Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund mars 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Advokatsamfundet väcker talan mot Advokatguiden för upphovsrättsintrång och vilseledande marknadsföring
bild
Sveriges advokatsamfund har lämnat in stämningsansökningar mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden .se. Enligt Advokatsamfundet har de olovligen gjort intrång i Advokatsamfundets databasrättigheter. En separat stämningsansökan har också lämnats in med begäran om förbud att på webbplatsen marknadsföra uppgifter om advokater som till stora delar är felaktiga.
Bolaget har tidigare begärt att få tillgång till och använda Advokat­samfundets databas med register över svenska advokater. Advokat­samfundet har nekat till bolagets begäran, eftersom advokatguiden .se enligt upphovsrättslagen inte har rätt att återge uppgifterna om advokater och biträdande jurister som har hämtats från Advokatsamfundets matrikeldatabas. Dessutom innehåller webbplatsen oriktig och vilseledande information i flera avseenden.

Advokatsamfundet har vid flera tillfällen uppmanat bolaget att upphöra med användningen av innehållet i Advokat­samfundets databas, men bolaget har inte hörsammat det. Därför väljer nu Advokatsamfundet att ansöka om stämning. Detta görs i Advokatsamfundets ledamöters intresse och för att tillvarata deras yrkesintressen. Advokatsamfundet har också en skyldighet att se till att den information som finns om advokater på allmänt tillgängliga webbplatser i möjligaste mån är korrekt.
➔  Läs mer

 

Nyheter
Advokatsamfundets disciplinnämnd har fått en egen webbplats

Disciplinnämnden har från början av mars en egen webbplats som samlar all information om nämnden. Sökningen bland disciplinbesluten har kompletterats med sökning på ett antal sökord. I fortsättningen låter disciplinnämnden också publicera alla nya plenumbeslut på webbplatsen. Vissa ärenden kommer även fortsatt att bedömas som principiellt intressanta vägledande beslut, som publiceras i tidskriften Advokaten och markeras med en kompassymbol på webbplatsen.

➔  Läs mer

 

Föreläsningar för sommarnotarier 20–21 juni

Advokatsamfundets uppskattade föreläsningar för sommarnotarier på advokatbyråerna återkommer i sommar. Årets föreläsningar hålls den 20 och 21 juni. En nyhet i år är att Advokatsamfundet bjuder in till cocktail på kvällen efter första föreläsningsdagen. Detaljerad information kommer senare.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2022

Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2022 att läsa i PDF-format på samfundets webbplats.
Verksamhetsberättelsen innehåller en länk till en kort film där Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander berättar om några huvudpunkter i Advokatsamfundets verksamhet under året.

➔  Läs mer

 

Seminarium om situationen i Ukraina med fokus på åtal och lagföring av ansvariga för krigsbrott

Advokatsamfundet arrangerade ett direktsänt panelsamtal om situationen i Ukraina den 21 mars. Bland andra medverkade Ukrainas ambassadör till Sverige samt advokater och åklagare i Ukraina. En videoinspelning av panelsamtalet kommer inom kort att finnas tillgänglig via samfundets webbplats.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet söker en kvalificerad förvaltningsjurist

Advokatsamfundet söker en kammarrättsassessor eller annan kvalificerad jurist med flerårig erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga frågor som migrationsrätt, skatterätt och dataskyddsfrågor. Sista ansökningsdag är den 24 mars 2023.

➔  Läs mer

 

Första mötet för tillsynskommittén

Den 20 februari samlades Advokatsamfundets tillsynskommitté till sitt första sammanträde. Kommitténs uppdrag är att utreda hur samfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv.

➔  Läs mer

 

Kvinnodagen firades med Rakel

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, hölls Advokatsamfundets och nätverket Hildas Rakelkonferens, som samlade deltagare från hela rättsväsendet till en eftermiddag med föreläsningar, inspiration och mingel på Grand Hôtel i Stockholm.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverket

Advokatsamfundet har fått uppgifter från advokater om att handläggare på Migrationsverket ifrågasätter eller försöker hindra personer som söker asyl från att fritt välja sina juridiska biträden.

