UHR's Internationalisation Day, Invitation to Nordic Centre 25th Anniversary, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2021 | 7 oktober – 7 October
I nyhetsbrevet:
 • Välkommen till UHR:s Internationaliseringsdag!
 • Inbjudan till Nordic Centre 25-årsjubileum
 • Webbinarier om nyheter inom Erasmus+ programmet 2021-2027
 • Erasmus+ webbinarier om centraliserade utomeuropeiska Erasmus+ program
 • Prenumerera på Int'l Desk Newsletter
 • UHR inspirationsdag
 • EUA webinar series: A new world?
 • Invitation: Neth-ER Webinar 
 • Strengthening the African knowledge society - virtual conference
 • The EU Day Lund 29 October 2021
 • Upcoming EUGLOH events
 • STINT – aktuella utlysningar
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • EAIE Webinars: for international educators
 • Coronaviruset – håll dig uppdaterad!
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Welcome to UHR's Internationalisation Day!
 • Invitation to Nordic Centre 25 Anniversary
 • Webinars on news in the Erasmus+ programme 2021-2027
 • Erasmus+ webinars on centralised Erasmus+ programmes with partners outside of the EU/EEA
 • Subscribe to the Int'l Desk Newsletter
 • UHR Inspiration Day
 • EUA webinar series: A new world?
 • Invitation: Neth-ER Webinar 
 • Strengthening the African knowledge society - virtual conference
 • The EU Day Lund 29 October 2021
 • Upcoming EUGLOH events
 • STINT - Current calls
 • International opportunities for doctoral students
 • EAIE Webinars: for international educators
 • Coronavirus – keep yourself updated
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
Välkommen till UHR:s Internationaliseringsdag 2021!
Årets tema är inkludering i internationalisering. Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Studier visar att det är en relativt homogen grupp studenter som deltar i internationell mobilitet. Inkludering av fler deltagare är även en viktig fråga inom ramen för det nya Erasmus+ programmet och kommer att ha stor betydelse för den kommande programperioden.

Årets konferens är kostnadsfri och arrangeras digitalt den 10 november.

Läs mer om konferensen och boka din plats på UHR:s webbplats
Welcome to UHR's Internationalisation Day 2021!
This year's theme is inclusion in internationalisation. How do we make internationalisation possible for more people? Studies show that it is a relatively homogeneous group of students who participate in international mobility. Inclusion of more participants is also an important issue within the framework of the new Erasmus+ programme and will be of great importance for the coming programme period.

This year's conference is free of charge and will be held digitally on 10 November.

Read more about the conference and book your place on UHR's website (in Swedish)

Inbjudan till Nordic Centre 25-årsjubileum 18-19 oktober
Sedan etableringen 1995 har Nordic Centre drivit samarbete mellan forskare och studenter i Kina och mer än 20 universitet i Norden. Nordic Centre ligger i Shanghai på Fudan University, ett av Kinas mest prestigefyllda universitet. Centret stödjer och utvecklar olika forsknings- och utbildningsaktiviteter, samt bedriver uppsökande verksamhet.

Fudan University ingår i Universitas 21, är ett av de kinesiska universitet som Lunds universitet sampublicerar mest med, och är det kinesiska universitet som Lunds universitet har det största studentutbytet med inom sju olika utbytesavtal, universitetsövergripande och på fakultetsnivå.

I jubileumsprogrammet ingår en jubileumsceremoni och tre vetenskapliga workshoppar.

Vänligen dela denna information med kollegor på din institution som kanske vill delta!

Sista anmälningsdag är den 14 oktober.

Jubileumsprogram och länk till registrering på centrets webbplats

Om Nordic Centre på Medarbetarwebben
Invitation to Nordic Centre 25th Anniversary 18-19 October
Since its establishment in 1995, the Nordic Centre has been giving impetus to collaboration between researchers and students in China and more than 20 universities in the Nordic countries. Located in Shanghai at Fudan University, one of China's most prestigious universities, the Nordic Centre continues to facilitate and develop diverse research and education activities, as well as an active outreach programme.

