Ser mailet konstigt ut? Välj då istället Webbversion >> 
258 original sfm liggande 640
314 Augusti
InsureEd 

•  Försäkringsdistributörens roll 
och ansvar – det finns nu en uppdaterad version av Kristina Hårdänge på InsureEd-plattformen.

•  Ca 1 000 köpta utbildningar av både försäkringsbolag och förmedlarbolag hittills i år.

•  Dialog med Contento Wassum om att införa bank-id 1 januari 
2019 – förenkla lösenordshanteringen.

•  Nya kunskapskrav för 2019 presenteras av InsureSec i oktober 2018.

•  Uppdaterad utbildning inför InsureSecs kunskapskrav 2019 lanseras i god tid innan testerna för 2019.


        290 Insureed
      
640x640transp
Arbetsgrupper Liv och Sak
Som vi tidigare har informerat om så är SFM sammankallande i diverse arbetsgrupper för even-tuella branschrekommendationer mm på grund av kommande nya lagar. SFM kommer att publicera på SFM:s hemsida vad som har kommit fram i de olika grupperna under hösten.XML4SAK

•  I mötet med SFM:s sakgrupp i maj enades man om att starta en arbetsgrupp med konsultbolaget IRM som projektledare, samma bolag har varit behjälpliga med MIS standarden version 2.0. Syftet med projektet var att få en mer konkret arbetsbeskrivning/tidsuppskattning vad gäller produkten motor-försäkring.
•  I augusti hade SFM:s sakgrupp möte med två inbjudna försäkrings-bolag som välkomnade initiativet
•  Möten kommer att äga rum i september med fler försäkrings-bolag i syfte att förankra en ny gemensam filstandard avseende motorförsäkring.
•  Ett möte är utsatt i oktober för att där besluta om bl a finansiering av projektet och dess beslutsstruktur.
•  Efter utvecklingen av standarden gällande motorförsäkring står andra skadeförsäkringsområden på tur.
640x640transp
Föreskrifter och FI-forum
I somras kom nya föreskrifter angående försäkringsdistribution. De träder i kraft den 1 oktober 2018. Den 19 september håller Finansinspektionen ett öppet möte om föreskrifterna. Det är fullbokat men det blir möjligt att se en film från mötet i efterhand via FI:s hemsida. Föreskrifterna innehåller fler regler och mer detaljer utöver lag om försäkringsdistribution. Bland annat kring kunskap och kompetens för förmedlare och ledningspersoner, för förmedlare införs årligt kunskapstest, klago-målshantering, info till kund mm. Även ersättningar till förmedlare regleras. I en bestämmelse om ersättningar till anställda framgår att den rörliga delen av ersätt-ningen inte får vara för stor och den rörliga delen får inte till överväg-ande del baseras på kvantitativa delar såsom premiestorlek, löptid mm. När ni läser föreskrifterna är det viktigt att även ta del av beslutspromemorian för att få ytterligare förklaringar.

Länk till info om FI-forum om försäkringsdistribution  >>


Länk till föreskrifter och beslutspromemoria  >>
Enkät om fullmakts-hantering 
Tidigare i somras fick alla livför-medlare som är medlemmar hos SFM ett mail från SFM med en enkät om fullmaktshantering.

Den är utformad av berednings-gruppen för fullmakter. Den gruppen består av folk från både förmedlarbolag och försäkrings-bolag.


Samma enkät har gått till alla liv-bolag men det koordineras från SFM.


Frågorna kan tyckas vara riktade till försäkringsbolag, där det hos vissa finns en del utmaningar i system, men det är viktigt att vi får så många svar/underlag som möjligt även från förmedlare. Vi har bett om svar under september. För er som ännu inte svarat ber vi att få påminna om det. Syftet är att få fram ett bra underlag inför eventuella förslag till Fullmaktskollen som förbättrar tjänsten.


Till enkäten >>

640x640transp
SFM:s konkurrenspolicy
SFM antagit en konkurrenspolicy. SFM har tidigare betonat vikten av att följa konkurrensrättsliga regler i möten med medlemmar och andra.

Nu har SFM:s styrelse även antagit en särskild policy om detta.


Läs policyn här  >>
Prövningstillstånd i Connecta-målet

Den 3 september 2018 meddelade Högsta Domstolen prövnings-tillstånd i det s.k. Connecta-målet. EU-domstolen har tidigare i år i ett förhandsbesked uttalat sig till för-mån för de skadelidande. Målet har diskuterats i flera år och det kan få betydelse för vilka åtgärder som anses ligga inom en förmedlares ansvarsförsäkring. Mer om detta kommer framöver i nyhetsform på SFM:s hemsida.
640x640transp
Medlemslån hos SEB

Du visste väl att du som anställd i ett medlemsbolag har du möjlighet att låna pengar hos SEB till extra förmånliga villkor?

Läs mer och ansök här >>


315 pengar
Svenska försäkringsförmedlares förening
$$$open$$