Byggstart av lagerhall i Västra hamnen, stora ökningar av terminalvolymerna, vi söker en speditör och mer kan du läsa om i vårt nyhetsbrev.
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Lastning av bigbags
Byggstart av lagerhall i Västra hamnen
640x640transp Översiktsbild av Västra hamnen
Nu i månadsskiftet september - oktober tas det första spadtaget för bygget av en ny lagerhall i Västra hamnen. Hallen byggs med syftet att lagerhålla pellets för Göteborg Energi. Pelletsen kommer att ankomma till oss med fartyg och initialt kommer årsvolymen över kaj att ligga på 45 - 60 000 ton, för att sedan öka till omkring 90 000 ton per år.

Avtalets längd är 5 år med option om ytterligare 3 år och intentionen är att hallen därefter skall flyttas till en ny yta på, eller i närheten av, nuvarande bergtäkt.

Vi ser fram emot att följa byggprocessen av lagerhallen, som beräknas att stå färdig i slutet av februari 2022. Hallgruppen är totalentreprenör och MEXL är byggledare och kvalitetsansvariga för projektet.
Stora ökningar av terminalvolymerna i Uddevalla hamn
640x640transp Flytt av container i hamnområdet
Världshandeln är för närvarande inne i ett oroligt skede. Pandemin och stoppet i Suezkanalen i somras har bidragit till förändringar i containervolymerna runt om i världen. Det har inneburit att bland annat sjöfrakterna ökat markant. 

Hos oss har vi i samband med detta märkt en stor ökning av volymerna i vår terminalverksamhet. Den baseras huvudsakligen på lagring och stuffning av containers och har under året haft en ökning med uppemot 30 procent. Vi har, trots ofta kort varsel, kunnat fylla de behov och krav som våra kunder har ställt under den här tiden. 

Med vårt geografiska läge, 70 kilometer norr om Skandinaviens största containerhamn i Göteborg, är vi ett attraktivt komplement för den här typen av service.
Speditör sökes till vår marknadsavdelning

Vi söker dig som vill arbeta som speditör hos Uddevalla Hamnterminal. I rollen svarar du, som en av fem speditörer, för olika typer av speditionsuppdrag där du är med och skapar lösningar för effektiv hantering av våra kunders gods. Det handlar om koordinering för distribution och lagerhållning men också ansvar för tullärenden och nödvändig tranportdokumentation. 

Du har eget ansvar för ett antal kunder som har godsflöden via Uddevalla. Det innebär både export och import för fartygsrelaterat gods men även rena terminaluppdrag. I rollen har du daglig kontakt med kunder, samarbetspartners och många interna kontakter i bolaget.
Läs mer om tjänsten och ansök på vår webbplats
Vi välkomnar vår nya resursplanerare Christian Magnusson
640x640transp Christian Magnusson, resursplanerare
I augusti började vår nyanställda resursplanerare Christian Magnusson att arbeta hos oss. Han tar över efter våra personalmän som nu går i pension och tjänsten i samband med det omvandlats till en tjänstemannaanställning. Christian är därmed det nya ansiktet utåt mot vår stuverikår, med både tillsvidare- och extraanställda.

Vår resursplanerare svarar för att löpande planera personal- och maskinresurser till hamnens stuveri- och terminalverksamhet och ser till att rätt personer finns på rätt plats i rätt tid. Det kan handla om att till exempel sätta samman personalgäng för att lossa eller lasta fartyg eller tillsätta resurser för mottagning av gods som kommer via järnväg eller lastbil.

Christian har tidigare arbetat på ICA:s centrallager i Kungälv i mer än 20 år och har där närmast haft en tjänst som operativ flödesoptimerare. Vilket är ett arbete som till stora delar påminner om tjänsten som resursplanerare hos oss. Christian själv säger att han ser fram emot att lära sig nytt, att lära känna alla sina nya arbetskamrater och vara med på företagets fortsatta digitala resa.

Med sin bakgrund och erfarenhet kommer Christian bli en tillgång i vår verksamhet och vi välkomnar honom som ny medarbetare hos oss.
Kontakta Christian
Samarbeten för att bidra till utvecklingen av grönare hamnar

I samarbete med Uddevalla kommun deltar vi som projektpartner i två projekt, Ports SoHy och Nemo, som båda inriktar sig på att hitta lösningar för att minska utsläpp i hamnområden. 