Fudan University is part of Universitas 21, is one of the Chinese universities with which Lund University co-publishes the most, and is the Chinese university with which Lund University has the largest student exchange within seven different exchange agreements, university-wide and at faculty level.

The Anniversary programme includes an anniversary ceremony and three scientific workshops.

Please share this information with colleagues at your institution who may want to attend!

Deadline to register is 14 October.

The Anniversary programme and link to the registration form on the Nordic Centre website

Nordic Centre on LU Staff Pages
Webbinarier om nyheter inom Erasmus+ programmet 2021-2027
Erasmus+ 2021–2027 erbjuder nya möjligheter för mobilitet och samarbete. Nyckelord under den nya programperioden är inkludering, hållbarhet och digitalisering.

I webbinariet den 26 oktober kl 12.15-13.00 kommer vi att fokusera på delarna:
 • Blandade intensivprogram
 • Kort doktorandmobilitet
 • Teacher academy
 • Blandad mobilitet – för studenter på alla nivåer, inklusive doktorand
Anmäl dig här

I webbinariet den 27 oktober kl 12.15-13.00 kommer vi att fokusera på Innovationsallianser.

Anmäl dig här
Webinars on news in the Erasmus+ programme 2021-2027
Erasmus+ 2021–2027 offers new possibilities for mobility and cooperation. Key words during the new programme period are inclusion, sustainability and digitalisation.

In webinar on 26 October at 12:15-13:00 we will focus on the parts:
 • Blended Intensive Programmes
 • Short mobility for PhD
 • Teacher academy
 • Blended mobility – for students at all levels, including PhD
Sign up here

In the webinar on 27 October at 12:15-13:00 we will focus on Alliances for Innovation.

Sign up here
Erasmus+ webbinarier om centraliserade utomeuro-peiska Erasmus+ program
UHR informerar om nyheter i programmen och lärosäten presenterar sina projekt och erfarenheter av att ansöka till och att delta i projekt:  
 
Delar av evenemangen kommer att hållas på engelska.
Erasmus+ webinars on centralised Erasmus+ programmes with partners outside of the EU/EEA
UHR informs about news in the programmes and higher education institutions present their projects and experiences of applying to and participating in projects:
Parts of the events will be in English.
Prenumerera på International Desk Newsletter
International Desk Newsletter vänder sig till nuvarande internationella studenter vid Lunds universitet. Nyhetsbrevet innehåller information om aktuella seminarier, evenemang och beskriver även svenska högtider och traditioner. Det går ut ca tre gånger per termin till registrerade internationella utbytes-, kandidat- och masterstudenter. Aktuella e-postlistor hämtas från Ladok. Du behöver alltså inte skicka vidare nyhetsbreven till dina studenter och inte heller sprida prenumerationslänken till studenter.

Vill du få nyhetsbreven i din inkorg?

Prenumerera på International Desk Newsletter
Subscribe to the International Desk Newsletter
The International Desk Newsletter is aimed at current international students in Lund. The Newsletter provides information about relevant and useful events and seminars and explaining Swedish holidays and traditions. Approximately three newsletters per semester is sent via email to registered international exchange, bachelor’s and master’s students. Current mailing lists are retrieved from Ladok. You do not need to forward the newsletters to your students or distribute the subscription link to students.
 
Would you like to receive the newsletters in your inbox?

Subscribe to the International Desk Newsletter
UHR inspirationsdag
Den 25 november arrangerar UHR en virtuell inspirationsdag om Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies och Praktikantprogrammet. Den specifika LP-sessionen ligger kl. 14.15–15.15. Under förmiddagsdelen får man bland annat ta del av aktuella utredningar och lyssna till Sidas Afrika- och Asienexperter som ger sin bild av nuläget i de länder de verkar i.

Länk till mer information och registrering på UHR:s webbplats

För de som är intresserade av att ansöka till LP är detta ett bra tillfälle att få veta mer om programmet och ansökningsförfarandet. Nästa utlysning till programdelen kallad LP partnerskap (dvs. medel för lärar- och studentutbyte) blir våren 2022.

Programdelen kallad LP planering (dvs. medel för kontaktresor) utlyses redan nu under oktober 2021. UHR har fått ökad budget för denna utlysning och kan bevilja hela 50 projekt.

