STARTSIDA      |      GULDSTEGEN 2019  -  10 ÅR 10 PRISER      |     VINNARE 2019 
 GULDSTEGEN 2019 - OM GALAN     |     GULDSTEGEN 2019 - SPONSORER
 GULDSTEGEN 2018     |     OM GULDSTEGEN     |     KONTAKTA OSS

10 år - 10 priser

För att bli nominerad till Guldstegen ska:
- Företaget vara en god förebild och se hållbarhet som en självklarhet i sin verksamhet.
- Företagaren vara en god förebild/ambassadör för Timrå Kommun.
- Företaget/företagaren ska inte ha allvarliga betalningsanmärkningar
- Personen ska inte vara nyligen dömd för brott eller vara under utredning med misstanke om brott.
- Företaget/företagaren ska ha sitt säte i Timrå kommun eller bedriver en betydande verksamhet i Timrå kommun.

Nomineringen är nu stängd

Årets Företagare
Prisvärd Swedbank
Om priset:
Swedbank delar ut priset för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.

Kriterier – företagaren ska:
- Äga & Driva
Företagaren ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
- Ledare & Förebild
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
- Kreativitet & Innovation
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
- Lönsamhet & Tillväxt
Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
- Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.


Årets Antijante
Prisvärd Northcar
Om priset:
Northcar delar ut pris till en eller flera personer som vågar utmana, ta plats och vara förebilder och på det sättet bidrar till att inspirera andra. Nu skippar vi janten!

Kriterier – Anti Jante:
En anti jante ska våga agera utmanande och inspirerande och är därigenom en förebild för andra, Med mod och handlingskraft bidrar årets anti jante till ett positivt företagsklimat i Timrå.


Årets Startup
Prisvärd Bizmaker
Om priset:
BizMaker delar ut priset till en startup - ett företag i tidig fas med potential att göra en snabb tillväxtresa.

Årets startup är ett företag i tidig fas med potentialatt göra en snabb tillväxtresa på en marknad som ofta är global. Startups haren förmåga att ifrågasätta etablerade sanningar och formar sina nytänkandeaffärsmodeller kring framtidens kundbeteenden.

Urvals kriterier:
1. Nytänkande/Kunskapshöjd/Innovationshöjd
2. Skalbarhet/Marknadspotential (Vikt: 20%)
3. Lokal/Regional/Nationell/Nordisk/Europeisk/Global marknad (Poäng: 1,2,3,4,5,6)
4. Hållbarhet
5. Sannolikhet att lyckas
6. Teamet
7. Åstadkommationsförmåga


Årets Besöksnäring
Prisvärd Destination Sundsvall
Om priset:
Destination Sundsvall delar ut priset för att premiera insatser inom besöksnäringen. Priset går till en företagare, företag eller förening som sätter Timrås besöksnäring i fokus och bidrar till nöjda besökare.

Kriterier – företagaren ska:
Med besöksnäring avses en näring som bidrar till turistisk konsumtion. Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher, som inkluderar hotell, restaurang, transporter, handel, kultur och sport samt inkluderar tillfälliga evenemang och återkommande event. En näring kan vara ideellt såväl som förenings- som företagsdrivet. Inom besöksnäring handlar det om att attrahera besökare, både utifrån och från vår egen kommun.
  • Verksamheten ska ha tillväxtpotential och bidra till att besökare får en positiv bild av Timrå kommun.
  • Verksamhetens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och ha goda entreprenörsegenskaper.
  • Verksamheten samverkar med andra näringar och aktörer i Timrå kommun

Årets Tillväxtföretag
Prisvärd Nordea

Om priset:
Nordea delar ut priset till ett företag eller företagare som kännetecknas av vilja och förmåga att växa och expandera företaget/företagen.

Kriterier – företagaren ska:
Företaget/företagaren kännetecknas viljan att växa och expandera sitt/sina företag.

Företaget/företagen (koncernen) har ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och verksamheten präglas av framåtsträvande och expansion.

Tillväxten bör i största möjliga mån skett organiskt. Omsättningen förväntas överstiga minst 10Mkr och uppnå minst 10 anställda det året företaget nomineras till priset.

Verksamheten präglas av sunda finanser


Årets Hållbarhets- och mångfaldspris
Prisvärd SCA

Om priset:
SCA delar ut priset till ett företaget/företagare som kännetecknas av sina aktiva
insatser för ökad hållbarhet och mångfald i näringslivet

Kriterier – företagaren ska:
Företaget/företagaren kännetecknas av sina aktiva insatser för ökad hållbarhet och
mångfald i näringslivet. Att utveckla kvinnors företagsamhet och att verka för att integrera
nyanlända och minska utanförskapet i arbetslivet är av särskild vikt.
Hållbarhet handlar om att skapa balans mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven.
Priset kan delas ut till såväl företag, företagsledare och enskild medarbetare vid företaget så väl som till privatpersoner och föreningar/organisationer med verksamhet i Timrå kommun. Särskild vikt läggs vid arbetet med att inspirera andra och att vara en förebild.


Årets Nyföretagare/Rookie
Prisvärd Företagarna Timrå
Om priset:
Företagarna Timrå delar ut priset till ett nystartat företag där affärsidén bedöms som utvecklingsbar och entreprenören bedöms besitta goda entreprenörsegenskaper

Kriterier – Årets unga löfte:
Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar och företagaren bedöms besitta goda entreprenörsegenskaper. Bolaget skall vara högst tre år från bildandet.


Årets Unga löfte
Prisvärd Rinkside Club
Om priset:
Rinkside Club delar ut pris till en eller flera personer som med kreativitet och entreprenörskap visar vilja och lust att driva verksamhet.

Kriterier – Årets unga löfte:
Årets Unga Löfte är en kategori med syfte att lyfta ungas lust och kreativitet för entreprenörskap/ ledarskap. Nominerade söks bland Sommarlovsentreprenörer, UF-Företagare och övriga unga som visar vilja och lust att driva verksamhet.

Företagaren/entreprenören får vara högst 20år och verksamheten utgår i huvudsak från Timrå kommun. Företagaren ska visa på stor drivkraft och ett engagerat entreprenörskap.


Årets Unga företagare
Prisvärd Timråbo
Om priset:
Timråbo delar ut priset för att synliggöra unga företagare (under 30 år) som är förebilder och under året har utfört en prestation utöver det vanliga.

Kriterier – Årets unga företagaren ska:
- Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.
- Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.
- Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.
Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.
- Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.


Årets Hedersomnämnande
Prisvärd Timrå kommun
Om priset:
Timrå kommun delar ut priset till en/flera person/er eller ett företag som sprider den goda bilden av Timrå, är ett föredöme och en god ambassadör.

Kriterier – företagaren ska:
- Personen/företaget en förebild som sprider den goda bilden av Timrå kommun
- Personen/företaget har gjort något extra för näringslivet/medborgarna i Timrå kommun.

Utses av kommunstyrelsens ordförande och Näringslivschefen i Timrå kommun