naturlig del i ett proaktivt arbetet för branschens positiva utveckling, säger Tove Hässler, vd SFM
För frågor om arbetsgruppens arbete eller för att deltaga kontakta karolina.reinholdsson@sfm.se
Ny ordförande Forum för Sak Ulrika Lilliehöök
Ulrika Liliehöök tillträdde som ordförande för forum för Sak vid sammanträdet den 6 februari 2024. Ulrika Lilliehöök arbetar idag som nordisk COO på Aon.
 
  • Det känner väldigt roligt att välkomna Ulrika till ordförandeposten för Forum för Sak från och med februari. Ulrika har ett stort engagemang för frågor som rör sakförsäkring och försäkringsförmedling i bred bemärkelse. Jag ser mycket fram emot att arbeta vidare med de frågor som vi redan idag berör inom forumet samt ta nya steg för branschens utveckling, säger Tove Hässler, vd SFM. 
 
Ulrika har innan sin roll som COO tidigare arbetat bl a som affärsområdeschef för Commercial Risk Solutions, d v s sakförsäkring och riskingenjörstjänster för stora och medelstora företag inom Aon. Hon har även arbetat på WTW som förmedlare av sakförsäkring för företag. Under samtliga år på förmedlarsidan har Ulrika arbetat med kunder och är även idag registrerad förmedlare. Ulrika inledde sin försäkringskarriär hos Trygg Hansa där hon har arbetat som skadereglerare, produktutvecklare och ansvarig för den mäklade affären inom Företagsförsäkring.
 
  • Jag är glad att fått möjligheten att leda arbetet inom Forum för Sak tillsammans med SFM:s kansli och alla deltagande försäkringsbolag och förmedlarbolag. Många frågor är högst aktuella inom sakområdet men en särskild fråga som jag kommer att driva är hur vi skapar en mer attraktiv bransch som lockar till sig nya medarbetare som vill fortsätta driva utvecklingen framåt inom försäkringsbranschen. Vi vet att många av de frågor som berör alltifrån den enskilda individen till samhället i stort är beroende av försäkrings- och förmedlarbranschen och vi ska fortsatt leda utvecklingen genom att attrahera nya medarbetare och nya kompetenser till branschen, säger Ulrika Lilliehöök.
 
Forum för Sak är ett mötesforum under ledning av SFM som består av försäkringsbolag och förmedlarbolag.
Bipars Mid-term Meeting
Den 25-26 januari 2024 gick Bipars Mid-term Meeting av stapeln nere i Bryssel. SFM representerades av ordförande Gunnar Hökmark och vd Tove Hässler. På agendan stod aktuella regelverk såsom RIS och FIDA men också paneldebatter kring branschens tillväxt i form av hur man attraherar nyutexaminerade studenter till försäkringsbranschen, användningen av AI inom ramen för försäkring och presentationer från SFMs systerorganisationer i Frankrike, UK och Irland.
 
Arbetet och förhandlingarna med RIS går framåt och SFM fick ta del av en tidlinje för det planerade arbete. Som medlem kan du logga in och ta del av tidslinjen. Det är dock inte enkelt att enas om något eftersom det har framförts en hel del olika synpunkter på det förslag som presenterats. De områden som det diskuteras mest kring är Value for Money, best interest test och förslaget kring det partiella provisionsförbudet. Parlamentet kommer sannolikt inte hinna färdigställa förslaget förrän Ungern tar över ordförandeskapet i juni varför ytterligare förhandlingar kommer att äga rum under sommaren och hösten 2024. 
 
Vad gäller förslaget kring Open Insurance  (FIDA) så var det många som uttryckte att regelverket är hämtat från Open Banking och inte anpassat till försäkringsbranschen. Det var även tydligt att det är kort om tid för att verkligen hinna färdigställa arbetet under Belgiens ordförandeskap varför den initiala tidsramen sannolikt kommer att förändras.

För frågor kontakta SFM:s jurist Karolina Reinholdsson, karolina.reinholdsson@sfm.se
Inbjudan till digital utbildning om droger i samhället och på arbetsplats
Droger och missbruk är en växande samhällsutmaning som sträcker sig över samhällets alla olika nivåer och verksamheter. Så också inom finans, förmedlar- och försäkringsbranschen. Kunskap kring hur dessa frågor kan hanteras på både verksamhets- och individnivå finns och SFM har som branschorganisation valt att lyfta fram den genom att bland annat erbjuda sina medlemmar en informationsträff och utbildning kring frågor om droger och missbruk för att höja kunskapsnivån inom branschen.
 
