Erasmus+ New Programme Period 2021-2027 Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2021 | April | Erasmus+ New Programme Period 2021-2027
3808 Erasmusplus logotyp
Inkluderande, hållbart och digitaliserat
Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskickligheter – och därmed höja kvaliteten i undervisningen och lärandet.

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det blir lättare att delta i programmet så att nya aktörer, små organisationer och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter.

Ett annat mål är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras klimatvänliga sätt att resa. Genom Erasmus+ kan man också öka medvetenheten om miljö och klimat. Projekt med miljö- och klimattema prioriteras redan nu i vissa projekttyper.

Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Läs mer på UHR:s webbplats

Inclusive, sustainable and digitalised
The main aim of Erasmus+ mobility programmes in higher education is to increase competence, skills and professional expertise – and thereby raise the quality of teaching and learning.

One of the Erasmus+ prioritised goals is to be more inclusive. It is to be easier to participate in the programme so that new actors, small organisations and individuals who would otherwise not participate can benefit from the programme’s opportunities.

Another goal is to reduce climate impact. Climate-friendly travel choices are prioritised, for example. Through Erasmus+ it is also possible to raise awareness about the environment and climate. Projects with environmental and climate themes are already prioritised in certain types of project.

A third goal is to utilise the possibilities offered by digitalisation to a greater extent in international cooperation. In parallel with physical mobility, virtual learning is being introduced to complement the periods abroad.

Read more on the UHR website (in Swedish)
Möjliga aktiviteter och projekt i utlysningen 2021
Inom utbildningsdelen i Erasmus+ finns det tre olika områden:
 • Mobilitet – Kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal, studier och praktik för studenter (Key Action 1, KA1, ej utomeuropeisk mobilitet i utlysningen 2021).
 • Partnerskap för samarbete – Partnerskap och utvecklingsprojekt mellan lärosäten, utbild-ningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, företag med flera (Key Action 2, KA2, ej kapacitetsutvecklingsprojekt i utlysningen 2021).
 • Stöd för policyförändring – Olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (Key Action 3, KA3).
Possible activities and projects in the call 2021
In the education section of Erasmus+ there are three different areas:
 • Mobility – Skills development, continuing professional development and exchange of experiences for staff, studies and work place-ments for students (Key Action 1, KA1, no International Credit Mobility projects in call 2021).
 • Partnerships for cooperation – Partnerships and development projects between higher education institutions, education organisations, grass roots organisations, companies and others (Key Action 2, KA2, no Capacity Building projects in call 2021).
 • Support for policy development – Various tools, methods and ways of working for strategic development at the European policy level (Key Action 3, KA3).
KA1 – Erasmus+ mobilitet
Blandad mobilitet för individer
 • Fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombinerad med en virtuell komponent (digitalt före, under eller efter den fysiska mobiliteten).
 • Även den virtuella delen måste vara organiserad med tydliga lärandemål och resultat.
 • Hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS.
Blandat intensivprogram (BIP)
 • Gruppmobilitet för studenter och/eller lärare/övrig personal.
 • Kortare kurs/aktivitet som inkluderar:
  • Gemensam fysisk mobilitet 5-30 dagar.
  • Gemensam virtuell komponent.
 • Minst 3 ECTS (för studenter).
 • Minst 15 deltagare.
 • Minst 2 olika lärosäten (med en Erasmus+ Charter for Higher Education) från 2 olika programländer.
Kort doktorandmobilitet
 • Fysisk mobilitet som student: minst 5 dagar.
 • Fysisk mobilitet som anställd: minst 2 dagar.
Grönt Erasmus+
En grön tanke genomsyrar alla aktiviteter. Miljövänliga resor premieras (tåg, båt, buss) och bidrag utgår:
 • Mobilitet utan resebidrag: föreslagen schablon 50 euro.
 • Mobilitet med resebidrag: föreslagen schablon 30-80 euro (avståndsberoende).
 • Upp till 4 extra resdagar.
Läs mer om europeisk mobilitet på utbyten.se

Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Kontakt vid LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).
KA1 – Erasmus+ mobility
Blended mobility for individuals
 • Physical mobility (5-30 days) combined with a virtual component (digital before, during or after the physical mobility).
 • The virtual component must also be organised with clear learning outcomes and results.
 • The entire mobility must correspond to at least 3 credits.
Blended intensive programme (BIP)
 • Group mobility for students and/or teaching staff/other staff.
 • Short courses/activities that include:
  • Joint physical mobility 5-30 days.
  • Joint virtual component.
 • At least 3 credits (for students).
 • At least 15 participants.
 • At least 2 different higher education institutions (with one Erasmus+ Charter for Higher Education) from 2 different programme countries.
Short doctoral student mobility
 • Physical mobility as student: at least 5 days.
 • Physical mobility as employee: at least 2 days.
Green Erasmus+
Green thinking permeates all activities. Eco-friendly travel is encouraged (train, ferry, bus) and grants are paid:
 • Mobility without travel grant: proposed standard payment EUR 50.
 • Mobility with travel grant: proposed standard payment EUR 30-80 (depending on distance).
 • Up to 4 extra travel days.
Read more about European mobility at utbyten.se (in Swedish)

Read more on the EU Commission website

Contact at LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).
KA2 – Partnerskap för samarbete
Samarbetspartnerskap 
(vidareutveckling av Strategiska partnerskap)

Vad innebär programmet?
Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att öka kvaliteten på den högre utbildningen, stärka nätverken och samarbetet genom att dela idéer och utveckla nya metoder. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Läs mer om programmet på Medarbetarwebben

Kontakt vid LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).

Innovationsallianser 
(tidigare Kunskapsallianser)
 • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises.
 • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the “Blueprint”).
Vad innebär programmet?
Inom programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Programmet syftar till att öka tillhandahållandet av nya färdigheter och att ta itu med missmatchande färdigheter genom att utforma och skapa nya läroplaner för högre utbildning och yrkesutbildning (VET), som också stimulerar till entreprenörskap inom den Europeiska unionen.

Läs mer om programmet på Medarbetarwebben

Kontakt vid LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).

Gemensamma masterprogram

Vad innebär programmet?
Det nya Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består av två programdelar:
 • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram (NYTT!).
 • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) som är en fortsättning på nuvarande EMJMD.
Läs mer om programmet på Medarbetarwebben

Kontakt vid LU: Kristina Miolin (kristina.miolin@er.lu.se).
KA2 – Partnerships for cooperation
Partnerships for Cooperation 
(a further development of Strategic Partnerships)

What does the programme entail?
The programme provides support for cooperation with organisations in other European countries concerning different ways to raise quality in higher education, strengthen networks and cooperation by sharing ideas and developing new methods. The aim is to improve the quality of education.

Read more about the programme on the Staff Pages

Contact at LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).

Alliances for Innovation 
(formerly Knowledge Alliances)
 • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises.
 • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the "Blueprint").
What does the programme entail?
Within the programme, actors within higher education and the business sector can apply for grants to strengthen Europe’s innovation capacity and promote innovation in higher education, companies and the socio-economic environment in general.

The programme aims to boost the provision of new skills and address skill mismatches by designing and creating new curricula for higher education and vocational education and training (VET) that also stimulate entrepreneurship in the European Union.

Read more about the programme on the Staff Pages

Contact at LU: Christina Grossmann (christina.grossmann@er.lu.se).

Joint Master’s programmes

What does the programme entail?
The new Erasmus Mundus programme for joint Master’s programmes consists of two programme components:
 • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM), which aims to support higher education institutions that plan to develop a new joint Master’s programme (NEW!).
 • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM), which is a continuation of the current EMJMD.
Read more about the programme on the Staff Pages

Contact at LU: Kristina Miolin (kristina.miolin@er.lu.se).
KA3 – Stöd för policyförändring
Jean Monnet

Vad innebär programmet?
Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen. Aktiviteterna ska rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU.

Läs mer om programmet på Medarbetarwebben

Kontakt vid LU: Petra Moser-Nørgaard (petra.moser-norgaard@er.lu.se).
KA3 – Support for policy development
Jean Monnet

What does the programme entail?
Jean Monnet aims to improve the quality of teaching and research in the area of EU studies worldwide. The activities are to provide students and young professionals with knowledge about the EU and stimulate teaching and research about the EU.

Read more about the programme on the Staff Pages

Contact at LU: Petra Moser-Nørgaard (petra.moser-norgaard@er.lu.se).
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet om Erasmus+ skickas ut för att informera om den nya programperioden (2021-2027) och dess möjligheter.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter on Erasmus+ is sent out to inform about the new programme period (2021-2027) and its possibilities.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link