Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
778 Ska%cc%88rmavbild 2022 04 07 kl. 13.09.23

Kriget i Ukraina och frågor i branschen 
SFM följer noga den utveckling som sker med anledning av Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det fruktansvärda krig som nu fortsätter att utspela sig framför hela världens ögon. SFM arbetar aktivt med informations- och kunskapsinhämtning hos våra medlemmar och via vår europeiska medlemsorganisation Bipar för att på bästa sätt tillsammans i försäkringsförmedlarbranschen kunna möta effekter av kriget på både ett humanitärt och finansiellt sätt.

– Våra medlemmar har märkt av en ökning av inkommande frågor från sina kunder. Kunderna efterfrågar våra medlemmars analys kring marknadsläget nu och framöver där en vanlig fråga är om jag borde byta fonder i mina försäkringar och om det ens är möjligt, och det finns såklart en oro för minskad eller utebliven riskaptit på sakförsäkringsområdet, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Utöver att stötta humanitärt med donationer, har SFM:s medlemmar sedan invasionen av Ukraina arbetat aktivt med att bistå sina kunder med information och analyser kring läget. På flera av våra medlemmars hemsidor går det att dagligen ta del av senaste analyser och marknadsrapporter av läget.

SFM har frågat ett urval av försäkringsbolagen om den svenska marknadens hantering av behovet av försäkringsskydd från exempelvis svenska företag inom fastighetssektorn som ställer om. Generellt är signalen att branschen sluter upp för att underlätta för människor på flykt från kriget, att riskbedömningar behöver ske individuellt när det gäller företag som ställer om sina fastigheter för att ta emot människor på flykt och att bolag signalerar att riskaptit inom t.ex. transport till och från Ukraina, Belarus och Ryssland inte finns för närvarande.

- Det är tydligt att hela branschen samverkar för ett humanitärt förhållningssätt och är villiga att underlätta så långt som möjligt, säger Per Johan Gidlund.

Läs mer här >>> 
1x1 777 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 02 kl. 09.25.38
1x1
Välkommen till SFM alla nya medlemmar!
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 6 april godkänt cirka 40 nya medlemmar och ett par nya bolag.

- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se
1x1
768 Sk%c3%a4rmavbild 2022 02 21 kl. 15.15.34
1x1
Rekord i antal röster- stort tack!
Stort tack till alla som röstade i SFM:s  årliga enkätundersökning tillsammans med Brilliant.

-Engagemanget har varit stort i årets enkätundersökning från SFM:s medlemmar, både förmedlare och administratörer, över hela landet. Med god marginal slog vi också förra årets antal svar vilket gör undersökningen mer relevant för försäkringsbolagen och branschen nu när denna rapport presenteras för fjärde året i rad, säger Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig SFM.

Vilka försäkringsbolag som tar hem årets pokaler, i kategorierna Årets Förmedlardisk/Försäkringsbolag samt Årets produkt, sjukvårdsförsäkring, presenteras på SFM:s föreningsstämma den 24 maj.

 För frågor om enkäten kontakta: info@sfm.se

8 juni: Branschsamtal - Hållbarhet, kunskap och konsumentskydd
Den 8 juni arrangerar SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd, ett branschsamtal för information och samtal på tema Hållbarhet – kunskap och konsumentskydd.

Utöver en samlad information om de kommande reglerna som träffar kundmötet, modererar SFM ett samtal mellan de som ställer regelverkskraven, sätter kunskapskraven, utformar utbildningar och som vill underlätta för konsumenter att förstå hållbarhetsområdet. Finansinspektionen och Konsumenternas försäkringsbyrå kommer att delta i samtalet där branschen ges möjlighet att diskutera förväntningar samt förutsättningar inför de kommande åren av kunskap och kompetens på hållbarhetsområdet.

