Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
984 Ska%cc%88rmavbild 2024 06 19 kl. 07.47.03
1x1 969 Ska%cc%88rmavbild 2023 09 19 kl. 08.45.39
1x1
Vd har ordet

Våren har gått i rasande takt och vi är snart framme vid en välbehövlig sommarledighet. SFM har under våren arbetat intensivt med RIS, kravställning av vårt nya medlemssystem och haft löpande dialoger med tillsynsmyndigheter och andra viktiga aktörer inom branschen.

Den 28 maj publicerades SFM:s branschrapport om förmedlad sakförsäkring i Sverige. Den förmedlade sakförsäkringsmarknaden estimeras ha uppgått till cirka 30 miljarder SEK i inbetalda premier under 2022 och växte med 9 % mellan 2021 och 2022. Av rapporten framgår bland annat att försäkringsförmedlare skapar värde för kunder genom tillgängligheten till ett konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar och att försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor. Rapporten finns att läsa elektroniskt på SFM:s hemsida, men om ni föredrar att läsa den i tryckt format så får ni gärna komma förbi oss och hämta några exemplar.

SFM:s föreningsstämma hölls den 30 maj i soligt väder ute på Villa Källhagen. Stämman efterföljdes av ett inspirerande program med talare såsom finansmarknadsminister Niklas Wykman, Kristof de Bremme från Marsh McLennan och panelsamtal kring Lovisadomen och dess konsekvenser för konsumenter, försäkringsförmedlare och försäkringsbolag framöver. Branschen var enig i att domen medför ytterligare valmöjligheter och ska ses som en kompletterande ersättningsmodell. På eftermiddagen presenterades resultatet av årets förmedlarundersökning och de lyckliga vinnarna fick motta pokal, blommor, ära och berömmelse. Prisutdelningen efterföljdes av en trevlig middag där vi fick möjlighet att nätverka och umgås under mer informella former. Det var en dag och kväll fylld av inspirerande samtal, nya bekantskaper och god mat!

Vi på SFM vill passa på att skicka en sommarhälsning till er och tacka alla som bidrar med era kunskaper och er tid såväl i våra arbetsgrupper som på annat sätt, samt önska er en riktigt bra och förhoppningsvis varm och solig sommar.

Mvh,
Tove Hässler
971 Ska%cc%88rmavbild 2024 02 16 kl. 10.28.49
968 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 640x640transp
Välkommen nya medlemmar!

Vid vårt senaste styrelsemöte den 30 maj har styrelsen godkänt 24 nya medlemmar och två nya bolag. Vi är glada att få hälsa dem välkomna.

Det har gått ut ett introduktionsmejl till alla nya medlemmar om vår verksamhet där vi introducerar SFM:s hemsida och vilken information ni kan ta del av som kan underlätta i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta medlemsansvarig Åsa Humble.


Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och hälsar er varmt välkomna till SFM!
Retail Investment Strategy (RIS)

Både parlamentet och rådet har nått ett slutligt ställningstagande. Parlamentet fastslog mandat att gå in i trilogförhandling med RIS-rapporten den 23 april medan rådet nådde en överenskommelse om ett förhandlingsmandat den 12 juni 2024. Nästa steg är därmed att kommissionen, parlamentet och rådet inträder i trilog vilket bör ske efter att Belgien överlämnar ordförandeskapet till Ungern den 1 juli 2024.
 
Inställningen gällande tredjepartsersättning är att kommissionen föreslog ett partiellt provisionsförbud medan både parlamentet och rådet anser att intressekonflikter bör motverkas på annat sätt. Parlamentets förslag innebär en utveckling av nuvarande krav medan rådet föreslår en mer långtgående lösning i sin ambition att uppnå kundfokus genom att införa övergripande principer och ett så kallat ”inducement test”. Därtill är instanserna överens om att konceptet ”value for money” och ”best interest test” ska införas, även om utformningen skiljer sig åt i nuläget.
 
Kommissionen och parlamentet föreslår att ändringarna bör träda i kraft efter 12 månader med tillämplighet vid 18 månader. Rådet anser att ändringarna är så komplicerade att det krävs en längre implementeringstid, 30 månader med tillämplighet efter 36 månader.

-Det är glädjande att både parlamentet och rådet har valt att gå på SFM och Sveriges inställning när det gäller frågan om provisionsförbud. Sverige behöver en dynamisk och konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet som gynnar den enskilde men också samhället i stort, säger vd Tove Hässler.
 
983 Ska%cc%88rmavbild 2024 06 19 kl. 07.36.52 1x1
1x1
Stort engagemang i SFM:s årliga undersökning, grattis alla vinnare!