  • SFM tycker detta är ett viktigt initiativ för att stärka individen, branschen och samhället i stort, säger Tove Hässler, vd SFM. 
 
Vill du som medlem delta i utbildningen kontakta info@sfm så återkommer vi med information och inbjudan.
882 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 08 kl. 17.19.39

Årets förmedlardisk/försäkringsbolag-och produktpriser!
Efter fem år kan vi nu statistiskt följa trenden i marknaden och vi ser fram emot att se utfallet för sjätte året i rad.

SFM kommer att tillsammans med Brilliant genomföra vår mer ingående enkätundersökning till förmedlare och administratörer, där de får chans att betygsätta de olika förmedlardiskarna/försäkringsbolagen utifrån de egenskaper som är viktigast.

Rapporten som Brilliant tar fram ligger sedan till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkt, sjukvårdsförsäkring, årets tjänstepensionserbjudande.
samt det nya produktpriset årets cyberförsäkring."


Enkäten kommer skickas ut i början av mars 2024 och vinnare presenteras 30 maj 2024.

För frågor eller för att vara med, kontakta emilie.wiklund@sfm.se

Retail Investment Strategy (RIS)
SFM fortsätter bevaka utvecklingen av RIS och arbetar intensivt för att de behov som finns inom den svenska marknaden ska beaktas. Detta bland annat genom att tillsammans med Finansinspektionen lämna ett förslag till regeringen om att tillsätta en oberoende och bred utredning för en bättre sparmarknad, länk till brevet.Det pågår fortfarande parallella förhandlingar i rådet respektive Europaparlamentet. Inom parlamentet har det framförts 1 200 ändringsförslag och det förs intensiva diskussioner mellan blocken inför den slutgiltiga omröstningen i utskottet som är planerad att ske den 20 mars 2024. Målsättningen är att slutföra RIS under Belgiens ordförandeskap i ministerrådet – det vill säga senast den 30 juni 2024. En trilog förväntas dock inte inledas förrän Ungern tar över ordförandeskapet i juli 2024 med hänsyn till parlamentsvalet i juni.
Penningtvätt
SFM inkom i januari 2024 med synpunkter på förslaget om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kortfattat ser SFM positivt på förslaget att ta bort kravet på att alla aktörer ska utse en centralt funktionsansvarig (CFA). SFM ser även positivt på att delar av CFAs uppdrag kan outsourcas, men ställer sig frågande till att uppdraget som helhet inte kan läggas ut externt. Därtill önskar SFM ett förtydligande av det uppdrag som rollen som ”funktion för regelefterlevnad” ska inneha samt om funktionen kan outsourcas. Avslutningsvis föreslår SFM att begreppet ”funktion för regelefterlevnad” byts ut mot en lämpligare term med hänsyn till att uppdraget synes innebära något annat än motsvarande funktion i andra regelverk inom finansmarknadens område.
924 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 12.45.59

Open Finance - FIDA
EU-kommissionens förslag om en reglering av tillgång till finansiell data (FIDA) behandlas i rådet respektive Europaparlamentet. Inom rådet är man överens om att frågan om tillgång till finansiella data bör behandlas med försiktighet och många anser att regelverket bör införas stegvis. Inför rådets nästkommande arbetsmöte efterfrågade Finansdepartementet synpunkter från en referensgrupp av branschföreningar varvid SFM deltog aktivt. Inom parlamentet behandlas bland annat frågor om samtycke, känsliga personuppgifter och kompensation utifrån ECONs inledande rapport som publicerades i slutet av december 2023 med 155 ändringsförslag. Ytterligare ca 400 ändringar lades till av ledamöter av ECON  (vilka inkluderade en begränsning av tillämpningsområde och en möjlighet till opt-in för mindre bolag). Målsättningen är att nå en slutlig position innan parlamentsvalet i juni 2024, men en trilog förväntas inte inledas förrän under Ungerns ordförandeskap (andra halvåret 2024).

InsureSec Reko
InsureSec publicerade nyligen sin Reko. Rapporten redovisar utvalda delar av de analyser som InsureSec gör av inrapporterad information från till InsureSec anslutna företag. Syftet med rapporten är att lyfta fram områden där det finns utrymme för förbättringar och på så sätt verka för att utveckla god försäkringsdistributionssed, öka kundskyddet och förtroendet för branschen.

Reko Analys 2023 >>>


För frågor kontakta info@insuresec.se
953 Ska%cc%88rmavbild 2023 09 22 kl. 10.15.06
951 image001

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150