Call for applications - Seed money for course and programme development, Call for proposals - Universität Hamburg, Erasmus+ Programme 2023, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2022 | 24 november – 24 November
I nyhetsbrevet:
 • Utlysning - stimulansmedel för kurs- och programutveckling
 • Utlysning av medel - Universität Hamburg
 • Erasmus+ programmet 2023
 • Erasmus+ programmets internationella dimension
 • Fokus Latinamerika och Karibien - Erasmus+ programmet
 • Fokus Afrika söder om Sahara - Erasmus+ programmet
 • Digitalt ansökningsseminarium för Erasmus+ kapacitetsbyggnadsprojekt
 • Informationsmöte om Erasmus+
 • Digitalt ansökningsseminarium för Erasmus+ partnerskap
 • Upcoming EUGLOH events
 • Fostering sustainable cooperation between the Baltic Sea region and Ukraine
 • Fulbrightstipendier för forskning och/eller föreläsning i USA 2023–24
 • Utlysning - Stipendier för lärar- och personalmobilitet i Sydafrika
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • Kriget i Ukraina – information för medarbetare
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Call for applications - Seed money for course and programme development
 • Call for proposals - Universität Hamburg
 • Erasmus+ Programme 2023
 • The international dimension of the Erasmus+ programme
 • Focus Latin America and the Caribbean - the Erasmus+ programme
 • Focus on Sub-Saharan Africa - the Erasmus+ programme
 • Digital application seminar on Erasmus+ Capacity Building projects
 • Information meeting on Erasmus+
 • Digital application seminar for Erasmus+ Cooperation partnerships
 • Upcoming EUGLOH events
 • Fostering sustainable cooperation between the Baltic Sea region and Ukraine
 • Fulbright scholarships for research and/or lecture in the United States 2023-24
 • Call for applications - Scholarships for teaching/staff training in South Africa
 • International opportunities for doctoral students
 • The war in Ukraine – information for staff
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
Utlysning – Stimulansmedel för kurs- och programutveckling
Nu finns det medel att söka för lärare som vill utveckla nya kurser och program i samarbete med kollegor vid ett EUGLOH-universitet. I programutvecklingen kan även andra universitet ingå. Kurser och program inom alla ämnesområden välkomnas.  

Sista ansökningsdag är 1 februari 2023.

Mer information och länk till ansökan hittar du på Medarbetarwebben
Call for applications – Seed money for course and programme development
Teachers that want to develop new courses or programmes with EUGLOH partners can apply for seed money. For programme development other universities can also be included. Courses and programmes in all subject areas are welcome.

The deadline for applications is 1 February 2023.

More information and link to application is available on the Staff Pages
Utlysning av medel – Universität Hamburg
Lunds universitet och Universität Hamburg har under de senaste åren haft ett nära samarbete och har kommit överens om att stödja lovande forsknings- och utbildningsprojekt med fröpengar som ska stimulera till samarbeten som gagnar båda lärosätena.

Forskare/lärare har härmed möjlighet att söka medel upp till 20 000 euro.

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023.

Mer information och ansökningsformulär hittar du på Medarbetarwebben

Eventuella frågor besvaras av petra.moser-norgaard@er.lu.se
Call for proposals – Universität Hamburg
Lund University and Universität Hamburg have been working closely together in the past years and have agreed to support promising collaborative initiatives within research and education with pump-priming to stimulate collaboration activities which are to the advantage of both universities.

Researchers/lecturers are invited to apply for funding up to a maximum of EUR 20,000.

Application deadline: 15 February 2023.

More information and the application form can be found on the Staff Pages

For questions, please contact petra.moser-norgaard@er.lu.se
Erasmus+ programmet 2023
Ladda ner programguiden på EU-kommissionens webbplats
Erasmus+ Programme 2023
Download your copy of the Programme Guide on the EU Commission website
Erasmus+ programmets internationella dimension
Välkommen till en grundläggande presentation av Erasmus+programmets internationella dimension, inklusive hur länder utanför EU och EES kan involveras i olika projekttyper.

European Education and Culture Executive Agency (EACEA) anordnar ett digitalt informationsmöte den 25 november kl 10.00-12.30.

Sista anmälningsdag är den 25 november kl. 9.00.

Länk till information och anmälan 
The international dimension of the Erasmus+ programme
Welcome to an introduction to the international dimension of the Erasmus+ programme, including how countries outside the EU and EEA can be involved in various project types.

The European Education and Culture Executive Agency (EACEA) is organising a digital information meeting on 25 November at 10:00-12:30.

The deadline for registration is 25 November at 9:00.