Advokatsamfundet kritiserar agerandet i en skrivelse till Migrationsverkets rättschef. Advokatsamfundet har förståelse för att Migrationsverket vill säkerställa rimliga handläggningstider. Men det intresset måste alltid vägas mot det fria advokat- och biträdesvalet, liksom mot advokaters praktiska förutsättningar att fortsätta verka som biträden i migrationsrättsliga ärenden, skriver samfundet.

➔  Läs mer

 

Advokat-SM i golf 9–10 september

Den 9–10 september 2023 spelas den 55:e upplagan av Advokat-SM i golf. Årets tävling hålls på småländska Hooks herrgård. Förutom advokatklassen, finns också en odylklass för närstående och sponsorer.

Sista anmälningsdag är den 1 juni 2023. Antalet platser är begränsat.

➔  Läs mer

 

Nej till förslag om brottmålsavgöranden utan närvaro av den tilltalade

Domstolsverket har föreslagit att brottmål oftare ska få avgöras utan att den tilltalade är personligen närvarande.
I sitt remissyttrande avstyrker Advokatsamfundet förslaget. De föreslagna reglerna innebär visserligen ökad tydlighet, men rättssäkerhetsgarantierna är otillräckliga.
Advokatsamfundet anser inte heller att förslaget visar tillräckliga effektivitetsvinster för att motivera försämringarna från ett rättssäkerhetsperspektiv.

➔  Läs mer

 

Ändrade föreskrifter om kvällsberedskap

Från och med den 30 mars 2023 förändras systemet för kvällsberedskap för häktning vid domstolarna så att de två beredskapsområdena slås ihop till ett, med Göteborgs tingsrätt som samordningsansvarig tingsrätt. Åklagare ringer till beredskapsdomaren i samband med att en framställan till kvällsberedskapsdomstolen ges in.

➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Stämnings-ansökan

Marknadsföring av advokater och uppgifter om den skyddade yrkestiteln ska vara korrekta. En av advokatsamfundets huvuduppgifter är att tillvarata advokaternas yrkesintressen. Det är därför inte acceptabelt att en publik webbsida publicerar felaktig och vilseledande information om advokater. Vi kan heller inte acceptera intrång i Advokatsamfundets ensamrätt till vår matrikeldatabas som omfattas av databasskydd enligt upphovsrättslagen. Av den anledningen har vi ansökt om stämning gentemot advokatguiden .se.

Vi inger inte stämningsansökan för att förhindra granskning av advokater eller konkurrens utan för att säkerställa att information om advokater är korrekt och att advokater inte felaktigt marknadsförs utan medgivanden.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
23 mars
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
20 april
Disciplinnämnden sammanträder
21 april
Advokatsamfundets familjerättsdag
27 april
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
11 maj
Disciplinnämnden sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

bild
Månadens Hilda
mars 2023:
Therese Mattsson, generaldirektör för Kustbevakningen
➔  Läs mer

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
29 mars
Malmö
Förhörsteknik i brottmål
NYHET 31 mars
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter
17–18 april
Medling och konflikthantering i familjemål – fördjupning
NYHET 18 april
Göteborg
Forensisk bevisning i brottmål
(även 23 maj, Stockholm)
19 april
Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
(även livesänd kurs)
NYHET 21 april
Familjerättsdagen inklusive mingel på Advokatsamfundet
NYHET 26 april
Digitala presentationer i rättssalen
(även livesänd kurs)
27–28 april
Göteborg
Målsägandebiträde och särskild företrädare
NYHET 8–9 maj
Göteborg
Ekobrottsprocessen – fördjupning
24–25 maj
Företagsekonomi för jurister
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
15 mars 2023
Cirkulär nr 5/2023 Årsredovisningar 2022
Remissvar
21 mars 2023
Tillfällig användning av häkten och polisarrester
17 mars 2023
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten
13 mars 2023
Domstolsverkets promemoria Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro
8 mars 2023
Finansdepartementets promemoria EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden
8 mars 2023
Lagrådsremissen Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
20 februari 2023
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)
Kontakta oss


 

143 fb neg stans 145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.
unknown link