- Området för hållbara investeringar samlas under regeringens agenda för ’Hållbar finansmarknad’ och en viktig del, för att inte säga avgörande, måste vara kunskap och kompetens på området. Konsumenter förväntas ta emot och processa alltmer information, samtidigt som våra medlemmar och vår bransch sedan länge verkat under ett ramverk för kunskap och kompetens. Samtidigt som ramverket nu utvecklas och behöver diskuteras, tror jag att det finns en klok balans att hitta på hållbarhetsområdet, mellan vad en konsument på egen hand behöver kunna respektive vilken kunskap som försäkringsförmedlaren kan och ska representera för kundens räkning, kommenterar SFM:s vd Per Johan Gidlund.

Närmare information om anmälan, tid och plats kommer att publiceras på SFM:s hemsidan i närtid. Ni som på eftermiddagen den 8 juni deltar på eventet Stora Förmedlarmässan, kommer att kunna anmäla er till SFM:s branschsamtal i samband med den registreringen.
Årets penningtvättsrapport
Vid mötet inom ramen för Branschdialogen på penningtvättsområdet mellan Finansinspektionen och branschorganisationerna, diskuterades bland annat årets penningtvättsrapportering. Inför 2023 finns det möjlighet att lämna konkreta synpunkter på rapporteringen till SFM, för vidare beredning och presentation för Finansinspektionen under hösten 2022. Du som medlem kan skicka dina konkreta synpunkter till info@sfm.se, skriv ”Penningtvättsrapportering” i ämnesraden. Sista dag för rapportering 2022 var 31 mars men det ska fortfarande vara möjligt att skicka in rapporten i systemet.

Finansinspektionen informerade även om Penningtvättsdagarna, som är en konferens de är med och arrangerar den 3-4 maj i Stockholm. Mer information och anmälan hittar du här >>> 
Fullmaktskollen förenklar hanteringen av organisationsfullmakter
Fullmaktskollen har i dagarna släppt en ny version som gör det smidigare att hantera organisationsfullmakter. Hädanefter kan den organisation som lämnat fullmakt själv ändra omfattningen på en redan undertecknad fullmakt. Ett typfall är när det redan finns en förmedlingsfullmakt för en organisation som omfattar alla anställda och en företrädare för organisationen vill skriva under en ny förmedlingsfullmakt som är begränsad till att omfatta en eller ett fåtal anställda. Företrädaren behöver inte längre kontakta sin fullmaktshavare för att ändra fullmakten utan kan nu själv enkelt ändra den redan gällande fullmakten till att undanta samma personer som den nya fullmakten ska omfatta. Härigenom kan båda förmedlingsfullmakterna därefter gälla parallellt. Mer information hittar du här >>>
 
 
Aktuellt inom hållbar finansmarknad
SFM verkar för närvarande för att de regler som införs för en hållbar finansmarknad blir ändamålsenliga för försäkringsförmedlare och kund. SFM:s medlemmar, och alla som distribuerar försäkring, kommer att drabbas av glappet mellan IDD:s delegerade förordningar och SFDR:s delegerade förordning. Problemet är att ’finansiella rådgivare’ vid ikraftträdandet av (EU) 2021/1257den 2 augusti 2022 är hänvisade till att omhänderta kundens ”hållbarhetspreferenser”. Detta kan bara ske i den utsträckning som informationskraven trätt i kraft till fullo för de tre finansiella produkter som anges i art. 2.4 a-c (EU) 2017/2359), och hunnit implementerats. Vid den tidpunkten är det dock bara art. 2.4.c) som kan tas hänsyn till i viss utsträckning, samt om produkterna är en kombination av de tre kategorierna. Om tidplanen håller och SFDR:s delegerade förordningar träder i kraft 1 januari 2023 utgör det som tidigast startpunkten för tillhandahållande av informationen som refereras till i art. 2.4.b och sedan kommer möjligheten att förmedla produkterna enligt art. 2.4.a ännu längre fram i tiden.

