Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
927 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 13.41.08
918 T Ha%cc%88ssler bild 1x1
1x1
Tove Hässler blir ny vd för SFM
Tove Hässler blir ny vd för Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM. Hon efterträder Per Johan Gidlund och tillträder sin tjänst i september.
 
- Vi är glada att få hälsa välkommen Tove Hässler som vd för SFM. Vår strävan är att ytterligare befästa SFM:s ställning som en ledande branschorganisation på finansmarknaden och att bidra till utvecklingen av den svenska försäkringsmarknaden. Med Tove har vi en person som har rätt blandning av erfarenheter och vilja att utveckla nytt för att det ska bli möjligt. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar.
 
Tove Hässler är jurist med lång bakgrund från försäkringsbranschen. Närmast kommer hon från Ica Försäkring som chefsjurist. Hon har tidigare varit chefsjurist på bland annat Moderna Försäkringar och Ikano Försäkring. Hon började sin försäkringsbana som trainee på Trygg-Hansa där hon även arbetat som bolagsjurist.
 
- Det ska bli jättespännande att ta mig an detta uppdrag och jag hoppas kunna bidra med nytänkande, klokhet och energi till SFM och dess medlemmar. Jag ser mycket fram emot att fortsätta att utveckla SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd och att ha en god dialog med medlemmar och andra viktiga aktörer på försäkringsmarknaden. För mig är frågor som trovärdighet, konkurrens och hög transparens inom försäkringsförmedlarbranschen grundläggande att arbeta vidare med, säger Tove Hässler.

919 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 11.04.21

 
Branschdialogmöte med Finansinspektionen om AML
SFM deltog på det kvartalsvisa branschdialogmötet på Finansinspektionen den 1 juni. FI informerade om de risker och trender som är mest aktuella, bland annat sanktionsefterlevnad, valutaväxlare och de-risking.
923 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 12.41.20 1x1
1x1
Enkla att arbeta med, produkterbjudande och engagemang avgörande i SFM:s årliga undersökning
Fler svar och större engagemang än något tidigare år. Den 30:e maj presenterdes vinnarnas i årets undersökning. Undersökningen har i år utökats med pris för bästa helhetslösning för tjänstepension.
Det är nu femte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från ca 900 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet och år är det ca 100 fler svar än året innan.

Vinnare årets undersökning:
Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina
Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina
Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident
Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia
 
Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:
  • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt tigare än andra.
  • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.
  • Inom Liv är produkterbjudandet det viktigaste för helhetsbetyget
  • Inom Sak är engagemang och skadehantering tillsammans med enkelhet det som påverkar helhetsbetyget mest
Läs mer här och ta del av rapporten >>>
897 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 1x1
1x1
Nya medlemmar
SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 30 maj godkänt cirka 55 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta kansliet på.

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar är den 20 juni där inbjudan har gått ut. Är du också SFM- medlem och vill ta del av informationsträffen kontakta asa.humble@sfm.se så ser jag till att du får en inbjudan!
 
929 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 14.14.36 1x1
1x1
Välkommen Fanny!
Fanny Uebel är vanligtvis student på Stockholms universitet och vi på SFM har från och med juni och under hösten glädjen att få hjälp av Fanny för vårt arbete här på kansliet!


924 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 12.45.59
Försäkrings­förmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden – Branschrapport om Förmedlad Sakförsäkring i Sverige
Denna rapport är framtagen av Svenska Försäkringsförmedlares Förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.
 
Den förmedlade marknaden, det vill säga sakförsäkringspremier från företagskunder som placerades av försäkringsförmedlare, uppskattades till 27 miljarder under 2021. Marknaden växte med 13% mellan 2020 och 2021, vilket är en stark tillväxt jämfört med den totala sakförsäkrings- marknaden för företagsförsäkring där den årliga tillväxten var 5% 2021.
 
