Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
845 Sk%c3%a4rmavbild 2022 11 03 kl. 09.55.15
1x1 Gunnar Hökmark, ordförande SFM
1x1
Ordförande har ordet

Den snabba förändringen av den svenska försäkringsförmedlarmarknaden är ett uttryck för en allt mer utvecklad efterfrågan från både företag och privatpersoner. Efterfrågan utvecklas inte bara i termer av volym utan än mer i form av professionell affärsverksamhet som ger lägre kostnader, bättre försäkringar och ett bredare utbud att välja mellan. Det är värdet som tillförs den enskilde kunden som driver förmedlarmarknadens tillväxt, inte som det ibland har antytts, och som i grunden har påverkat regleringar och lagstiftning, fagra löften om illusoriska vinster.  I så fall hade inte marknaden vuxit och vuxit och den hade heller inte blivit allt mer driven i de olika alternativ som växer fram.

Allra tydligast eftersom det är som mest konkret gäller detta sakförsäkringsmarknaden. Möjligheten att välja mellan olika alternativ, olika produkter och olika leverantörer ger en dynamisk marknad där kunden står i centrum. Alternativet hade varit en begränsning till ett fåtal försäkringsgivare som hade utvecklat sina produkter i samma tankebanor för att kunna konkurrera genom att ha liknande produkter.

Motsvarande gäller även livförsäkringar. Olika typer av sparformer, investeringar och pensionsförsäkringar flyter i vår tid samman. Det som är bra för den ene kunden behöver inte vara bra för den andre, bland annat på grund av vilka tidsperspektiv vi talar om, om vilken riskbenägenhet den enskildes ekonomi ger utrymme för eller hur förutsägbar den egna livsplaneringen är.

Läs hela texten av Gunnar Hökmark, SFM:s ordförande, här >>>
856 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 1x1
1x1
Välkommen nya medlemmar till SFM!

SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 20 oktober godkänt cirka 50 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta Marie Spångberg, medlemsansvarig SFM.

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar är imorgon den 11 november där inbjudan har gått ut. Är du också SFM- medlem och vill ta del av informationsträffen kontakta marie.spangberg@sfm.se så ser vi till att du får en inbjudan!

 
Möte med FI om Ebas riktlinjer om regelefterlevnad avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 19 oktober träffade SFM tillsammans med de övriga branschföreningarna Finansinspektionen för att diskutera Ebas nya riktlinjer om regelefterlevnad avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som träder i kraft i december. Mötet syftade till att samla in branschföreningarnas synpunkter på riktlinjernas innehåll. FI ska komma med ett compliancemeddelande senast den 21 november för att informera Eba om riktlinjerna kommer att följas eller inte följas.I det fallet FI inte avser följa riktlinjerna behöver inspektionen skriftligen redogöra för skälen för detta. Om FI avser att följa riktlinjerna behöver de ange ett datum från och med när riktlinjerna kommer att följas. Några av de frågor som diskuterades på mötet var bland annat:

•Identifiering av särskild utsedd befattningshavare och definitionen av ledningsorganet
•Proportionalitet vid identifiering av centralt funktionsansvarig
•Centralt funktionsansvarigs roll, uppgifter och organisatorisk placering
•Utkontraktering av centralt funktionsansvarig till extern uppdragstagare

FI kommer att publicera sitt compliancemeddelande på sin hemsida. SFM är i synnerhet angelägen om att föreningens medlemsbolag som är s.k. mikrobolag, lite förenklat bolag med färre än 10 anställda, hanteras på ett proportionerligt vis i regelverket.
873 Ska%cc%88rmavbild 2022 08 31 kl. 10.30.09 1x1
1x1
Hållbar finansmarknad – mer medlemsstöd

SFM:s arbete på hållbarhetstemat fortsätter och nu har två kommentarer rörande hållbarhetsupplysningar och hållbarhetspreferenser publicerats på SFM:s medlemsportal. Det rör en omarbetad version av Regelverket om hållbarhetsrelaterade upplysningar samt en ny kommentar avseende Regelverket om hållbarhetspreferenser vid rådgivning. Kommentarerna syftar till att ge SFM:s medlemmar möjligheten att reflektera över de nya bestämmelser inom hållbarhetsområdet som gäller för förmedlare, särskilt vid rådgivningsmötet.
 