SFM:s projekt på hållbarhetstemat fortsätter och fokus för diskussionerna är hur hållbarhetspreferenser ska tolkas för svenskt vidkommande och hur målmarknadsparametrar kan implementeras och kommuniceras mellan aktörer.

Den 22 april arrangeras ett webinar av FinDatEx som Svensk Värdepappersmarknad varit kontaktpunkt för och som SFM:s medlemmar får delta vid. Temat är FinDatEx kommande informationsstandard för hållbarhetsrapportering.

Den 13 april är EIOPA:s konsultation väntad för de riktlinjer som kommer att reglera hållbarhetspreferenser. SFM kommer som vanligt att yttra sig över konsultationen via Bipar och har du som medlem synpunkter att bidra med är du välkommen att kontakta Per Johan Gidlund, perjohan.gidlund@sfm.se.  
Aktuellt inom motverkande av penningtvätt inom EU
Arbetet med översynen av AML-ramverket fortsätter på EU-nivå och SFM verkar för att tydliggöra den av lagstiftaren erkänt låga risk som tjänstepensionsförsäkring och förmedling av densamma har. Fokus för närvarande i arbetet på EU-nivå är etableringen av en ny gemensam EU-myndighet för penningtvättsfrågor. I övrigt är en helt central och sedan länge lyft fråga, hur centralt funktionsansvarig för små och medelstora företag ska kunna organiseras. Vid möte med Finansinspektionen den 8 april lyfte vd detta och tryckte på vikten av en förändring. Frågan är föremål för förhandling på EU-nivå just nu och SFM fortsätter att verka för en förändring. Det finns även diskussioner om att verklig huvudman ska utgå från en nivå om 5 % ägande i företaget, istället för som nu, 25 % ägande. Detta bedöms inte bara administrativt betungande utan även som inte ändamålsenligt.

Samverkansmöte inom Simpt genomfördes den 1 april där pågående översyn av gemensamma och branschspecifika vägledningar diskuterades. Har du som medlem önskemål om vägledning inom ett särskilt delområde i regelverket är du välkommen att kontakta oss på SFM via info@sfm.se.
Inför årlig remiss av SFM:s vägledningar
Synpunkter på SFM:s vägledningar inför den årliga remissen tas emot från medlemmar fram till 1 maj 2022. Här finns samtliga vägledningar >>>, kontakta SFM via info@sfm.se
Kravet på praktisk erfarenhet
SFM har sedan länge ställt krav på 2 års arbetslivserfarenhet för medlemskap. Kravet är en etablerad branschpraxis som även kom till uttryck i den sedan 2018 upphävda FFFS 2005:11. Genom implementeringen av IDD i FFFS 2018:10 anges nu en gräns om 6 månaders praktisk erfarenhet för försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar. I övrigt ska innehållet i individens praktiska erfarenhetens och tidsperiodens längd anpassas till de försäkringsprodukter som ska distribueras och de målgrupper som distributionen riktas till. Erfarenheten kan således vara både längre och kortare än de gränser som anges, det är upp till bolaget att bedöma. SFM och InsureSec kommer att bereda ett underlag som syftar till att underlätta för branschen att förhålla sig till kravet på praktisk erfarenhet och en lämplig huvudregel som ska tillämpas inom SFM och InsureSec.