Det är nu sjätte året i rad som SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlemmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från dryga 800 försäkringsförmedlare och administratörer.


SFM gratulerar vinnarna 2024 som presenterades den 30 maj:
  • Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
  • Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
  • Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina Försäkringar
  • Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina Försäkringar
  • Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident
  • Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia
  • Bästa cyberförsäkring: QBE
Dessutom visar undersökningen att SEB (Liv) och Allianz (Sak) har förbättrat upplevelsen bland försäkringsförmedlare allra mest under det senaste året.

Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:
  • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt betyg som möjligt.
  • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är engagemang och att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.
Penningtvätt- AML- paketet

I juli 2021 föreslog som bekant EU-kommissionen ett nytt regelverkspaket inom penningtvättsområdet. Trilogen nådde överenskommelser mellan december 2023 och februari 2024 varefter parlamentet antog förslagen formellt i slutet av april 2024 och rådet i början av juni 2024. När AML-paketet publicerats i den officiella EU-tidningen kommer regelverken träda i kraft 20 dagar senare och ska börja tillämpas efter 36 månader. Förslag till reglering på nivå två håller på att tas fram av EBA.

Regelverken medför nya krav för distributörer inom livförsäkring och efter att de trätt i kraft har berörda aktörer tre år på sig att vidta åtgärder för att uppfylla de nya kraven. SFM kommer sammanställa relevanta ändringar, bevaka framtagandet av kompletterande reglering på nivå två och utvärdera vilket stöd som föreningen kan ge i samband med implementering av de nya kraven.
882 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 08 kl. 17.19.39
Stort tack till alla som deltog på SFM:s föreningsstämma

Det är med stor glädje vi välkomnade så många från branschen den 30 maj på Villa Källhagen. Det är ett viktigt tillfälle för branschen att mötas och diskutera aktuella frågor. Under dagen fick vi bland annat lyssna till Patrik Fältström från Netnod som berättade om den hotbild som präglar bland annat finansmarknaden med anledning av de oroliga tiderna. Kristof de Bremme från Marsh McLennan pratade om förutsättningar och utmaningar med att försäkra i Ukraina. Finansmarknadsminister Niklas Wykman berättade om det ekonomiska läget och aktuella finansmarknadsfrågor. Finansmarknadsministern pratade om vikten av en gemensam kapitalmarknad (Capital Markets Union) för att Europa fortfarande ska var starkt samt om RIS (Retail Investment Strategy) där Sverige länge drivit hårt mot att inte införa provisionsförbud. Dagen avslutades med en paneldebatt bestående av Glenn Nilsson Lovisastorm, Nils Schmidt KPMG, Sara Rindevall LF Fondliv, Linnéa Ecorcheville SEB och Johan Keding Max Matthiessen om branschens insikter och erfarenheter med utgångspunkt i bland annat vinsten i Högsta Förvaltningsdomstolen, RIS och ersättningsmodeller.


- SFM vill tacka alla som deltog i diskussioner om branschens utmaningar och möjligheter för en fortsatt konkurrenskraftig, kvalitativ och växande bransch inom försäkring och försäkringsförmedling. Det är tydligt att branschen har en betydande och avgörande roll på den finansiella marknaden, säger Tove Hässler vd SFM.
Vid föreningsstämman den 30 maj valdes SFM:s styrelse

Gunnar Hökmark - styrelseordförande
Glenn Nilsson - vice ordförande
Anders Bäckström - ledamot
Mats Andersson - ledamot
Ulrika Lilliehöök- ledamot
Peder Schauman - ledamot
Eva Pantzar - ledamot
Joakim Fick - ledamot
Mathias Öhman - ledamot
Medlemsbesök

Vi vill rikta ett stort tack till Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB i Gävle för att ni välkomnade oss och gav oss möjligheten att besöka er och lära oss mer om er verksamhet. Det var både lärorikt och inspirerande att höra mer om era erfarenheter och utmaningar inom förmedlarbranschen. Samtidigt var det en glädje för oss att kunna dela med oss av SFM:s fortsatta arbete för en kvalitativ förmedlarbransch.
979 Ska%cc%88rmavbild 2024 06 19 kl. 07.28.37
Stark utveckling av den förmedlade sakförsäkringsmarknaden

SFM har publicerat rapporten ”Förmedlad sakförsäkring i Sverige”. Denna rapport är den andra i sitt slag och framtagen av SFM med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.

Den förmedlade sakförsäkringsmarknaden estimeras ha uppgått till cirka 30 miljarder SEK i inbetalda premier under 2022 och växte med 9% mellan 2021 och 2022. Tillväxttakten visar på en stark utveckling avseende den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden.