- Att SFM fortsätter att arbeta för att förenkla för våra medlemmars vardag med medlemsstöd på ett högaktuellt ämne som hållbara investeringar är både relevant och meningsfullt, inte bara för den enskilda förmedlarens vardag utan även som bevis på att branschen tar ansvar för ett gott kundskydd, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund
 
Har du som medlem synpunkter att bidra med rörande kommentarerna är du välkommen att kontakta gustav.svedenstedt@sfm.se
Ny vägledningar om flytt av försäkringssparande från SFM

SFM har tagit fram en ny vägledning vid flytt av försäkringssparande i fond- och depåförsäkring. Denna vägledning ligger på SFM:s hemsida efter att SFM:s styrelse den 20 oktober vid styrelsemötet fastställde samtliga av SFM:s vägledningar på nytt. Samtliga vägledningar har varit ute på remiss till medlemmar och berörda forum inom SFM.

- På området för flytt av försäkringssparande måste kundens krav och behov alltid tas hänsyn till, utifrån kundens bästa intresse, i varje enskilt fall oavsett om rådgivning sker eller inte. Där är jag övertygad om att SFM:s nya vägledning kan bidra till att vi i branschen lyckas upprätthålla en hög lägstanivå vad gäller kundskydd, kommenterar SFM:s vd, Per Johan Gidlund

Vägledningarna finns tillgängliga här >>>

1x1 872 Sk%c3%a4rmavbild 2022 11 03 kl. 10.20.12
1x1
Energikrisen och branschen

Energikrisen och den stigande inflationen påverkar hela vårt samhälle och inte minst småföretagare, övriga svenska företag och den enskilde individen. Förmedlar- och försäkringsbranschen utgör här en viktig del i en stabil samhällsekonomi och i vår vardag.

Utifrån den information SFM har tagit del av hos våra medlemmar samt hos försäkringsbolagen i nuläget är det tydligt att fler frågor inkommit som har koppling till de höga elpriserna och inflationen.

Frågor och reaktioner från kunder idag handlar bl.a. om längre avbrott, stillestånd och reparationstider som en följd. Flera av branschens aktörer förutspår också att fler kommer reagera över eventuella premiehöjningar och om kunder som eventuellt inte kommer kunna betala premien på grund av andra kostnadsökningar. Andra utfall och effekter av energikrisen kan tänkas bli mer diskussioner kring egendomsbelopp, avbrottsbelopp samt att kunder håller ner på försäkringar i allmänhet. Det kan också komma att handla om löneväxling och andra pensionsrelaterade åtaganden.

- En utmaning för kunden framöver är att vara rätt försäkrad och här ser branschen ett gemensamt ansvar att vara tydliga i kommunikationen med kund, säger SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund.
 
Läs har artikeln här  >>>

SFM kommer noggrant följa utvecklingen och effekterna av energikrisen och har du som medlem intresse av att bidra i det arbetet framöver får du gärna kontakta SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund. Emilie.wiklund@sfm.se
610 fullmaktskollen 1x1
1x1
Engelskspråkig fullmakt

Förmedlare som är anslutna till Fullmaktskollen och har kunder som vill skriva under engelskspråkig fullmakt kan sedan årsskiftet använda Fullmaktskollens engelska blankett. Hemsidan är också uppdaterad med villkor och information om tjänsten på engelska. Det krävs dock fortfarande att fullmaktsgivaren eller bolagsföreträdaren har svenskt personnummer. Blanketter laddas ned från Fullmaktskollens partnersida och där finns också en användarhandledning för pappersblanketter. Priset är detsamma som för skanning av svenska pappersblanketter.
 

SFM i Bryssel

SFM var nyligen i Bryssel för att delta i möten med Bipar, vilket är den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare, och med representanter för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Aktuella frågor och möjliga regleringar inom ramen för bland annat ”Retail Investment Strategy” diskuterades samt kring de förändringar som görs i regleringen av distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och inte minst prioriteringar inför det kommande svenska ordförandeskapet. SFM planerar ytterligare en resa till Bryssel i slutet av året för att följa upp de möten som SFM hade i oktober. Har du som medlem inspel i frågor som är aktuella inom EU- institutionerna är du välkommen att kontakta SFM:s kansli.