Av rapporten framgår att försäkringsförmedlares främsta värdeskapande för kunder är tillgängligheten till konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor. SFM kommer nu att informera berörda politiker och relevanta beslutsfattare om rapporten.

Läs mer och ta del av rapporten här >>>
SFM:s styrelse  2023/2024
Efter SFM:s föreningsstämma den 30 maj 2023 består styrelsen av:
 
Ordförande, Gunnar Hökmark

Vice ordförande, Glenn Nilsson

Ledamöter
Johan Zethraeus, Hjerta/NBA
Caroline Wikström, Aon
Peder Schauman, Marsh McLennan Sverige
Joakim Fick, Max Matthiessen
Mathias Öhman, Ewiga
Eva Pantzar, Säkra
Anders Bäckström, Söderberg & Partners Insurance Consulting
Retail Investment Strategy
EU-kommissionen offentliggjorde den 24 maj 2023 ett lagstiftningspaket – Retail Investment Package – som ska implementera EU:s strategi för icke-professionella investerare (Retail Investment Strategy). Förslaget kommer nu att förhandlas inom EU och mot bakgrund av detta har SFM, på förfrågan från Finansdepartementet, skrivit ett yttrande med övergripande synpunkter inför förhandlingarna. SFM anser att den nationella dialogen i detta lagstiftningsärende är av största betydelse för att svenska konsumenter fortsatt ska ha ett starkt kundskydd, att Sverige fortsätter stimulera rätt sorts innovation i försäkringsmarknaden och att konkurrensen i marknaden fortsatt stimuleras i kundernas bästa intresse.

I sitt remissvar till Finansdepartementet framhäver SFM bland annat följande:
  • att det i förhållande till det partiella provisionsförbudet står klart att detta kommer få mycket långtgående konsekvenser för hela marknaden, inte begränsat till den del som regleras, men att konsekvenserna är svåra att förutse.
  • att det medför kraftiga förskjutningar i svenska försäkringsbolags, fondförvaltares och försäkringsförmedlares affärsmodeller att verka, vilket i sin tur skulle påverka tillgången till individuell rådgivning i dess rätta bemärkelse och förslaget om förbud mot tredjepartsersättningar vid icke rådgiven distribution kommer därför i praktiken få lika mycket effekt på tredjepartsersättningar vid rådgivning.
  • att det kan uppfattas som att förslaget skulle medföra att erbjudanden om oberoende rådgivning skulle växa men att det är lite som talar till att det kommer med gott marknadsuppförande.
  • att det partiella provisionsförbudet som föreslås riskerar att slå särskilt hårt mot den förmedlade delen av tjänstepensionsmarknaden på grund av det kraftiga underskott i förståelse på EU-nivå, för vilka problem som egentligen är gemensamma inom EU vad gäller icke-professionella investerare som sådana och deras behov av skydd. Efterfrågan från företag i Sverige efter individuell tjänstepension driver värdet av en konkurrensutsatt marknad. Ett partiellt provisionsförbud, utan ytterligare ändringar i regelverk om redovisning, skatt, med mera, skulle skapa en konkurrensfördel för direktsåld tjänstepension som har andra möjligheter att täcka kostnader för driften. Detta skulle sannolikt driva marknaden mot än mindre rådgivning och mer försäljning till förfång för de kunder som behöver råd. Viktigt att svenska lagstiftaren, om kommissionens förslag helt eller i delar tas vidare, inte inkluderar tjänstepension under det partiella provisionsförbudet. Sverige har aktiva konsumenter på investerarmarknaden som till numerären bedöms till den absoluta majoriteten sköta sina investeringar på egen hand eller med rådgivning från det bolag som själva tillhandahåller produkten. De som har mer komplexa och mer omfattande behov kopplat till sin ekonomi, privat eller som ägare till ett företag, tar hjälp av rådgivare såsom försäkringsförmedlare, för investeringar inom försäkring eller tjänstepensionslösningar.
Läs SFM:s remissvar här >>>

I tillägg till ovanstående yttrande till Finansdepartementet har SFM:s ordförande, Gunnar Hökmark, skickat ett brev till EU-kommissionär McGuinness, där han bland annat betonar förutsättningarna för att skapa dynamiska kapitalmarknader i Europa och en fungerande kapitalmarknadsunion. Till exempel lyfter han att god konkurrens och en ökad dialog mellan aktörer på försäkringsmarknaden och tillsynsmyndigheter.

