Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
892 Sk%c3%a4rmavbild 2023 03 13 kl. 09.50.10
873 Ska%cc%88rmavbild 2022 08 31 kl. 10.30.09 1x1
1x1
Vd:s ord
SFM-medlemmar verkar varje dag i kundernas bästa intresse, och min bild är att det kan sägas om branschen i stort. Försäkringsförmedlare utgör en avgörande kraft i att rätt försäkring når rätt kund, att innovativa och effektiva lösningar för riskspridning når kunderna och att kunder därför kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det levereras dagligen värde till privat och offentlig verksamhet, där tjänstepensionslösningar etableras och verksamheter skyddas mot risker. Detta blir alltmer tydligt i de två rapporter som SFM just nu tar fram på temat svensk sakförsäkringsförmedlarmarknad respektive försäkringens funktion för hantering av cyberrisker. I båda dessa rapporter håller branschen gemensamt, förmedlarbolag och försäkringsbolag, på att utveckla värdefulla insikter och fakta för att möjliggöra ökad förståelsen hos fler.
 
I vår omvärld skapar utländska investeringar rubriker till följd av effekterna av rådande makroekonomi och vi ser fortsatt ökat hot från cyberrisker mot svenska företag. SFM och branschen representerar konkurrens och valfrihet, där kunder i en välfungerande marknad är fria att välja leverantör av tjänster och produkter, vare det rådgivningstjänster, försäkringsprodukter eller investeringar. Det är i en fri marknad som de goda alternativen växer fram, och de alternativ med begränsad värde eller bristande kvalitet, mönstras ut. Där marknaden däremot inte är fri finns istället risken att de individuella valen och skyddet får stå tillbaka, där får kunder nöja sig med det man har utan att kunna rösta med fötterna. Just nu genomför Finansinspektionen en analys på regeringens uppdrag på temat flytträtt för individuell tjänstepension och utreder om det finns hinder för en effektiv flytträtt. Min uppfattning är att det saknas absoluta hinder på den fria marknaden för kunder att flytta sitt pensionssparande, en individuell kund som har behov att flytta kan flytta, de fall där tidigare arbetsgivare inte längre existerar skulle kunna effektiviseras. Men, med risk för att låta som en repig LP, vad SFM skulle välkomna är däremot en översyn av den begränsade friheten i den kollektivavtalsbundna delen.

Per Johan Gidlund, vd SFM
Har du besvarat årets enkät?
Ta chansen att besvara årets enkät! Just nu pågår intensiva mätningar bland förmedlarbolagen om vilka som når upp till flest röster hos förmedlare och administratörer. Blir det ditt förmedlarbolag som når flest röster i år?

Undersökningen ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkter, bästa helhetslösningen för tjänstepension samt bästa sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 30 maj på Skeppsholmen.

Ditt svar i enkätundersökningen är viktigt för branschens ständiga förbättringar och i år skänker SFM också pengar för varje enskilt svar som inkommer för att stötta Ukraina.

SFM-  medlem: Logga in här för att besvara årets enkät 
>>>


Saknar du inlogg, skapa det här >>>
894 Ska%cc%88rmavbild 2023 03 15 kl. 11.46.09
Välkomnar finansmarknadsministern till InsureNet
SFM lanserade nyligen InsureNet, ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech. InsureNet syftar till att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.
 
- Intresset och engagemanget för att mötas på detta sätt, inom ramen för InsureNet, har sedan lanseringen visat sig vara stort bland marknadens aktörer inom finans, försäkring och tech, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Ett program som fokuserar på dialog om gott uppförande och insikter i marknaden:

- Det är glädjande att redan nu kunna välkomna finansmarknadsminister, Niklas Wykman, till InsureNet den 23 november 2023 samt att Finansinspektionen och Konsumentverket kommer att bidra till dagen med aktuella ämnen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
Intresseanmälan för InsureNet är öppen >>> www.insurenet.se
 