Link to information and registration 
Fokus Latinamerika och Karibien – Erasmus+ programmet
Välkommen till ett digitalt informationsmöte om Erasmus+-programmets internationella dimension med fokus på Latinamerika och Karibien. Under mötet presenterar European Education and Culture Executive Agency (EACEA) finansieringsmöjligheter inom Erasmus+-programmet som kan användas för att stärka samarbetet med Latinamerika och Karibien.

Mötet äger rum den 29 november kl. 15.00-17.00.

Sista anmälningsdag är den 29 november kl. 9.00.

Länk till information och anmälan 
Focus Latin America and the Caribbean – the Erasmus+ programme
Welcome to a digital information meeting about the international dimension of the Erasmus+ programme with a focus on Latin America and the Caribbean. During the meeting, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) will present funding opportunities that can be used to strengthen cooperation with Latin America and the Caribbean.

The meeting will take place on 29 November at 15:00-17:00.

The deadline for registration is 29 November at 9:00.

Link to information and registration 
Fokus Afrika söder om Sahara – Erasmus+ programmet
Välkommen till ett digitalt informationsmöte om Erasmus+-programmets internationella dimension med fokus på Afrika söder om Sahara. Under mötet presenterar European Education and Culture Executive Agency (EACEA) finansieringsmöjligheter inom Erasmus+-programmet som kan användas för att stärka samarbetet med Afrika söder om Sahara med särskilt fokus på kapacitetsbyggnadsprojekt och Jean Monnet.

Mötet äger rum den 1 december kl. 10.00-12.00.

Sista anmälningsdag är den 25 november kl. 23.00.

Länk till information och anmälan 
Focus on Sub-Saharan Africa – the Erasmus+ programme
Welcome to a digital information meeting about the international dimension of the Erasmus+ programme with a focus on Sub-Saharan Africa. During the meeting, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) will present funding opportunities that can be used to strengthen cooperation with Sub-Saharan Africa, in particular Capacity Building in the Higher Education and the Jean Monnet Actions.

The meeting will take place on 1 December at 10:00-12:00.

The deadline for registration is 25 November at 23:00.

Link to information and registration 
Digitalt ansöknings-seminarium för Erasmus+ kapacitetsbyggnadsprojekt
Välkommen till ett digitalt informationsmöte där du får veta mer om möjligheterna att söka Erasmus+ kapacitetsbyggnadsprojekt. Programtypen stödjer internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer verksamma inom högre utbildning.

Det digitala seminariet anordnas av European Education and Culture Executive Agency (EACEA) och äger rum den 9 december kl 10.00-12.30.

Sista anmälningsdag är den 9 december kl. 9.00.

Länk till information och anmälan 
Digital application seminar on Erasmus+ Capacity Building projects
Welcome to a digital seminar where you will learn more about the opportunities within the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Action. The CBHE action supports international cooperation projects based on multilateral partnerships between organisations active in the field of higher education.

The seminar which is organised by the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) takes place on 9 December at 10:00-12:30.

The deadline for registration is 9 December at 9:00

Link to information and registration 
Informationsmöte om Erasmus+
Välkommen till en grundläggande presentation av vad Erasmus+ är och vilka möjligheter som ryms inom programmet som ett första steg till ett internationellt samarbete. Mötet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som vill ha en introduktion till Erasmus+ programmet.

Universitets- och högskolerådet anordnar ett digitalt informationsmöte den 6 december kl 13.00-14.30.

Sista anmälningsdag är den 4 december.

Länk till information och anmälan 
Information meeting on Erasmus+
Welcome to an introduction to Erasmus+ and the opportunities available within the programme as a first step towards international collaboration. The meeting is free of charge and is aimed at those who want an introduction to the Erasmus+ programme.

The Swedish Council for Higher Education hosts a digital information meeting (in Swedish) on 6 December from 13:00 to 14:30.

The deadline for registration is 4 December.

Link to information and registration 
Digitalt ansöknings-seminarium för Erasmus+ partnerskap
Välkommen till ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som du kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang, möten, konferenser och lärandeaktiviteter.

Det digitala seminariet äger rum den 15 december kl 09.00-12.00 och är kostnadsfritt.
 
Sista anmälningsdag är den 12 december.

Länk till information och anmälan 
Digital application seminar for Erasmus+ Cooperation partnerships
Welcome to a seminar where you will learn more about the opportunities within Erasmus+ Cooperation partnerships and Small-scale partnerships.

Activities for which you can apply for funding include planning/administration, networking events, meetings, conferences and learning activities.

The digital seminar (in Swedish) takes place on 15 December from 09:00 to 12:00 and is free of charge.

The deadline for registration is 12 December.

Link to information and registration 
Upcoming EUGLOH events
EUGLOH Digital Forms of Visual Communication Workshop Series

Date: 08 Dec 2022 — 09 Dec 2022 CET
Location: Online
Target group: Students and staff of the EUGLOH universities including new partners
Host: University of Szeged
Registration deadline: 30 Nov 2022 12:00

More information on the EUGLOH website


The use of law in entrepreneurship: obstacle or opportunities?