Av rapporten framgår att försäkringsförmedlare skapar värde för kunder genom tillgängligheten till ett konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor.

Även i år är distributionskraften det viktigaste värdet som försäkringsförmedlare bidrar med till försäkringsbolagen, en ökning från 37% till 45%. Av årets undersökning framgår också att ett stort värde som försäkringsbolag och förmedlare upplever att kunder får genom att använda sig av en försäkringsförmedlare, är förmedlarens förståelse för kundbehovet och dess försäkringskompetens. Nytt för i år är att försäkringsbolag även ser förmedlarna mer och mer som en samarbetspartner och att förtroende och tillit är en viktig parameter i relationen försäkringsförmedlare och kund.

- SFM vill, med sin branschrapport om förmedlad sakförsäkring i Sverige, bidra till att höja kunskapen om försäkringsförmedlares värde hos intressenter och beslutsfattare och samtidigt bidra med information till marknaden om dess utveckling och trend samt utgöra en utgångspunkt för diskussion om branschens framtid, säger Tove Hässler, vd SFM.

Rapporten går att ta del av här >>> 
Remiss om ändring av FI-föreskrifter

En indexering av ansvarsförsäkringsbeloppet på ca 20 % har beslutats på EU-nivå genom ändringar i IDD. Ändringen träder i kraft den 9 oktober 2024. SFM har mottagit en remiss från Finansinspektionen om ändring av föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution i syfte att genomföra höjningen.

Värt att notera är att Finansinspektionen – utöver den obligatoriska höjningen från 1 300 380 euro till 1 564 610 euro per skada – även föreslår att motsvarande höjning ska genomföras i de delar där Sverige valt att gå längre än vad som anges i IDD. Förslaget innebär därmed att även den höjning som Finansinspektionen ”frivilligt” valt att införa, med utgångspunkt i antalet anställda hos en försäkringsdistributör, ska indexeras med 20 %. SFM avser att inkomma med ett remissvar innan utsatt deadline, 7 augusti 2024.
954 Ska%cc%88rmavbild 2023 10 23 kl. 10.38.04

FI:s enkät till livförmedlare

Finansinspektionen skickade den 15 maj ut en riktad enkät till er försäkringsförmedlare med tillstånd för förmedling av livförsäkring. Enkäten var obligatorisk och sista svarsdag var den 12 juni 2024.

Med anledning av enkäten har SFM haft nära kontakt och dialog med myndigheten. Mer information finns för er medlemmar att läsa i inloggat läge.

Nytt kontor

SFM har nu officiellt flyttat från Apelbergsgatan. Vårt nya kontor ligger på Birger Jarlsgatan 55 (samma lokaler som InsureSec), en central och tillgänglig plats som vi tror kommer att underlätta för både medarbetare och besökare. Vi hoppas att ni snart har möjlighet att komma förbi och säga hej!
InsureNet 28 nov 2024

Den 28 november slår vi upp dörrarna till InsureNet 2024. Intresseanmälan är öppen och vi är glada att intresset redan är stort. Dagen kommer innehålla aktuella ämnen såsom AI, digitalisering, tillväxt i branschen och aktuella regelverk.
 
Var säker på att inte missa detta tillfälle genom en intresseanmälan så får du inbjudan direkt när den går ut. Inom kort.

Intresseanmälan >>> 
 
Vi ser mycket fram emot denna branschdag.
985 Ska%cc%88rmavbild 2024 06 19 kl. 15.27.07 1x1
1x1
Kunskap gör skillnad!

Med kunskap blir vi trygga, modiga och kan lättare hjälpa andra. Det gäller oavsett vad vi lär oss. Är det en utbildning som verkligen gör skillnad, där du genom livsviktigt lärande blir en annans livförsäkring är det eHLR – Gå den idag och gör skillnad!
 
InsureEd har tecknat avtal med Nice to be alive för att möjliggöra en effektivare spridning av livsviktig hjärt- lungräddningskunskap. Utbildningen eHLR® har fått högsta betyg av användarna, är mycket pedagogiskt upplagd och baserad på HLR-rådets riktlinjer.
 
InsureEd önskar dig en varm och fin sommar.
953 Ska%cc%88rmavbild 2023 09 22 kl. 10.15.06
498 Sommar 640x640transp
Glad sommar och öppetider 
SFM kommer att ha sommarstängt v. 27-31. Vi på kansliet önskar er en fin sommar och ser fram emot att arbeta vidare med er och branschens frågor efter sommaren. Hälsningar Tove, Karolina, Emilie och Åsa

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150