Länk till ytterligare information på Medarbetarwebben
UHR Inspiration Day
On 25 November, The Swedish Council for Higher Education (UHR) will arrange a digital inspiration day about Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies and the Internship programme. The specific LP session will be held at 14:15 – 15:15. During the morning session, current reports will be presented and Sida's Africa and Asia experts will give their views on the current situation in the countries in which they operate.

Link to further information and registration on the UHR website

For those who are interested in applying to LP, this is a good opportunity to learn more about the programme and the application procedure. The next call for the programme part called LP Partnership (i.e., funding for teacher and student exchange) will be in the spring of 2022.

The programme part called LP Planning (i.e., funds for contact trips) is already announced with deadline in October 2021. UHR has received an increased budget for this call and can grant as many as 50 projects.

Link to further information on the Staff Pages
EUA webinar series: A new world?
The European University Association is pleased to invite you to its webinar series: "A new world? Universities in changing international relations".
 
The series of webinars will look at how geopolitics is changing and what this means for European policies and for universities. These events will serve to inform participants about European-level policy discussions as well as to provide an opportunity to discuss these issues in an online format.
 
Webinar I: A new world
Took place on 7 October
 
Webinar II: Transatlantic relations
3 November (16:00-17:00 CET)
 
Webinar III: Risk assessment for international partnerships
9 December (14:00-15:00 CET)
Invitation: Neth-ER Webinar Green & Internationalisation
“Promoting awareness and behavioural change among Erasmus+ participants”

14 October during the Erasmus+ days from 10:00 to 11:30 CET

Topics that will be addressed include:
 • The upcoming Council Recommendation on Education for Environmental Sustainability
 • The new European Sustainability Competence Framework
 • Connecting internationalisation and education for sustainable development
 • Ongoing Erasmus+ projects focussing on greening curricula in VET
Read more and register on the Neth-ER website
Strengthening the African knowledge society – Towards more sustainable African-European university partnerships
An ARUA and The Guild virtual conference

The virtual conference will take place on 22 November 2021 at 10:00-14:30 (CET)

Read more and register on The Guild website
4106 The EU Day bl%c3%a5
The EU Day Lund 29 October 2021
THE EU DAY LUND is a conference that will highlight the major societal trends that affect the future of Lund, Skåne and Europe as well as how to deal with common challenges that can contribute in making both Swedish business and research globally competitive and attractive.

Registration closes 18 October 2021 at 12:00 AM.

Read more and register on the website
3488 EUGLOH logo
Upcoming EUGLOH events
AI in Medicine and Life Sciences

Date: 18 October 2021 CEST
Location: Online
Target group: PhD candidates
Registration deadline: 10 October 2021 23:59

Read more and register on the EUGLOH website


EUGLOH Open University

Date: 15 September 2021 — 1 December 2021
Location: Online
Target groups: Students and staff members; Bachelor, Master and PhD students from all faculties of member universities of the EUGLOH Alliance
Registration deadline: 12 October 2021 23:59

Read more and register on the EUGLOH website


1st EUGLOH Plant Science Meeting

Date: 29-30 October 2021
Location: Online
Target groups: Students, academics and researchers
Registration deadline: 22 October 2021 23:59

Read more and register on the EUGLOH website


Symposium on Artificial Intelligence in Healthcare

Date: 12-13 November 2021
Location: Hybrid format: Biomedical Center Munich & Zoom
Target group: Everybody who’s interested
Registration deadline: 1 November 2021 23:59

Read more and register on the EUGLOH website


AI in Medicine and Life Sciences

Date: 18 November 2021 CET
Location: Online
Target group: PhD candidates
Registration deadline: 7 November 2021 23:59

Read more and register on the EUGLOH website

STINT – aktuella utlysningar
Initiation Grants – sista ansökningsdag 5 november.
STINT – Current calls
Initiation Grants – application deadline 5 November.
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på den nya Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the new Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
EAIE Webinars: for international educators
Available webinars that you can download for free!
Coronaviruset
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
Coronavirus
Information regarding staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link