Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund 2 juni 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Möte mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket om taxan i förordnandemål
Domstolsverkets byggnad i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt
Den 1 juni infördes den nya taxan i förordnandemål – något som har upprört många brottmålsadvokater, då det finns en utbredd oro att rättssäkerheten påverkas negativt. Advokatsamfundet har hela tiden varit starkt kritiskt mot denna taxa och har uttryckt det i två remissvar och i dialog med Domstolsverket.
Den 9 juni kommer ett möte att äga rum mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket för att diskutera taxan. Generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén kommer att medverka samt tre brottmålsadvokater med flera. Vid mötet kommer man bland annat att diskutera hur ventilen för avsteg från taxan ska tillämpas.

I dialogen mellan Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén har man hittills enats om att det är angeläget att taxereformen utvärderas. Advokatsamfundet har också efterfrågat tydligare statistik från Domstolsverket om förordnandemålen.

Advokatsamfundet gav den 17 maj in en skrivelse till Domstolsverket, där 1 133 brottmålsadvokater protesterade mot en ny taxa för ersättningar i förordnandemål.

Inom försvararkollegiet och i kåren diskuteras för närvarande olika typer av åtgärder som eventuellt kommer att vidtas med anledning av att taxan har införts.
Nyheter
Advokatsamfundet arrangerar rättegångsspel under Almedalsveckan

214 visby 385

Liksom 2022 har Advokatsamfundet en programpunkt under Almedalsveckan i Visby – ett rättegångsspel om ett fiktivt fall kopplat till blåljussabotage.

Domstolens nämndemän är journalister med särskild inriktning på rättsväsendet. Efter rättegångsspelet övergår arrangemanget i en modererad debatt med utgångspunkt i domen.

Tid och plats: Den 30 juni kl. 10.00 i Visby samt via direktwebbsändning på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundspodden: Äventyras rättssäkerheten med den nya taxan?

215 podden taxan 385

Trots hård kritik från Advokatsamfundet infördes den 1 juni en ny taxa i förordnandemål – brottmål där försvarare och målsägandebiträden har förordnats, men där åtal sedan inte väcks. Brottmålsadvokaterna protesterar högljutt mot taxan. Vad handlar det om? Är det så att advokater fuskar? Vilka drabbas, och hur äventyras rättssäkerheten?

I Advokatsamfundspodden avsnitt 28 medverkar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander samt advokaterna Maria Adielsson och Jimmy Schiöld.

➔  Lyssna på Advokatsamfundspodden

 

Advokatsamfundet söker assessor eller annan kvalificerad jurist med förvaltningsrättslig erfarenhet

Advokatsamfundet söker en kammarrättsassessor eller annan kvalificerad jurist med flerårig erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga frågor till rättsavdelningen på samfundets kansli.

Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter som ställer krav på förmågan att kombinera kunskaper inom det förvaltningsrättsliga området med förståelse för vad som bäst bidrar till Advokatsamfundets verksamhet.

Ansökan senast den 13 augusti 2023.
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundets förslag om straffavgifter har blivit lagrådsremiss

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att den straffavgift som Advokatsamfundets disciplinnämnd kan tilldela advokater i samband med varning i ett disciplinärende höjs till lägst 10 000 och högst 250 000 kronor. Regeringen föreslår också att advokater som får en straffavgift ska kunna överklaga beslutet till en särskild straffavgiftsnämnd. Förslagen bygger på en hemställan från Advokatsamfundet.

➔  Läs lagrådsremissen

 

Mia Edwall Insulander var gäst i SVT:s ”30 minuter”

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander var gäst i SVT:s program ”30 minuter” den 25 maj. Hon svarade på frågor om Advokatsamfundets syn på kriminalpolitiska förslag i enlighet med Tidöavtalet och vad förslagen innebär för rättssäkerheten.

➔  Se ”30 minuter” med Mia Edwall Insulander på SVT Play

 

Advokatsamfundet för dialog med Domstolsverket om taxa i förordnandemål  

Advokatsamfundet gav in en skrivelse till Domstolsverket den 17 maj, där 1 133 brottmålsadvokater protesterar mot en ny taxa som införs den 1 juni i för ersättningar i förordnandemål (brottmål där försvarare och målsägandebiträden har förordnats, men där det sedan inte väcks åtal). Advokatsamfundet har varit starkt kritiskt mot förslaget och har uttryckt detta i två remissvar. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har nu fört en dialog med Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Hittills har företrädarna för Advokatsamfundet och Domstolsverket enats om att det är angeläget att taxereformen utvärderas. Advokatsamfundet har också efterfrågat tydligare statistik från Domstolsverket.

Ett möte för att diskutera taxan närmare ska äga rum före sommarsemestern. Under mötet kommer Advokatsamfundet och Domstolsverket också att närmare diskutera hur ventilen för avsteg från taxan bör tillämpas.
➔  Läs mer

 

Mia Edwall Insulander i Kvartals fredagsintervju

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har varit gäst i mediehuset Kvartals fredagsintervju. Under rubriken ”Advokatkåren förtjänar verkligen tillit” talade hon bland annat om vikten av att advokatkåren åtnjuter stort förtroende hos allmänheten.

➔  Lyssna på Kvartals fredagsintervju från den 19 maj

 

Välkommen på unik föreläsning för advokater! 

203 Inbjudan till forelasning samt oppet hus utan text 385

Om perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater. Om det talar Heidi Brown, director of legal writing vid Brooklyn Law School, juristprofessor och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer, samt Jens Näsström, arbetspsykolog som har forskat om, utbildat och handlett jurister och advokater i snart tjugo år.