EU-domstolens avgörande om försäkringsdistribution och gruppförsäkring

I SFM:s nyhetsbrev från oktober informerade SFM sina medlemmar om att EU-domstolen meddelande sitt avgörande i ett förhandsavgörande begärt av Tysklands högsta domstol den 29 september.

EU-domstolen konstaterar att definitionen av begreppet försäkringsförmedlare (och därmed försäkringsdistributör) i IDD omfattar en juridisk person vars verksamhet består i att, mot ersättning vilken tas emot av den juridiska personen, erbjuda sina kunder frivillig anslutning till en gruppförsäkring som den juridiska personen i förväg har tecknat hos ett försäkringsföretag, vilken anslutning ger de anslutna personerna rätt till försäkringstjänster vid bland annat insjuknande eller olycksfall i utlandet. För den som är intresserad kan avgörandet läsas här >>> 

SFM har tagit fram en kommentar om avgörandet och vilken påverka avgörandet kan få i ett svenskt sammanhang. Kommentaren kan tas del av SFM:s medlemmar på medlemsportalen. Det går också bra att få kommentaren skickad till dig, skicka i så fall ett e-mail till gustav.svedenstedt@sfm.se

Eiopas andra rapport om tillämpningen av IDD

Eiopa har nu inlett arbetet med att se hur IDD har tillämpats av de olika medlemsländerna i enlighet med art. 41.4. Eiopa publicerade en sådan rapport den 6 januari i år och nu har alltså arbetet inletts för den andra rapporten som är tänkt att publiceras i slutet av 2023. Eiopas rapport kommer att omfatta de delar som framgår av art. 41.7 och 41.8 i IDD, dvs.
 
- Förändringar av försäkringsförmedlingsmarknadernas struktur.
- Förändringar i mönstret för gränsöverskridande verksamhet.
- Huruvida kvaliteten på rådgivning och försäljningsmetoder har förbättrats och effekterna av detta direktiv på de försäkringsförmedlare som är små och medelstora företag.
 
SFM kommer tillsammans med Bipar, vår europeiska medlemsorganisation vara aktiv i frågan och bidra i informationsinhämtningen. Har du som medlem intresse och vill bidra i frågan kontakta gärna gustav.svedenstedt@sfm.se

Polisens registerutdrag för anställda i den direkta distributionen

Varje år skickar Polismyndigheten ut cirka 800 000 registerutdrag, varav cirka 16 000 utdrag avser arbete med försäkringsdistribution. Polismyndigheten har identifierat att en handfull felaktiga registerutdrag rörande försäkringsdistribution har lämnats ut. Det gäller utdrag utfärdade mellan 2017- 02-01 till 2022-10-19 där personer dömda för brott enligt 2 kap 1 § samt 4 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden kan ha fått blanka utdrag. I samband med att felet upptäcktes vidtog Polismyndigheten en rad åtgärder. Alla utdrag utskrivna från och med den 21 oktober 2022 är korrekta.  
 
Polismyndigheten har identifierat att fem felaktiga utdrag har lämnats ut de senaste tolv månaderna. På grund av gallringsregler av själva av registerutdragen kan det inte uteslutas att det kan ha skrivits ut några fler felaktiga utdrag. Finansinspektionen har informerats såväl som de identifierade enskilda som har fått ett felaktigt utdrag. Utdragsnivåerna i belastningsregistret granskas kontinuerligt av Polismyndigheten. Hur detta fel kan ha uppstått trots denna granskning kommer nu utredas vidare internt inom myndigheten.

Polisen informerar om att enskilda kan söka nytt registerutdrag för försäkringsdistribution via e-tjänst på polisen.se.

814 Ska%cc%88rmavbild 2022 06 02 kl. 14.41.57
Vi på InsureEd tillhandahåller e-utbildningar vilka utöver att uppfylla regulatoriska krav ger kursdeltagaren en yrkesmässig utveckling. Målet med alla våra utbildningar är att fördjupa relevanta ämneskunskaper i syfte att stärka dig och dina affärssammanhang.

Har du, ditt team eller dina kollegor behov av enskild ämnesfördjupning kontakta oss på 08-545 215 40 eller e-post info@insureed.se. Allt vårt material kan tillgängliggöras som enskild kurs och branschgemensamma kollegor har t.ex. redan idag beställt Försäkringsförmåner enligt kollektivavtal, Försäkringsavtalsrätt och Cyberrisker och dess försäkringsbehov.


Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link