Ser mailet konstigt ut? Välj då istället webbversionen >> 
615 SFM Logga mindre
888 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 15 kl. 18.15.48
887 Sk%c3%a4rmavbild 2021 09 06 kl. 14.59.44 1x1
1x1
Välkommen nya medlemmar till SFM!

SFM:s styrelse har vid styrelsemötet den 15 februari godkänt cirka 60 nya medlemmar och ett par nya bolag.
 
- Varje ny medlem visar på branschens attraktivitet och det är glädjande att SFM växer och att fler vill stå bakom föreningens ständiga arbete för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet. Vi ser mycket fram emot att representera er och värdet av branschens tjänster, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.
 
SFM:s kansli ordnar digitala träffar för nya medlemmar men också för nygamla medlemmar för att gå igenom SFM:s hemsida med funktionalitet och information om hur ni kan ta del av information som underlättar i er vardag som försäkringsförmedlare. Vill du få en genomgång av hemsida och information kring SFM:s verksamhet kontakta Marie Spångberg, medlemsansvarig SFM.

Nästa introduktionsmöte för nya medlemmar är den 7 mars där inbjudan har gått ut. Är du också SFM- medlem och vill ta del av informationsträffen kontakta marie.spangberg@sfm.se så ser vi till att du får en inbjudan!Förmedlarundersökningen i mars
Den 6 mars kan SFM:s medlemmar, förmedlare och administratörer, börja svara på SFM:s årliga enkätundersökning, som vi för femte året i rad rullar ut tillsammans med Brilliant.

Undersökningen ligger till grund för utnämningen av ”årets förmedlar- respektive administratörsdisk samt årets produkter, bästa helhetslösningen för tjänstepension samt bästa sjukvårdsförsäkring och kommer att presenteras på SFM:s föreningsstämma med efterföljande program den 30 maj på Skeppsholmen.

Den 24 februari kl 11.00 bjuder SFM och Brilliant in till ett Webinar om hur att lyckas i nominering till årets försäkringsbolag/förmedlardisk. Mer om webinaret och anmälan i länk >>>

Ditt svar i enkätundersökningen är viktigt för branschen ständiga förbättringar och i år skänker SFM också pengar för varje enskilt svar som inkommer för att stötta Ukraina.
Möte med finansmarknadsminister Niklas Wykman
Under ledning av styrelsens ordförande, Gunnar Hökmark,  träffade en delegation från SFM finansmarknadsministern den 16 december. Syftet med mötet var att ge finansmarknadsministern en bild av hur branschen ser ut i form av olika aktörer, tjänster och värden som skapas till svenska företag och konsumenter. Med vid mötet var representanter sakkunniga samt tjänstemän i form av Tord Gransbo, chef för försäkringsavdelningen på FMA och Anna Jegnell avdelningschef på FMA.
886 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 15 kl. 18.15.05
InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech
På initiativ av SFM presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.

-Vi har under en längre tid sett ett växande intresse för försäkringsdistribution samtidigt som det sker både snabba och stora förändringar av både regelverk, aktörer och marknaden som helhet. SFM vill ta tillvara på den kunskap, innovation och intresse som finns inom branschen för finans, försäkring och tech. Av den anledningen lanserar vi nu InsureNet för att skapa förutsättningar för mer kvalitet för fler aktörer som vill vara med, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Den 23 november tar vi ett första steg med InsureNet genom att samla representanter från finans- och försäkringsbranschen med intresse för försäkringsdistribution. Det kommer att bli en heldag med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande på Citykonferensen i Stockholm.

Gör din intresseanmälan redan idag på www.insurenet.se 


882 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 08 kl. 17.19.39
Pensionsflyttguiden
Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill SFM bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.
De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift om max cirka 650 kr (2023) för att flytta pensionskapital. Samtidigt utreder lagstiftaren om det är nödvändigt att skapa ännu större flyttflöden i marknaden.

-SFM tycker att en låg kostnad för att flytta sitt kapital är bra, men att det är viktigt att den låga avgiften för flytten inte är det enda avgörande, utan det finns fler andra viktiga faktorer att beakta, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att pensionssparande är ett långsiktigt sparande för konsumenten och dennes familj och därför är det viktigt att se till helheten. Det är viktigt att konsumenten ser till sin livssituation och de olika försäkringslösningar och sparande som denna har idag eller planerar för att ha. SFM:s medlemmar möter dagligen frågor som vittnar om komplexitet och det individuella behovet. Utifrån den kunskap och erfarenhet SFM:s medlemmar besitter har SFM, som branschorganisationen för försäkringsförmedlare, sammanställt viktig information att tänka på som konsument, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

Dela gärna www.pensionsflyttguiden.se!

