Nyheter
Webbversion
126 200px REVloggaliten
REV Nyhetsbrev 2024-06-20
image
JK har nu tagit ställning till ett skadeståndsanspråk grundat på Skatteverkets felaktiga momshantering
I sitt beslut skriver JK bland annat: ”Även med beaktande av att Skatteverkets tolkning av rättsläget visade sig vara felaktig kan Skatteverket inte anses ha handlagt föreningens mervärdesskattedeklaration på ett uppenbart oriktigt sätt” och avslog en samfällighetsförenings ersättningsanspråk för kostnader för skatterättslig rådgivning i samband med föreningens momsdeklaration för 2023. Detta beslut av JK innebär dock inte att det därmed är uteslutet för andra samfällighetsföreningar att kräva och få skadestånd, men det bör kunna fastslås att det för att skadestånd ska kunna beviljas krävs någon ytterligare omständighet och grund för ersättning än att endast hänvisa till att Skatteverket i sin myndighetsutövning i det enskilda fallet endast följt Skatteverkets eget ställningstagande från februari 2022.


All bokföring behöver inte sparas fysiskt
Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att avskaffa kravet på att kvitton och annan räkenskapsinformation ska bevaras i original. Förslaget kan innebära förenklingar för föreningar som då inte behöver spara hela sin räkenskapsinformation i pappersform utan istället kan spara den digitaliserat. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
Läs propositionen


379 prastkrage 600x600
Trevlig midsommar!
Vi önskar alla en riktigt härlig midsommar!
128 200px REVloggaliten
Click to visit us on Facebook
Click to visit us our homepage
unknown link