882 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 08 kl. 17.19.39
S4I – förstudie hållbarhet
I tidigare nyhetsbrev har informerats om en förstudie om Hållbarhet där syftet har varit att identifiera vilken information som enligt regelverket behöver rapporteras från försäkringsbolag till försäkringsförmedlare. En eventuell branschgemensam informationsstandard inom hållbarhet skulle kunna effektivisera informationsutbytet i branschen. Förstudien har pågått under vintern och intresset från S4I:s anslutna aktörer har varit stort för ett eventuellt framtida standardiseringsprojekt. Eftersom det är ett nytt regelverk där utveckling och arbete är i en inledande fas hos försäkringsbolagen beslutades på senaste styrelsemötet i S4I den 23 februari att förstudien gör en paus fram till den 31 augusti 2023 för att sedan följa upp bland annat hur implementeringen har skett hos försäkringsbolagen.
Retail investment strategy – status
EU-kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram sin ”Retail Investment Strategy” (RIS), vilket är ett initiativ som syftar till att få fler konsumenter att investera på kapitalmarknaderna på ett tryggt sätt. Kommissionen förväntas att offentliggöra innehållet i RIS den 3 maj 2023. En del av RIS som har fått uppmärksamhet är frågan om ett brett provisionsförbud för bland annat de tjänster som försäkringsförmedlare tillhandahåller. Det är fortfarande mycket oklart om RIS kommer att över huvud taget innehålla förslag till att införa ett sådant provisionsförbud i EU eller om endast vissa typer av provisioner kommer att bli föremål för ett förbud. Ta del av SFM:s nuvarande information på ämnet här >>>


Open Insurance – status
Den 28 januari 2021 publicerade Eiopa ett diskussionsdokument och inledde en konsultation om ”Open Insurance”. Syftet med diskussionsdokumentet och konsultationen var att bättre förstå utvecklingen av Open Insurance samt riskerna och fördelarna. Sedan Eiopa genomförde sin konsultation har varken Eiopa eller EU-kommissionen publicerat något konkret förslag om Open Insurance. Det finns idag inget generellt regelverk som aktörer kan luta sig mot och det saknas standardisering på området. Kommissionen arbetar däremot aktivt med sitt ramverk för ”Open Finance” och enligt uppgift kan kommissionen komma att presentera ett lagförslag under det andra kvartalet 2023. Lagförslaget kommer enligt uppgift att innehålla regler som syftar till att stärka konsument- och dataskyddet inom en Open Finance-miljö. Logga in och läs mer här >>>
891 Sk%c3%a4rmavbild 2023 03 13 kl. 09.45.45 640x640transp
Fullmaktskollens fullmakter ska alltid registreras i tjänsten
Fullmaktskollens kansli påminner om vikten av att nyttja Fullmaktskollen på ett korrekt sätt. Systemet är byggt för att ge fullmaktsgivaren möjlighet att se och hantera sina fullmakter genom att de finns registrerade i tjänsten. Ett korrekt handhavande säkerställer också att Fullmaktskollens och ansluta aktörers fullmaktsregister är synkroniserade. Det är därför bra att se över sina rutiner och säkerställa att i de fall en kund vill skriva under en pappersfullmakt fullmakten registreras i Fullmaktskollen för distribution ut till försäkringsbolagen. Fullmakten ska inte skickas via någon annan kanal ut till försäkringsbolagen.
889 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 17 kl. 14.00.13
Sträva och bygg uppåt!
Förändring och utveckling i arbets- och privatliv kräver att vi är utveckligsbara men samtidigit finns inte alltid tid för det. Vissa undersökningar menar att vi endast har 15 minuter per vecka över till lärande, men för att hänga med i det kompetensskifte som sker skulle vi behöva lägga minst 5 timmar. Hur gör du för att få in mer lärande i vardagen?

Genom att ha ett Growth Mindset, en dynamisk utvecklingssyn och en tro på att vi alltid kan utvecklas och bli bättre, bygger vi uppåt. Ens mindset påverkar ens ansträngning och inlärning och ett Growth Mindset stärker lärandeprocessen. Vårda och utveckla ditt Growth Mindset genom att våga misslyckas och se det som ett tillfälle för lärande. Undvik inte det som är svårt, våga ställ frågor och be om återkoppling. Sätt egna mål och fokusera mer på lärandet.

Genom att ha inställningen att du kan utvecklas uppnår du resultat. Sträva och bygg uppåt – rasar det så börjar du om – och då på en mer stabil grund, vilket leder till nya möjligheter att nå högre i nästa försök.
I InsureEds utbud hittar du kurser för kompetensutveckling i din yrkesroll – fortlöpande, enkelt och tidseffektivt. Ta din kompetens till nästa nivå!


Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link