Logga in och ta del av brevet här >>>

SFM kommer fortsatt att bevaka utvecklingen av EU:s lagstiftningspaket och ämnar fortsätta dialogen med den svenska lagstiftaren, EU-lagstiftaren genom sin europeiska medlemsorganisation Bipar och andra intressenter. Närmast på BIPARs årskonferens 21-23 juni, där EIOPA och andra relevanta intressenter deltar. För frågor om förslaget eller om processen framåt, kontakta Per Johan Gidlund. 
S4I Standard for Insurance AB:s styrelse
Vid S4I:s bolagsstämma den 13 juni omvaldes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, till posten som styrelseordförande samt samtliga ledamöter omvaldes.
 
Ledamöter nominerade av SFS – Svensk Försäkring Service AB 
Lena Ringström, AMF, omval
Ulrika Lindberg, SEB Pension & Försäkring, omval
Ledamöter nominerade av Svenska försäkringsförmedlares förening 
Peter Bergman, SFM, omval Anna-Lena Olsson, Max Matthiessen, omval Anthon Wallin, Hjerta, omval
Suppleanter 
Christin Allerth Mattsson, Alecta, omval Fredrik Käll, Säkra, omval
 
- Det är bra med kontinuitet i styrelsearbete. Vi har en väl fungerande styrelse med stor kompetens inom försäkringsområdet. S4I förväntas bli en allt viktigare aktör i det branschgemensamma arbetet i takt med att digitaliseringen fortskrider, säger styrelsens ordförande Mats Galvenius.
882 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 08 kl. 17.19.39
Den 30 maj höll SFM sin årliga föreningsstämma med efterföljande program
Efter att Kristin Magnusson Bernard (Vd, första AP-fonden) presenterat och kommenterat vår makroekonomiska omvärld, hölls ett branschsamtal om sak-och livmarknaden och de makroekonomiska utmaningarna där Gustaf Rentzhog (Vd Söderberg & Partners), Frans Lindelöw (Vd & Koncernchef Skandia), Gunilla Svensson (Vd Dina Försäkringar AB), Mathias Collén (Vd Länsförsäkringar AB) deltog.  

Det konstaterades att sakförsäkringsmarknaden alltid förhåller sig trygg i oroliga tider och under en turbulent tid behöver bolagen lyfta blicken och se det större sammanhanget. Dock påverkar skadeinflationen nyckeltalen i sakförsäkringsbolagen. Det framkom att tillnyktringen på kapitalmarknaden under den senaste tiden i grunden är positiv samt åsikter om att banksparande kommer att bli en viktigare spelare i dessa tider. Rörande förmedlare framkom att möjligheten till fysiska möten med rådgivare alltid kommer att vara något som kunderna önskar, särskilt om det inträffat en skada. Det lyftes också att alla är intresserade av att diskutera sin pension och det är viktigt med rådgivare som kan vara ett stöd för den yngre generationen. Rådgivarna kommer framgent i en komplex värld behöver lägga mer tid på kunderna för att förstå kundernas behov.
Beträffande produktutvecklingen framkom att det är viktigt att det tas fram försäkringar som avspeglar hur samhället ser ut och det framkom också att sakmarknaden har en utmaning i att utveckla produkter som hänger med i framtiden. Det gäller att marknaden är kreativ och tänker nytt.