Date: 13 Dec 2022 17:00 — 18:00 CET
Location: Online
Target group: Students and staff of the EUGLOH universities including new partners
Host: Université Paris-Saclay
Registration deadline: 12 Dec 2022 12:00

More information on the EUGLOH website
Fostering sustainable cooperation between the Baltic Sea region and Ukraine
Invitation to an online conference 8 December 2022 at 09:30-12:00 (CET).
 
This conference will introduce how the format of macro-regional strategies, such as the EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR), can foster cooperation with Ukraine.

Read more and register for the conference – registration closes on 6 December
Fulbrightstipendier för forskning och/eller föreläsning i USA 2023–24
Fulbright Sweden utlyser härmed stipendier till disputerade svenska forskare och universitetslektorer för forskning och/eller föreläsning vid amerikanska universitet för läsåret 2023/2024.  

Sista ansökningsdag är 9 januari 2023.

Läs mer om Fulbright Sweden och stipendieprogrammet på webbplatsen

Kontakta Fulbright Sweden om du har frågor
Fulbright scholarships for research and/or lecture in the United States 2023-24
Fulbright Sweden hereby announces scholarships for Swedish researchers and university lecturers with a doctoral degree for research and/or lecture at American universities for the academic year 2023/2024.

The deadline for application is 9 January 2023.

Read more about Fulbright Sweden and the scholarship programme on the website

Contact Fulbright Sweden if you have any questions
4888 Banner220517
Utlysning – Stipendier för lärar- och personalmobilitet
 • Stellenbosch University
 • University of Pretoria
 • University of Cape Town
Sista ansökningsdag: 1 december 2022.

Lärare, forskare och doktorander är välkomna att ansöka om ett ICM-mobilitetsbidrag för att besöka ett universitet i Sydafrika och/eller bjuda in en gästlärare. Ansökningar om mobilitetsbidrag med alla syd-afrikanska universitet är välkomna, men mobiliteter med Stellenbosch University, University of Pretoria och University of Cape Town kommer att prioriteras.

Länk till utlysningen

Vistelsen måste omfatta 5 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar (enbart för lärare). Stipendiet omfattar 180 euro per dag och ett rese-bidrag på 1 500 euro. Medlen betalas ut till den LU-anställda/doktorandens avdelning/institution efter inkomna slutdokument. För inresande personal utbetalas bidraget direkt till gästläraren.

Den sökande ska
 • vara anställd vid LU (minst 50 %) eller har en stipendiefinansierad heltidstjänst,
 • ha etablerade kontakter vid värduniversitetet,
 • vara på mobilitet i fem dagar (måndag till fredag) – längre mobiliteter kan beviljas i undantagsfall,
 • lämna in ansökan på uppdrag av besökande lärare/personal.
Mobiliteten kan äga rum mellan mars och juli 2023. Sista mobilitetsdag är 31 juli 2023.

Fyll i ansökan, skriv ut ansökan som PDF och signera dokumentet innan du skickar in ansökan. Den underskrivna ansökan skickas också som PDF till petra.moser-norgaard@er.lu.se

Frågor? Kontakta petra.moser-norgaard@er.lu.se 
Call for applications – Scholarships for teaching/staff training
 • Stellenbosch University
 • University of Pretoria
 • University of Cape Town
Application deadline: 1 December 2022.

Teaching staff, researchers and doctoral students can now apply for an ICM mobility grant to visit a university in South Africa and/or invite a visiting teacher/staff. Applications for mobility grants with any South African university are welcome, but mobilities with Stellenbosch University, University of Pretoria and University of Cape Town will be prioritised.

Link to application

Minimum duration 5 working days and minimum 8h teaching per week (only for teaching mobility). The Ersamus+ grant comprises a daily allowance of EUR 180 and EUR 1 500 as travel contribution which is paid to the home department of the LU employee/ doctoral candidate. For incoming staff, the grant will be paid directly to the visiting teacher.
 
To be eligible you
 • must be employed at Lund University (min 50 %) or hold a full-time position financed with a scholarship,
 • must have established contacts at the host university,
 • must be on the mobility for five days (Monday to Friday) – longer mobilities can be eligible in exceptional cases,
 • must submit the application on behalf of the visiting staff.
Mobilities can take place between March and July 2023. The mobility needs to finish before 31 July 2023.

Please fill in the application, print and sign the application as PDF before you submit it and send the document to petra.moser-norgaard@er.lu.se

For questions, please contact petra.moser-norgaard@er.lu.se  
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
Kriget i Ukraina
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
The war in Ukraine
Information for staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link