Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
347 SFM logga liten
398 NB aug
Rekommendation om flyttblad 
SFM:s rekommendation gällande flyttblad (”Informationsgivning i samband med flytt av pensions-försäkrings värde”)

Det finns diverse regler i lag kring flytträtt, fler är på gång i närtid och Finansdepartementet och Finansinspektionen har länge haft ögonen på det området.

Vad gäller själva informationen till försäkringstagaren inför och under en flytt, vanligen kallat flyttblad, har Svensk Försäkring en rekom-mendation. Det är viktigt att Svensk Försäkrings rekommendationen om flyttblad fungerar på marknaden som det är tänkt, bland annat för kundernas skull och för att undvika reglering i lag eller föreskrift om innehåll och administration kring flyttblad.

SFM anser att det är bra med självreglering på detta område och därför har SFM också tagit fram en rekommendation gällande flyttblad.

Läs rekommendationen här >>

OBS! kräver inloggning
640x640transp
Yrkesetiska riktlinjer

Detta är en ny version av SFM:s yrkesetiska riktlinjer.

Dessa har antagits av SFM:s styrelsen den 22 augusti 2019.
De har varit på remiss för kom-mentarer och ändringsförslag hos ett antal medlemsbolag.


I ljuset av att lag om försäkrings-distribution och omfattande föreskrifter nyligen trätt i kraft och tillämpningen av diverse regler på marknaden ännu inte satt sig har SFM valt att inte förändra den tidigare versionen allt för mycket. 


Revidering kan komma att ske även under 2020 och den föregås i sådant fall av ytterligare remiss-förfarande.

Läs riktlinjerna här >>

OBS! kräver inloggning
640x640transp
Branschstandard för provisionsinformation 
Bakgrund
Inom bolaget S4I Standard for Insurance AB pågår för fullt ut-veckling av provisionsfil. Idag an-vänder alla försäkringsbolag egna format för leverans av provisions-information (XML, Excel, CSV, fysiskt papper). Kvaliteten på informationen är bristfällig. Det sätt som provision rapporterar på skiljer sig mycket åt mellan försäkrings-bolagen vilket driver kostnader i systemutveckling och analys. Inget försäkringsbolag ger idag en full-ständig rapportering som möjliggör kontroll av riktighet. Det är svårt för förmedlare att, med precision, analysera och följa affärens utveck-ling. Återrapportering till kunder (företag och individer) blir haltande. Mot den bakgrunden beslutades i bolaget S4I att ta fram en informa-tionsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskriv-ning av standarden. 


Se vidare länk >>

Projektet är i full gång och förhopp-ningsvis har vi en provisionsfil testad och klar under hösten.
399 365 insureed logotyp rgb

Kunskapskrav för dig inom försäkring

Det är hög tid att planera för årets utbildning.

På InsureEd, en plattform för lärande finns det utbildningar som möter de kunskapskrav som Finansinspektionen och marknaden ställer på försäkringsdistributörer och som du behöver.

Syftet är att säkerställa att du har relevanta kunskaper för din yrkesroll utifrån ett antal områden som framgår av föreskrifterna. Det finns dessutom ett krav på minst 15 timmars fortbildning per år vilket du därigenom även uppfyller.

De passar den som sedan skall gör test på InsureSec men även andra som vill uppfylla kraven på fortbildning.

640x640transp
Utbildningen sker på nätet och består av filmade föreläsningar och annat material. Utbildningarna integrerar relevanta övniningsfrågor och stöds av utskriftsbar text likväl support och läraledda seminarier i det fall det behövs.

För att anmäla dig till relevant utbildning klicka här till anmälningssidan >>


För att boka test och se tider för skrivningstillfällen hos InsureSec, klicka här >>


För mer information kring hur själva testförfarandet hos InsureSec går till klicka här >>


Vid frågor/funderingar vänligen kontakta Marie Emilsson, 076-140 9541 marie.emilsson@sfm.se eller 
Henrik Fredrikson 076-140 9543 henrik.fredrikson@sfm.se
640x640transp
400 1
401 2
402 3
Svenska försäkringsförmedlares förening