Syftet med projektet Nemo (Nollemissionsområden med hamn och industri) är att visa hur energikrävande verksamhet kan drivas utan emissioner. Detta genom att producera förnybar el och värme, samt lagra överskottsenergin lokalt. Syftet med projektet Port SoHy är att etablera samarbeten för att möjliggöra utveckling av nya energilösningar, säkerställa tillgång till grön elkraft och minska utsläpp inom hamnområden och till sjöss. Projektet är ett samarbete över gränserna mellan Sverige och Norge.
 
Nemo finansieras av Energimyndigheten och Port Sohy av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom Interreg, som är särskilt inriktade på samarbeten över nationsgränser. RISE är projektägare för båda projekten.
Vi satsar på underhåll och förbättring
640x640transp Linskivebyte på kran 32
Vi satsar mycket på underhåll och förbättringar hos oss just nu. Nya resurser i form av personal och underhållssystemet Idus, som infördes under föregående år, har hjälpt oss att prioritera och strukturera upp det förebyggande arbetet. Detta bidrar till att vi ökar vår driftsäkerhet och förbättrar vår arbetsmiljö långsiktigt.

Under sommaren har vi bland annat rustat upp järnvägen, med tre nya växlar och 450 nya slipers. Porten vid infarten till Sörvik har vi bytt ut och uppgraderat till en säkrare variant.

Kran 32 har vi rustat upp med nya linhjul och vajrar för att den skall fungera smidigt och driftsäkert framöver. I våra magasin, på Skeppsholmspiren och Sörvik, har vi bytt ut armaturerna för att få en mer energisnål och effektiv belysning.

Sist men inte minst så håller vi på att installera nytt ventilationssystem och nya fönster på vår kontorsbyggnad och verkstad, vilket kommer bidra till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.
Fin återhämtning i vårt tertialbokslut


Efter att vi har summerat årets första åtta månader i andra tertialbokslutet uppgår vårt resultat till +3,9 miljoner, vilket är en bra bit över periodens budgeterade resultat på 1 miljon. Det betyder att vi, efter den något svagare inledningen på året, inte bara har hämtat oss utan också ökat mer än beräknat under sommaren som gått. 

För helårsresultatet före bokslutsdispositioner och skatt ligger vår prognos på samma resultat som för tertialet, delvis 3,9 miljoner kronor totalt.
640x640transp Jacob Engholm
Vart är vi på väg?
När samhället nu börjar öppna upp är det säkert många av oss som har frågor och funderingar kring hur den period vi har gått igenom, kommer påverka hur det blir framöver. Är det slut på hemarbete nu? Hur hälsar man? Många frågetecken kring ekonomi och dessutom har vi valår runt hörnet.

De senaste veckorna har vi försiktigt börjat öppna upp hos oss, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer, och kunder och leverantörer kan åter komma på besök. På kort tid har jag haft fler fysiska möten än under hela det gångna året. Med dessa möten kommer idéer och frågor fram på ett helt annat sätt än vad det gör under ett Teams-möte. Det är kul, det händer grejer och det känns som att vi nu äntligen är på gång igen. Samtidigt har det hänt massor under tiden med Corona som har fungerar precis som vanligt, fartyg kommer och går, last går in och går ut, underhåll och renoveringar pågår och alla har jobbat på, på ett helt fantastiskt sätt.

Med en volym, för perioden januari till augusti, strax under budget på 650 000 ton och med ett resultat på 3,9 miljoner kronor är vi positiva om att nå det prognostiserade resultatet för helåret 2021. När vi börjar lägga pusslet för nästa år ser jag positivt på volymutvecklingen, där nya kunder och volymer ger oss belöning i form av tillväxt. För projektlaster i form av vindkraftverk med mera så ser det bra ut för 2022, med de flesta ytor redan fulltecknade.

Som ett resultat av detta ser vi nu att förstärkning behövs, både på vår speditions- och stuveriavdelning, för att kunna möta upp i servicegrad. Vi ser fram emot att få välkomna fler nya kollegor till oss.

Så vart är vi då på väg? Ja, det får framtiden utvisa men jag är positiv om att vi har en spännande resa framför oss.

Jacob Engholm, Marknadschef


Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn