Tips: välj "webbversion" till höger för bästa layout  Webbversion >>
78 original sfm liggande 640
205 Oktober

Ny lag om försäkringsdistribution

Här finner ni en kort beskrivning av förslaget till den nya lagen och en sammanfattning av SFM:s remissvar.

Läs här  >> 


207 Sveriges rikes laga

640x640transp
Kunskapskraven

InsureSec har nu redovisat sina uppdaterade kunskapskrav.

SFM kommer att möta dessa kun-skapskrav med relevant utbildning på vår plattform InsureEd. För att stämma av utbildningsbehov och vilka utbildningar som förmedlare och assistenter behöver så har SFM sedan ett år tillbaka ett utbild-ningsråd där följande personer in-går från våra förmedlarbolag samt leverantörer:

• Claes Billing, Hjerta
• Peter Uvelid, Säkra
• Katarina Hellström, MM
• Tomas Holmström, S&P

• Per Brahm, CW
• Stefan Pärsson, SFF
• Jenny Nilsson, InsureSec

Förutom denna grupp så vill vi gärna ta emot synpunkter från alla våra medlemmar hur vi kan för-bättra InsureEd. Det är bara att maila >> eller ringa oss.

640x640transp
Remiss om antagande av nya medlemmar

Två veckor innan SFM har styrelse-möte skickas remiss ut till alla SFM:s medlemmar, försäkrings-bolag och andra intressenter i syfte att få in eventuella synpunkter på de som har sökt medlemskap i SFM. Detta är för oss en oerhört viktig input för att på så sätt se till att enbart seriösa, kompetenta och kundfokuserade förmedlare tas in
i vår förening. 

Vi skulle uppskatta mycket om ni tog er tid att gå igenom remissen. Det är ett av våra sätt att kvalitets-säkra SFM eftersom vi inte är ute i marknaden som ni är både geografiskt och fysiskt. 

Medlemsmöten 

Vi kommer bl a att beskriva mer om huvuddragen i förslaget i ”Ny lag om försäkringsdistribution” på våra medlemsmöten som går av stapeln: 

• 10 november i Malmö och
  Göteborg 

• 15 november i Stockholm

Vi hoppas att få många frågor på dessa möten! 

Anmäl dig här >>
 

640x640transp
Ansvarsförsäkring
SFM har sagt upp avtal med QBE för omförhandling. Processen är i full gång med målet att få en så bra premietariff som möjligt för både sak och liv avseende 2018.

Vi återkommer med mer informa-tion längre fram.

211 insurance 1337564 960 720
640x640transp
Finansinspektionens inbjudan till referens-gruppsmöte den 27 oktober
SFM har tillsammans med andra föreningar och bolag bjudits in till ett referensgruppsmöte på Finansinspektionen (FI) angående föreskrifter under kommande lag om försäkringsdistribution.

Syftet med mötet från FI:s sida var att ta del av branschens syn på vissa områden som FI förväntas få föreskriftsrätt om. Inför mötet hade FI sänt ut deras frågeställningar avseende framtagande av försäk-ringsdistributionsföreskrifter.

FI kommer att kalla till nytt möte när lagrådsremissen kring "Ny lag om försäkringsdistribution" kommer. SFM ges då tillfälle att yttra sig över förslag till föreskrifter.


Läs frågorna här >>
Svenska försäkringsförmedlares förening
$$$open$$