Öppna mailet i din webbläsare
202 Header till Bizwizard
Kampanj om skyldigheter och möjligheter när en elev saknas

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta under utlandsresor. Det kan handla om barn och unga som har förts ut ur landet och där lämnats kvar mot sin vilja. Skolbänkar kan stå tomma när höstterminen börjar.

Tillsammans kan vi se till att detta inte sker. Det räcker med att en enda person bryr sig och agerar. Den personen är kanske du!

Film och affisch
Länsstyrelserna har tidigare tagit fram material för att belysa skyldigheter och möjligheter för att förhindra att en elev saknas vid skolstart och skickar nu ut detta material på nytt inför sommarlovet. Vår förhoppning är att du laddar ner och sprider det i alla tänkbara kanaler. Kampanjen är framtagen av Länsstyrelsen Östergötland på uppdrag av regeringen.
212 filmen
215 Affisch mockup lovet
Vad kan vi göra?
Om du är orolig för en kompis: Ta kontakt med någon vuxen
Om du arbetar inom skolan: Anmäl till socialtjänsten
Om du arbetar inom socialtjänsten: Följ upp ärendet
Om du misstänker ett brott: Anmäl till polisen
Viktiga filmer för oss alla!

Det viktiga är att vi gör något. Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Det handlar om rätten till ett eget liv utan våld och förtryck. Om rätten till utbildning. Och om att alla barn och unga ska skyddas från barn- och tvångsäktenskap.

Därför vill vi också påminna om de filmer som länsstyrelserna tagit fram, där var och en belyser viktiga ämnen som ständigt är aktuella. Här kan du se vilka de är och ladda ner och sprida dessa.

Ladda ner filmerna här
Kommunens ansvar för att skolplikten fullgörs och kommunernas aktivitetsansvar

Alla barn som är bosatta i Sverige har både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i grundskolan och grundsärskola eller får sin utbildning på annat sätt. Kommunerna ska också ha system och rutiner för att kontrollera att alla barn är skolplacerade och går i skolan och att inget barn glöms bort eller försvinner.

Även för unga som är mellan 16 och 20 år har varje kommun skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Regleringen kallas för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar och syftet är att förebygga att unga människor hamnar utanför både arbete och studier.

Här kan du läsa mer om risken för att barn och ungas skolgång avbryts i samband med hedersrelaterat våld och förtryck och om kommunens aktivitetsansvar och ansvar för att skolplikten fullgörs.

211 Banner1
Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck?

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial (Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter) vilket beskriver ett arbete som omfattar flera nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot.

Syftet med materialet är att ge stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs stödmaterialet här »
När en person förts ut ur landet mot sin vilja

Utrikesdepartementet i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att bistå svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som t.ex. kvarhålls mot sin vilja utomlands. Om en person utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet bör svenska ambassaden eller UD kontaktas för dialog om möjligheter att kunna hjälpa personen att återvända till Sverige. Det senare görs tillsammans med berörda myndigheter på personens hemort. Om det finns oro för att en person kommer att föras ut ur landet mot sin vilja bör socialtjänsten eller polisen kontaktas för att möjliggöra att detta kan förhindras.

Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat: www.swedenabroad.se/sv

Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

ud
Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat främja förebyggande insatser samt synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor. Läs mer om deras uppdrag gällande våldsförebyggande arbete riktat till pojkar och män i en hederskontext, samt informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor på
www.jamstalldhetsmyndigheten.se

Den 20 maj släpper Jämställdhetsmyndigheten sitt magasin Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck, som är en dokumentation av det internationella expertmötet om hedersrelaterat våld och förtryck som Jämställdhetsmyndigheten höll i november, 2018. Syftet med magasinet är att inspirera dig som är verksam inom fältet och att sprida internationella erfarenheter i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

ud
210 Banner2
Kontakta Nationella stödtelefonen
Syftet med stödtelefonen är att stötta yrkesverksamma och ideella aktörer, så att utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. Telefonnumret är 010-223 57 60 och det finns alltid någon som svarar mellan klockan 9 och 16 på vardagar. Tveka inte att höra av dig!
Beställ material som kan göra skillnad
Mer information, ökad kunskap och stöd i tillvaron! På vår webbplats finns ett brett utbud av material som riktar sig mot olika målgrupper på flera språk – allt från trycksaker och affischer till utbildningsmaterial och stöd i kommunikationen med utsatta personer.
Följ oss på Twitter »
208 Banner3
Läs mer, ladda ner och beställ på hedersfortryck.se 206 cloud download icon
107 d68d70e7 cf08 4ea2 aa44 fa039b594911

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att på en regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland har de nationella regeringsuppdragen för att förebygga och främja insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

 
108 4dcd11e7 9366 47ab adc8 b963c9af94d1   109 6d4012a9 5293 466f 867a 178a778dbfa3
unknown link