Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
815 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 22 kl. 11.19.20
808 image001 1x1
1x1
Ordförande har ordet och önskar Glad Sommar!
Vi lever i oroliga tider. Det som sker i den stora världens brutala verklighet slår rakt in i vår egen vardag. Rysslands krig i Ukraina drabbar inte bara människor där, genom lidande och död, utan också hela vår värld. Det handlar både om demokratins och rättsstatens ställning och om den globala ekonomins utveckling.

I Europa ser vi krigets konsekvenser genom stigande energipriser, och genom att energi har kommit att bli den strategiska råvara som påverkar oss alla. Råvarubrist, stigande energipriser och de långsiktiga konsekvenserna av den finansiella krisens hanteringar under de senaste tio åren skapar nu en ny verklighet där inflation och prisökningar slår mot företag, hushåll och länder. Samtidigt lever vi med risken för en än mer eskalerad militär konflikt som berör fler länder än Ukraina eftersom kriget där riktar sig mot Europa. Allt detta påverkar leverenskedjor, råvarutillgångar, de finansiella marknaderna och villkoren för företag, boende och hushållen.

Därmed påverkas också försäkringsmarknaderna på en mängd olika sätt.Från aktiekurser till nya riskbedömningar. Väl fungerande försäkringsmarknader är som alltid viktiga men i tider av osäkerhet blir de ännu viktigare för att bidra till stabilitet och en viss säkerhet i osäkerheten.

Samtidigt ser vi hur klimatutvecklingen påverkar riskbedömningar samtidigt som hållbarhetsfrågorna kräver djupare analyser.

Förmedlarmarknaden är mot denna bakgrund ännu viktigare med den kunskap, marknadsorientering och analys den kan erbjuda enskilda och företag. .

Logga in och läs hela texten och sommarhälsningen från SFM:s ordförande Gunnar Hökmark här 
>>>
Digital medlemsinbjudan 29 juni: Resa i sommar? Trender och tänka på!
Pandemi, krig i Ukraina, passkaos, och långa köer på flygplatser. Förutsättningarna för resande är i gungning och inför sommarledigheter bjuder därför SFM in till ett digitalt medlemsmöte för att lyfta trender, aktuella förutsättningar och bra att tänka på för resande och reseförsäkringar.
  • Hur ser vårt resande ut nu?
  • Vad gör man om något händer under resan?
  • Vad kan man själv göra för att förbereda sig inför resan?
Logga in här för mer information och anmälan till den 29 juni 13.00-13.30 >>>
Kunskap, kompetens och konsument i fokus i SFM:s branschsamtal om hållbarhet
Under SFM:s branschsamtal om hållbarhet den 8 juni samlades aktörer och intressenter i branschen för att i ett inledande samtal dela med sig av erfarenheter kring kunskap och kompetens, i förhållandet till de nya regelverken om hållbara investeringar som ska börja tillämpas i närtid.

I samtalet deltog Per Johan Gidlund SFM, Magnus Björkman InsureSec, Hedda Hök InsureEd, Josefin Dahlén Max Matthiessen, Lingyi Lu Söderberg & Partners, Johanna Lundgren Gestlöf SPP, Andrea Ekeblad Szanto Konsumenternas Försäkringsbyrå.
 
Det är tydligt att perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men att gemensamt för alla aktörer är vikten av att vara proaktiva, dvs inte vänta på implementeringen av regelverken, långsiktiga och ha tålamod.
 
- Jag är väldigt glad över att vi fick diskutera ämnet med så kompetenta och namnkunniga personer. Försäkringsförmedlare har i alla tider varit ett kunskapsyrke och hållberhetsregelverket kommer, rätt använt och rätt utbildat, att flytta möjligheterna framåt i branschen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att hållbarhet är ett viktigt ämne men att svar på osäkerheten som just nu råder når vi genom den här typen av samtal.

En enkel och tydlig kommunikation mot kund kommer vara viktig för att nå ut, samtidigt som den individuella kunskapen hos både branschmedlemmar och kunder varierar. Det är viktigt att skapa ett intresse hos kund och konsument kring frågorna om hållbarhet och att inlärningen och utbildning kring dessa frågor får ta plats hos både kund och bransch, över tid.
 
- InsureEd har tagit fram digital utbildning inom hållbarhet för att inom branschen kunna bidra till proaktivitet, skapa intresse och även för en vidare utveckling i takt med regelverkens utformning. Samtidigt har InsureSec etablerat kunskapskrav i relation till hållbara investeringar och har därför en plattform att bygga vidare på allt eftersom regelverk och erfarenhet utvecklas.  InsureSec och InsureEd:s ansats om att etablera den nödvändiga nivån för kunskap sammanfaller med SFM:s ambition att förenkla för och stärka kvaliteten i branschen, där det blir enkelt och förutsägbart vad som krävs av enskilda aktörer samtidigt som branschen som helhet svarar upp mot myndigheternas och lagstiftarens krav, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
SFM lanserar en hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning
Mot bakgrund av diskussionen i branschsamtalet, lanserar SFM en hållbarhetsbrevlåda riktad till branschen för att bidra i arbetet med kunskapsinhämtning kring vilka frågor och medskick som finns och är viktiga för, och i, branschen gällande hållbara investeringar i lämplighetsprövningen. Avsikten är att bygga en gemensam erfarenhet av var de största, och flesta, utmaningarna ligger och hur branschen gemensamt kan hitta ändamålsenliga lösningar.
 
- Även om frågelådan inte kommer att generera individuella svar till frågeställarna, är det vår förhoppning att man tar möjligheten att synliggöra de utmaningar som identifierats och ger SFM en bättre möjlighet att bidra med värde tillbaka till hela branschen, säger Emilie Wiklund, SFM:s kommunikationschef.
Maila dina frågor och medskick om hållbarhet inom försäkring och finans till hallbarhet@sfm.se
Sanktionerna mot Ryssland – bra att veta som försäkringsförmedlare
Försäkringsförmedlare, försäkringsbolag och i stort sett alla branscher påverkas på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, av de ekonomiska sanktionerna och handelssanktionerna som nu finns mot Ryssland.
Det är inte alltid lätt för en enskild aktör att hålla sig uppdaterad och förstå om samt på vilket sätt verksamheten kan påverkas.

Europeiska kommissionen har nu en hemsida med de vanligaste frågorna på olika områden Frequently Asked Questions (FAQs). >>>

Här är länk till delen som avser försäkring >>>

Som framgår av exemplen kan man behöva avstå avtal eller behöva vidtaga vissa åtgärder om finansiella instrument, försäkrat objekt eller person befinner sig i Ryssland. Det samma gäller om rysk försäkringsförmedlare eller ryskt försäkringsbolag är inblandat i avtalet. Även person eller företag som befinner sig utanför Ryssland kan vara med på särskild sanktionslista vilket kan innebära förbud mot att ingå avtal och överföra premie eller försäkringsersättning.
Vägledning för motverkande av penningtvätt – möjlighet att påverka
SFM och sex andra branschorganisationer står bakom Simpt – Svenska institutet mot penningtvätt – som nu har publicerat nya och uppdaterade vägledningar för öppen konsultation. Fram till och med den 9 september 2022 är det öppet att lämna synpunkter på vägledningarna som nu publicerats. I år har bland annat har den grundläggande vägledningen om kundkännedom respektive om den om behandling av personuppgifter uppdaterats men även försäkringsföretagens vägledning för kundkännedom. Här kan du ta del av underlaget i dess helhet och hur man lämnar synpunkter här >>>
Årlig remiss av SFM:s vägledningar
Inga synpunkter på SFM:s vägledningar har inkommit inför den årliga remissen och de föreslås därför att fastställa oförändrade. Remissen löper fram till 15 augusti. Här finns samtliga vägledningar >>>, kontakta SFM via info@sfm.se.
1x1 680 Sommar
1x1
Glad sommar!

Under perioden 18/7–8/8 kommer vi att ha lite längre svarstider på mejlen och vi är åter i full bemanning den 8/8.

Med önskan om en fin midsommar och sommar, Per Johan, Emilie och Marie
814 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 14.41.57
För oss på InsureEd är det viktigt att våra utbildningar utöver att uppfylla regulatoriska krav ger kursdeltagaren en yrkesmässig utveckling. Målet med alla våra utbildningar är alltid att fördjupa relevanta ämneskunskaper i syfte att stärka affärssammanhanget.
 
I höst blir vi fler talanger och kommer fortsätta att bygga och leverera högklassiga utbildningar för dina utvecklingsbehov!
 
Glad (och solig) sommar,
önskar Sara, Benjamin och Hedda
619 Endast SFM

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link