Bipars Directors Committee till Stockholm
SFM ingår i Directors Committee inom vår europeiska partnerorganisation, Bipar, där organisationens aktuella frågor diskuteras och förankras. Den 30 – 31 mars står SFM värd för kvartalsmötet i denna kommittee med anledning av den svenska ordförandeskapet i EU. Utöver Bipars egen organisation, kommer bland annat representanter från de nederländska, tyska, franska, italienska, spanska och belgiska försäkringsförmedlarmarknaderna finnas på plats. Pågående diskussion om provisioner på EU-nivå, det svenska ordförandeskapet och Open Insurance är tre aktuella frågor som kommer att diskuteras på mötet i slutet av mars.
SFM i Bryssel – halvårskonferens
SFM deltog i Bipars halvårskonferens i Bryssel den 8 – 10 februari. På programmet ingick talare såsom Amélie Breitburd, vd för Lloyds Europe, Didier Millerot, chef för enheten för försäkring och pension på DG FISMA (EU-kommissionen) och Petra Hielkema, Eiopas ordförande. Ett stort fokus på konferensen var kommande EU-lagstiftning, bland annat ett eventuellt provisionsförbud inom ramen för kommissionens Retail Investment Strategy och Value for Money.

Andra frågor som diskuterades på konferensen var cyberförsäkringar, försäkringsförmedlarens roll och en belgisk dashboard för att ge konsumenter en överblick över sina liv- och sakförsäkringar. Som medlem kan du logga in och läsa mer om de aktuella frågorna här >>>

SFM:s Ansvarsförsäkring 1 april 2023 – 31 mars 2024
Under 2021 gjorde SFM en större upphandling av ansvarsförsäkringen där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fick tillfälle att delta. Syftet med upphandlingen var att SFM ska kunna erbjuda medlemmarna en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring med en försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen.

Inför förnyelsen för 2023 har offert efterfrågats och sedermera accepterats från befintlig försäkringsgivare QBE, som har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare och där det finns en ömsesidig långsiktighet i samarbetet.

Försäkringspremier ska vara inbetalda innan försäkringsperioden börjar den 1 april, för att en ansvarsförsäkring ska vara gällande. Fakturor kommer att skickas ut senast den 15 mars med betalningstid på 14 dagar. Mer information inför förnyelsen publiceras här >>>
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Nord Fondkommissions överklagande
Den 13 februari meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm sin dom avseende Nord Fondkommissions överklagande av Finansinspektionens beslut den 13 oktober 2021 att återkalla bolagets tillstånd. Förvaltningsrätten ansåg att bristerna i bolagets verksamhet var så allvarliga att det var motiverat av FI att återkalla tillstånden för bolaget. Förvaltningsrätten avslog därmed Nord Fondkommissions överklagande. För den som är intresserad av att ta del av domen kan begära ut den direkt från Förvaltningsrätten i Stockholm eller kontakta Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.


Simpts vägledning för försäkringsförmedlare avseende kundkännedom
Vissa ändringar har föreslagits i Simpts vägledning för försäkringsförmedlare avseende kundkännedom. Dessa ändringar är inte särskilt omfattande, men återspeglar bättre de åtgärder som försäkringsförmedlare kan vidta när en kund eller en produkt bedöms ha låg risk för att utnyttjas för penningtvätt. Ändringarna är nu ute på remiss. Om du vill ta del av remissen och inkomma med eventuella synpunkter, ta kontakt med Gustav Svedenstedt på SFM:s kansli.

SFM söker nu en analytisk utredningsekonom med intresse för finans och försäkring
Nu söker vi till vårt kansli i centrala Stockholm en engagerad, noggrann och strukturerad person som tillsammans med oss vill utveckla och stötta organisationen i ett antal projekt med stor betydelse för branschen. Rollen ger dig möjlighet att få erfarenhet av hur försäkringsförmedlarbranschen fungerar och få insikt i en medlemsorganisations roll och arbete i den svenska och europeiska marknaden.

Läs mer här >>>
889 Sk%c3%a4rmavbild 2023 02 17 kl. 14.00.13
Lansering av 2023 års utbildningar
I början av mars lanserar vi våra InsureSec förberedande grundutbildningar inför grundläggande kunskapstest med inriktning liv- respektive skadeförsäkring hos InsureSec.
  • Livförsäkringsdistributör Grund 2023
  • Skadeförsäkringsdistributör Grund 2023
 
Ska du förbereda dig för uppföljande kunskapstest hos InsureSec, beroende på inriktning och aktuell licens erbjuder vi följande utbildningar:
  • Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2023
  • Investeringsrådgivare Kunskapsuppdatering 2023
  • Skadeförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2023
  • Ledningsperson Kunskapsuppdatering 2023
  • Livförsäkringsdistributör/Investeringsrådgivare KU 2023 (Speciellt paketerad för dig som har licens med inriktning för både liv- och investeringsrådgivning InsureSec)
 
Anmäl dig redan idag och få en notis så snart utbildningen är lanserad.
 
IDD 15h

Genomför 15 timmar yrkesutvecklande utbildning med aktuellt och relevant innehåll för försäkringsdistributörer. Vi erbjuder färdigpaketerade utbildningar som möter IDD-kravet. Utöver förberedelse för årets uppföljande kunskapstest hos InsureSec är utbildningsmaterial framtaget med utgångspunkt i branschens utveckling och utmaningar från olika perspektiv.
Utbildningarna lanseras i april och du kan redan idag anmäla dig och utifrån det få en notis så snart utbildningen är lanserad.
IDD 15h Livförsäkring 2023
IDD 15h Skadeförsäkring 2023


www.insureed.se 

Telefon 08-545 215 40  |  Hemsida  |  info@sfm.se  |  Avanmälan

Följ oss gärna på LinkedIn 

617 linkedinme.svg 150x150
unknown link