Föreläsningarna hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 kl. 13.00–15.00
Plats: Engelska kyrkan, Laboratoriegatan 1, Stockholm, eller live via länk

O.S.A. vänligen senast den 1 augusti genom att klicka på länken till anmälan.

Det finns ett begränsat antal platser för deltagande vid föreläsningen på plats – så det är först till kvarn som gäller.

Föreläsningen motsvarar 2 kurstimmar för advokater.
➔  Läs mer om föreläsningen och anmäl dig

 

Mingla med Mia – välkommen på mottagning i Tryggerska villan!

207 Inbjudan till mottagning 31 augusti 385

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander fyller 50 år och firar det med en mottagning efter föreläsningen. Du är hjärtligt välkommen.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 klockan 15.00–22.00
Plats: Advokatsamfundet, Tryggerska villan, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Obs – presenter undanbedes!

Det bjuds på dryck, mingelmat och livemusik.

O.S.A. vänligen senast den 1 augusti genom att klicka på länken till anmälan.

➔  Anmäl dig till mottagningen här

 

Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2023

Sveriges advokatsamfunds ordinarie fullmäktigemöte hålls på 7A Posthuset (Aulan), Vasagatan 28, Stockholm, onsdagen den 14 juni 2023 kl. 14.00.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet senast den 2 juni 2023 till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.
➔  Läs mer

 

Utredare föreslår hårdare krav för offentliga biträden i migrationsmål

I departementspromemorian En översyn av vissa frågor om offentliga biträden (Ds 2023:14 ) föreslår utredaren att behörighetsreglerna skärps, så att endast advokater, biträdande jurister på advokatbyrå eller andra som har juristexamen ska få förordnas som offentligt biträde i migrationsmål.

Enligt förslaget ska olämpliga ombud och biträden ska kunna förklaras obehöriga att medverka i migrationsärenden, och reglerna för substitution ska skärpas för alla offentliga biträden.
➔  Läs mer

 

Asylrättsforum i Stockholm den 20 juni

På Världsflyktingdagen den 20 juni bjuder Asylrättscentrum in till Asylrättsforum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Asylrättsforum innehåller presentationer och panelsamtal om den migrationspolitiska utvecklingen, asylrättens utmaningar och situationen för människor som tvingas lämna sina hem för att söka skydd.

Datum och tid: Den 20 juni 2023 klockan 13.00–16.30
Plats: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41 i Stockholm, eller via länk
➔  Läs mer

 

Blankett ska underlätta överklagande i brottmål

För att underlätta för parter och ombud som ska överklaga till hovrätten har en arbetsgrupp med företrädare för hovrätterna tagit fram en blankett med instruktioner för hur ett överklagande kan formuleras. Blanketten för överklagande i brottmål är en word-mall, med ifyllbara fält för nödvändiga uppgifter.

➔  Läs mer

 

Göta hovrätt sätter bara ut förtursmål under sommaren

Göta hovrätt informerar alla advokater i hovrättens upptagningsområde om att hovrättens utsättning av mål till huvudförhandling under sommaren begränsas till så kallade förtursmål. Hovrätten kommer att ha ytterst begränsade möjligheter att ta hänsyn till åklagares och advokaters önskemål om tidpunkt för utsättning av förtursmålen.

➔  Läs mer

 

IBA:s årskonferens 2023 i Paris 29 oktober – 3 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar  Association (IBA) håller sin årskonferens 2023 i Paris den 29 oktober – 3 november. Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen, ett stort antal sociala aktiviteter samt rika  möjligheter till nätverkande och affärskontakter. Lägre avgift vid anmälan senast den 21 juli.

➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
”Såg vi det inte komma?”

De nya lagreglerna om hemliga tvångsmedel innebär långtgående inskränkningar av det skydd och de rättigheter som vi medborgare har genom regeringsformen och Europakonventionen och innebär ett paradigmskifte i synen på rätten till privatliv och integritet.

I ambitionen att bekämpa vissa brott kanske vi lagstiftar om nya tvångsmedel som varken är effektiva eller nödvändiga eller som i värsta fall missbrukas eller får negativa konsekvenser för vår demokrati. Det finns all anledning att vara mycket uppmärksam på den kommande utvecklingen och ha en öppen och fri diskussion ur olika perspektiv. Så att vi i vart fall inte ska behöva säga ”Vi såg det inte komma”.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
14 juni
Disciplinnämnden sammanträder
14 juni
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
14 juni
Advokatsamfundets fullmäktigemöte
24 augusti
Disciplinnämnden sammanträder
29 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 september
Disciplinnämnden sammanträder
12 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
NYHET 18–19 september
Skeviks gård, Värmdö
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET 26–27 september
Företagsvärdering för jurister
5 oktober
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD
(även direktsänd kurs)
NYHET 10 oktober
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter
11 oktober
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen
(även direktsänd kurs)
18 oktober
Förhörsteknik i brottmål
13–15 november
Skeviks gård, Värmdö
Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs
24–26 november
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
16 maj 2023
Cirkulär nr 12/2023 Nyintagna ledamöter den 16 maj 2023
16 maj 2023
Cirkulär nr 11/2023 Nya inträdesansökningar den 27 april – 15 maj 2023
Remissvar
15 maj 2023
Digital ingivning av årsredovisningar
15 maj 2023
En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner
8 maj 2023
Tryggare hem för barn
5 maj 2023
Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden
5 maj 2023
Europeiska kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin (Net Zero Industry Act), COM(2023) 161 final
28 april 2023
Ändrade regler om mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
27 mars 2023
Delegation i mark- och miljödomstol
24 mars 2023
Skärpt återbetalnings-skyldighet i brottmål
Kontakta oss


 

143 fb neg stans 145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.
unknown link