Kontakta SFM på info@sfm.se om du som medlem vill bidra i arbetet eller har synpunkter.
Möte med Konsumenternas/Konsumentverket
Den 5 april hade SFM halvårsmöte med Konsumentverket och Konsumenternas försäkringsbyrå samt –bank och finansbyrå. Syftet med mötet är att diskutera aktuella ämnen och frågor i branschen. Ämnen som diskuterades vid senaste mötet var hållbarhet vid försäkringsförmedling, vägledning för krav och behov vid flytt av försäkringssparande samt trender i gränslandet konsument och försäkringsförmedling. Många av klagomålen som kommer till Konsumenternas är för närvarande kopplat till penningtvättsregelverket och hur konsumenten hanteras i kundkännedomsprocessen, men även bedrägerier kopplat till falsk kryptovaluta och fortsatta fall av utnyttjande av konsumenters BankID.
Kvartalsmöte med FI
SFM informerade på mötet den 22 mars FI om i huvudsak SFM:s och försäkringsförmedlares förberedelser inför kommande regler om hållbarhet, EU:s initiativ om ”Retail investment strategy”, AML-ramverkets översyn, DORA, Standardiseringsarbete om informationsstandard KYC och vägledning för krav och behov vid flytt av livförsäkringssparande. Budskap från Finansinspektionen var bland annat att förväntningarna från FI inte är att implementera regler som finns i utkastformat på hållbarhetsområdet, men att branschen ska förbereda sig för att inte bli överraskad av mängden krav som kommer på plats över tid.

FI betonade också vikten av att branschen tar höjd för den mängd utbildningstimmar som kommer att krävas för att förstå hållbarhetsregelverket de närmaste åren, varpå SFM informerade att det redan nu finns kunskapskrav och utbildningar på ämnet. Inom FI diskuteras för närvarande direkta tillsynsinsatser inom branschen och aktiviteter är sannolika under andra halvan av 2022 och framåt. Fokus i uppförandetillsynen är alltjämt lämplig rådgivning. Nästa kvartalsmöte planeras till juni.
S4I Standard for Insurance
MISLIfe 2.0
Målsättningen är att alla anslutna bolag i S4I ska ha implementerat version MISLIfe 2.0 under Q3 2022. Arbetet går framåt med stort engagemang från aktörerna. På S4I:s hemsida under ”om oss” framgår vilka personer som representerar bolagen i referensgrupps- samt standardiseringsutskottsmöten. Om frågor uppstår var i implementeringsprocessen respektive bolag befinner sig i, kontakt gärna dem för mer information >>>

Gemensam informationsstandard för kundkännedom KYC
Mål och syfte med en samlad gemensam informationsstandard i pdf-format har varit att förenkla och effektivisera nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär. Blanketten finns nu på S4I:s hemsida >>>

Ny vd S4I
Per Johan Gidlund ny vd för S4I från den 1 maj 2022. Per Johan efterträder Karin Lindblad.
Standard för informationsutbyte enskild motor
Ny aktör ansluten
WaterCircles har anslutit sig till utvecklingen av branschstandarden ”Enskild motor”. Projektet, som nu har övergått i förvaltning, har hittills finansierats av sju bolag, Dina, Moderna, Gjensidige, Länsförsäkringar, Säkra, Max Matthiessen och Söderberg & Partners. Allt är klart för bolagen att implementera. Autentiserings- och signeringstjänster är i drift, med instanser för både test och produktion.

Ersättningsinformation

Version som hanterar ersättningsrapportering för både LIV- och SAKområdet ligger upplagd på S4I:s hemsida >>>.  Den kommer, på initiativ av S4I, snart komma i en ny version för att hantera avsaknad av svenska pnr/orgnr.
590 InsureEd logga5
Den största belöningen man kan få är av att hjälpa. Det vårdar din själ, du känner dig mer nöjd med dig själv och inte att förglömma, personen du har hjälpt är förhoppningsvis tacksam för din hjälp.
 
Så varför inte ta en liten stund varje dag och hjälpa dig själv!
 
Med InsureEds utbildningar kan du hålla dig uppdaterad, utvecklas och fortsätta att vara relevant och göra både dig och dina kunder nöjda.


Gå in och anmäl dig redan idag och investera i dig själv med en liten stunds fokus varje dag - det finns massor att lära och reflektera över!  
www.insureed.se


779 P%c3%a5sklilja 640x640transp


Glad påsk önskar Per Johan och Emilie
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link