Det andra branschsamtalet rörde framtiden för marknaden där Ulrika Lilliehök (Aon), Björn Dalemo (LF), Anna Green (Zurich), Peder Schauman (Marsh McLennan) och Jonas Stenmark, Säkra deltog.

De stora frågorna för den framtida marknaden uppfattades bland annat vara medarbetares kunskap och kompetens, digitaliseringen samt hållbarhet och klimatfrågor. När det rör digitaliseringen är det också viktigt att branschen ser på hur processerna kan effektiviseras genom AI, exempelvis utfärdande av försäkringshandlingar. Satsningen på analysarbetet är också något som betonades som viktigt för den framtida marknaden. Även här diskuterades vikten av produktanpassningar till kundernas behov, som exempelvis cyberförsäkringar och pandemiförsäkringar. Det konstaterades att förmedlarnas rådgivande roll kommer att bli allt mer viktigt för att kunna vara ett bra stöd till kundernas och deras behov. Därav är det än mer viktigt att ha medarbetare som är kompetenta inom det område som de rådger inom.
931 image001
Stort tack till alla som deltog i årets förmedlarundersökning och alla talare under SFM:s föreningsstämma! 

SFM har i och med detta skänkt 20 000 kr till Unicefs arbete för barnen i Ukraina

Tack till alla som kom, lyssnade och deltog den 30 maj – vi ses nästa år igen!
680 Sommar 1x1
1x1
Glad Sommar!
Under sommaren kommer SFM hålla stängt mellan den 7- 31 juli.

SFM önskar glad sommar och ser fram emot en spännande höst! Per Johan Gidlund, Emilie Wikund, Åsa Humble, Gustav Svedenstedt, Carina Knöös, Gabriel Youssef, Fanny Uebel.
926 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 14 kl. 13.28.21 1x1
1x1
Uppföljande kunskapstest 2023
De uppföljande kunskapstesterna för 2023 finns nu publicerade

Du hittar ditt test på www.insuresec.se och Mina sidor. Precis som tidigare startar du testet när du känner dig redo, du behöver inte boka upp en viss tid för att genomföra testet. Testet behöver vara genomfört med godkänt resultat senast 2024-02-29. För frågor, kontakta info@insuresec.se

InsureSec har nu sammanställt resultaten för den årliga Målmarknadskontrollen och AML-kontrollen

Rapporteringen pågick under januari och februari och avsåg verksamhetsår 2022.

Alla företag som omfattas av InsureSec’s avtal ska rapportera Målmarknad, medan de företag som har tillstånd för livförmedling även ska rapportera åtgärder som vidtagits mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-kontroll). Försäkringsföretag som har avtal med InsureSec avseende tjänsten för mottagande av rapporter kan ta del av lämnade svar från förmedlarföretagen.

En nyhet för i år är att vi har beslutat att publicera resultaten från Målmarknadskontrollen och AML-kontrollen separat från den årliga Regelefterlevnadskontrollen (Reko) på vår hemsida. En fördel med detta är att vi snabbare kan rapportera resultaten från företagens svar på dessa två viktiga områden. Det blir en mer effektiv hantering och analys av företagens inrapporterade data.

InsureSec har nu sammanställt den information som samlats in från de anslutna företagen och gjort den tillgänglig för nedladdning på hemsidan. Rapporten ger en översikt över förmedlarföretagens inrapporterade svar.

Här kan du ta del av sammanställningen av resultaten Målmarknadskontroll & AML-kontroll 2023 >>>
933 Ska%cc%88rmavbild 2023 06 15 kl. 09.50.47 1x1
1x1
Glad sommar önskar InsureEd

InsureEd önskar er alla en glad och svalkande sommar och påminner om förträffligheten av att ligga i hängmattan under stundande lata sommardagar och stärka sig själv med nya kunskaper och insikter.

Vi har öppet som vanligt i sommar så hör av dig, vi har något för alla!

www.insureed.se

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link